Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 29 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201461
pub.
29/03/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201461

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij ter ondertekening aan Uwe Majesteit voorleggen heeft tot doel verschillende wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het hoofddoel van dit ontwerp is de afschaffing van de bestaande dubbele indexering van de forfaitaire daglonen in de sectoren van de Horeca, de Landbouw en de Tuinbouw en van het forfaitair uurloon voor de gelegenheidswerknemers in de Horeca. Daarnaast wenst dit ontwerp ook enkele bepalingen te op te heffen die hetzij geen effect meer sorteren, hetzij in de praktijk niet toegepast worden, alsook enkele kleinigheden te verbeteren die bij vorige aanpassingen over het hoofd gezien werden.

Wat de oorsprong van de dubbele indexering van de forfaitaire daglonen betreft, was het aanvankelijk de bedoeling dat de forfaitaire daglonen sneller zouden stijgen dan de conventionele sectorlonen. Om die reden werden de forfaitaire daglonen niet alleen aangepast aan de evolutie van de sectorlonen, maar daar bovenop ook nog aan de evolutie van het GGMMI [gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen].

Ondertussen hebben de forfaitaire daglonen een flinke inhaalbeweging gemaakt en acht de regering een dergelijk versnelde aanpassing van de forfaitaire daglonen niet langer wenselijk.

Daarom ook werd ruim een jaar geleden, bij wijzigingsbesluit van 15 juli 2016, de aanpassing van de forfaitaire daglonen aan de evolutie van de sectorlonen opgeheven. Bleven behouden: de aanpassing aan de evolutie van het GGMMI (inclusief indexaanpassing) en de aanpassing aan de indexeringen van de sectorlonen.

Bij huidig ontwerp wordt de thans bestaande dubbele indexering opgeheven met de bedoeling dat de evolutie van de forfaitaire daglonen gelijke tred houden met de evolutie van de conventionele lonen van betreffende sector.

Om redenen van technische en praktische aard, zullen de forfaitaire daglonen in eerste instantie de evolutie van het GGMMI (blijven) volgen en zal de minister bevoegd voor Sociale Zaken, deze evolutie om de twee jaar vergelijken met de evolutie van de conventionele lonen van de betrokken sector, waarbij hij/zij dan de mogelijkheid heeft om de forfaitaire daglonen daaraan te passen, evenwel zonder dat deze kunnen dalen.

Artikelsgewijze bespreking Art. 1.

Dit artikel heft de paragrafen 2 en 3 van artikel 25 van het RSZ-besluit op omdat die geen effect meer sorteren. Doordat de forfaitaire daglonen intussen zodanig gestegen zijn, hoeven de in deze paragrafen vooropgestelde correcties immers niet meer uitgevoerd te worden en zullen deze ook in de toekomst niet meer uitgevoerd moeten worden.

Daarnaast heft dit artikel ook de twee leden van paragraaf 4 van artikel 25 op en dit om de volgende reden. Gezien de uitwerking bij ministerieel besluit van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 25, § 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke type ministerieel besluit prom. 30/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 25, § 1, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatsch sluiten van de berekening van het evenredigheidsprincipe in geval van een deeltijdse arbeidsregeling zodanig complex is en tot dermate onlogische resultaten leidt - zeker in combinatie met het tweede lid van deze paragraaf - werd die berekening in de praktijk nauwelijks toegepast. Bovendien werd het ministerieel besluit, dat dit systeem van proratisering moest uitbreiden tot andere functies, nooit gepubliceerd. Dat wil zeggen dat het uitgewerkte systeem niet voor alle functies geldt.

Art. 2.

Dit artikel heft de indexering van de forfaitaire daglonen samen met deze van de sectorlonen op, behoudt de aanpassing aan de evolutie van het GGMMI (inclusief indexering) en voegt de tweejaarlijkse aanpassing door de minister, rekening houdend met de globale evolutie van de sectorlonen, toe.

Art. 3.

Dit artikel heft de dubbele indexering op van het forfaitair uurloon voor de gelegenheidswerknemers in de Horeca.

Art. 4.

Dit artikel heft de laatste drie paragrafen van artikel 32 op waarin de indexering van de forfaitaire daglonen overeenkomstig de bepalingen van de respectievelijke sectorale cao's is opgenomen voor de gelegenheidswerknemers van de land- en tuinbouwsector en voor de met fooien of bedieningsgeld betaalde handarbeiders van de horecasector.

Art. 5.

