Koninklijk Besluit van 18 mei 1998
gepubliceerd op 03 juli 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen titularis kunnen zijn

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016133
pub.
03/07/1998
prom.
18/05/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen titularis kunnen zijn


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967, bij de wet van 21 december 1970 en bij de wet van 13 juni 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 1, § 1, VI, op artikel 3, § 1, 12° en op de artikelen 36 tot 38, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995; Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen titularis kunnen zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juni 1984 en 21 januari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+.

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 19 augustus 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 19 augustus 1996;

Gelet op het protocol van 17 april 1997, waarin de conclusies van de onderhandeling in het sectorcomité V zijn vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het aangewezen is zo vlug mogelijk de wijzigingen door te voeren die opgelegd zijn bij koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen titularis kunnen zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juni 1984 en 21 januari 1998, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.De graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen titularis kunnen zijn, worden volgenderwijze in niveau en rangen ingedeeld : Administratief personeel Niveau 1 Rang 16 Administrateur-generaal Rang 15 Adjunct-administrateur-generaal

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1997.

Art. 3.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 18 mei 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^