Dit artikel - heft de dubbele indexering op van de forfaitaire daglonen; - laat elke aanpassing van de forfaitaire daglonen ingaan op de eerste dag van elk kwartaal, i.p.v. op 1 januari van elk jaar; - geeft de minister voor Sociale Zaken de opdracht om tweejaarlijks de evolutie van de forfaitaire daglonen te vergelijken met de evolutie van de conventionele lonen in de sector en deze daaraan aan te passen; - stelt 1 januari 2017 op als vertrekpunt van de vergelijking uit het vorige punt, om de dubbele indexering, die ingegaan is op 1 juli 2017 te neutraliseren.

Art. 6.

Dit artikel past een vergetelheid aan bij de uitwerking van het koninklijk besluit van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid sluiten tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, met betrekking tot artikel 48 van het RSZ-besluit.

Art. 7.

Dit artikel heft een bepaling op die verwijst naar een inmiddels opgeheven verplichting.

Art. 8.

Dit artikel past met betrekking tot artikel 62bis een gelijkaardige vergetelheid aan als deze vermeld in art. 6.

Art. 9.

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De artikelen 6 en 8 hebben terugwerkende kracht tot op de datum van de inwerkingtreding van hervorming van de Sociale Inspectie; de inwerkingtreding van artikel 7 komt overeen met de datum waarop de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart werd afgeschaft.

Art. 10.

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 62.900/1 van 19 februari 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders' Op 26 januari 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 13 februari 2018. De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en Chantal BAMPS, staatsraden, Michel TISON, assessor, en Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Wendy DEPESTER, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 19 februari 2018.

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot het wijzigen van diverse artikelen van het koninklijk besluit van 28 november 1969 'tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders'. Het ontwerp beoogt vooreerst de bestaande dubbele indexering af te schaffen van de forfaitaire daglonen in de sectoren van de horeca, de landbouw en de tuinbouw en van het forfaitair uurloon voor de gelegenheidswerknemers in de horeca, wat de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen betreft (artikelen 1 tot 5 van het ontwerp). Deze wijzigingen hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2018 (artikel 9).

Daarnaast wijzigt het ontwerp met ingang van 1 juli 2017 enkele bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1969 om deze in overeenstemming te brengen met de hervorming van de Sociale Inspectie (artikelen 6 en 8). Ten slotte heft het ontwerp met ingang van 1 oktober 2016 een bepaling op die bij een vorige aanpassing over het hoofd gezien werd (artikel 7). 2. De artikelen 1 tot 5 van het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit vinden rechtsgrond in de artikelen 2, § 1, 2° en 3°, en 14, § 2, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten 'tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders', evenals in artikel 23, tweede lid, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten 'houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers'. Artikel 7 van het ontwerp vindt rechtsgrond in de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning (artikel 108 van de Grondwet), gelezen in samenhang met de artikelen 2 tot 6 van de wet van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016202603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten 'houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken', zijnde dezelfde rechtsgronden als deze welke van toepassing waren bij de opheffing van artikel 41 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

De artikelen 6 en 8 van het ontwerp vinden rechtsgrond in artikel 37 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 17, tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek, zijnde dezelfde rechtsgronden als die welke van toepassing waren bij de hervorming van de Sociale Inspectie.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 3. Rekening houdend met hetgeen sub 2 is opgemerkt met betrekking tot de rechtsgrond voor het ontwerp, dient de aanhef aan te vangen met een nieuw toe te voegen lid, luidende : "Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 108;". 4. Aan het einde van het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar de reeds genoemde wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, schrijve men "der arbeiders, artikel 2, § 1, 2° en 3°, gewijzigd bij de wet van 11 november 2013, en artikel 14, § 2;". 5. Aan het einde van het lid van de aanhef waarin wordt gerefereerd aan de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten dient te worden geschreven "voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;". 6. Onmiddellijk na het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, voege men de volgende leden toe : "Gelet op het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, artikel 17, tweede lid; Gelet op de wet van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016202603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, artikelen 2 tot 6;".

Artikel 3 7. Men redigere de inleidende zin van artikel 3 van het ontwerp als volgt : "In artikel 31ter van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ". Artikel 5 8. Men late artikel 5, 3°, van het ontwerp aanvangen als volgt : "Paragraaf 2, opgeheven bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betref type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, wordt hersteld als volgt : 'Op 1 januari van...'". 9. In de Franse tekst van het ontworpen artikel 32bis, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (artikel 5, 3°, van het ontwerp), wordt ter wille van de duidelijkheid het best geëxpliciteerd dat de erin vermelde tabel "forfaitaire daglonen" bevat, zoals nu wordt vermeld in de Nederlandse tekst. Artikel 6 10. Men late artikel 6 van het ontwerp aanvangen als volgt: "In artikel 49 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017200985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag en de Federale Pensioendienst sluiten, worden de woorden...".

Artikel 7 11. Artikel 7 van het ontwerp strekt tot het opheffen van artikel 54ter, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, omdat in dat lid wordt verwezen naar "de verplichting opgelegd bij artikel 41, § 1, tweede lid".De laatstgenoemde verplichting werd evenwel al met ingang van 1 januari 2016 opgeheven. Artikel 7 van het ontwerp lijkt dan ook het best met ingang van 1 januari 2016, en niet met ingang van 1 oktober 2016 zoals in artikel 9 van het ontwerp wordt bepaald, uitwerking te hebben. Artikel 9 van het ontwerp zou daartoe in die zin moeten worden aangepast.

Artikel 8 12. Men schrijve in artikel 8 van het ontwerp "In artikel 62bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 januari 1971 en vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 1993, worden...".

Artikel 9 13. Mede rekening houdend met de opmerking sub 11, redigere men artikel 9 van het ontwerp als volgt : "Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 7 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2016 en de artikelen 6 en 8 die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2017." DE GRIFFIER Greet VERBERCKMOES DE VOORZITTER Marnix VAN DAMME

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 108;

Gelet op de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2, § 1, 2° en 3°, gewijzigd bij de wet van 11 november 2013, en artikel 14, § 2;

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, artikel 17, tweede lid;

Gelet op de wet van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016202603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, artikelen 2 tot 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister Begroting van 19 december 2017;

Gelet op het advies van het Nationaal Arbeidsraad, gegeven op 29 januari 2018;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 62.900/1 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Werk en van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderende Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 25 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betref type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, worden de paragrafen 2, 3 en 4 opgeheven.

Art. 2.In artikel 31bis, § 1 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betref type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, wordt de bepaling van het derde lid vervangen als volgt : "Dit forfaitair dagloon wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 32bis, §§ 1 en 2.".

Art. 3.In artikel 31ter van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het derde lid wordt vervangen als volgt : "Het bedrag in het vorige lid wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 32bis, §§ 1 en 2";2° In het vijfde lid worden de woorden "geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 32, § 4, en" geschrapt en worden de woorden "artikel 32bis, § 1" vervangen door de woorden "artikel 32bis, §§ 1 en 2".

Art. 4.In artikel 32 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betref type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, worden de paragrafen 2, 3 en 4 opgeheven.

Art. 5.In artikel 32bis van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betref type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 1, eerste lid wordt vervangen als volgt : "Op de eerste dag van elk kwartaal worden de forfaitaire daglonen, waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend, aangepast aan de evolutie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen in de zin van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.43 gesloten op 2 mei 1988 in de Nationale Arbeidsraad houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988."; 2° Paragraaf 1, tweede lid wordt vervangen als volgt : "Wanneer een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen in de loop van een kwartaal wordt vastgesteld, worden de forfaitaire daglonen aangepast met ingang van de eerste dag van het kwartaal dat volgt op deze verhoging;indien de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen samenvalt met het begin van een kwartaal, worden de forfaitaire daglonen aangepast met ingang van dat kwartaal."; 3° Paragraaf 2, opgeheven bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betref type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, wordt hersteld als volgt : "Op 1 januari van alle oneven jaren vergelijkt de minister bevoegd voor Sociale Zaken de evolutie van de forfaitaire daglonen, zoals aangepast overeenkomstig de bepaling van § 1, met de evolutie van de conventionele lonen van toepassing in de sector waartoe de werkgever behoort en past hij de forfaitaire daglonen aan, rekening houdend met de evolutie van deze conventionele lonen, evenwel zonder dat de forfaitaire daglonen kunnen dalen.De aanpassing wordt gedaan bij ministeriëel besluit dat een tabel bevat met de forfaitaire daglonen per functie en per leeftijdscategorie. De aldus herberekende en kenbaar gemaakte forfaits gelden vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De lonen die van toepassing waren op 1 januari 2017, gelden als basis voor de vergelijking en aanpassing bedoeld in het vorige lid." 4° In paragraaf 3 worden de woorden " § 1 heeft" vervangen door de woorden "De §§ 1 en 2 hebben".

Art. 6.In artikel 49 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017200985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag en de Federale Pensioendienst sluiten, worden de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stuurt, alsook aan de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid" vervangen door de woorden "inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stuurt".

Art. 7.In artikel 54ter, § 2 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot v type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraalsysteem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal minimumloon type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010200581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toe type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010200668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2009 van de modaliteiten van type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010200304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de toekenning van maaltijdcheque sluiten, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 8.In artikel 62bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 januari 1971 en vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 1993, worden de woorden "van het Ministerie van Sociale Voorzorg, alsmede de inspecteurs en adjunct-inspecteurs" geschrapt.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 7 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2016 en de artikelen 6 en 8 die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2017.

Art. 10.De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^