Koninklijk Besluit van 18 mei 2008
gepubliceerd op 15 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012615
pub.
15/07/2008
prom.
18/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 MEI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten » (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten ».

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 Ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2007 onder het nummer 83618/CO/305.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de Nederlandstalige instellingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zijn evenwel uitgesloten : - de autonome revalidatiecentra; - de diensten voor thuisverzorging; - de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen de kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen.

Onder « werkgevers » wordt verstaan: de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of hetzij als een vennootschap, hetzij een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten » opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999 (koninklijk besluit van 10 juni 2001 - Belgisch Staatsbad van 25 augustus 2001) gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, wordt ontbonden met ingang vanaf 1 januari 2008 en in vereffening gesteld.

Art. 3.Worden in hoedanigheid van vereffenaars aangesteld : De heer Pierre Jossart De heer André Langenus Het mandaat van de vereffenaars is onbezoldigd.

Art. 4.De rechten en verbintenissen van het in artikel 2 bedoelde fonds worden overgeheveld naar het fonds voor bestaanszekerheid, bevoegd voor dezelfde sector of sectoren en op te richten bij collectieve arbeidsovereenkomst in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheids-sector (331) en het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten (330).

Art.5. Voordat zij tot de effectieve overheveling overgaan moeten de vereffenaars de goedkeuring van de revisor van het fonds hebben bekomen betreffende de regelmatigheid van het voorstel tot overheveling ten opzichte van de beginselen opgenomen in artikel 4.

De kosten voortspruitend uit de tussenkomst van de revisor in het kader van deze bepaling worden ten laste genomen door het fonds in vereffening bedoeld in artikel 4.

Art. 6.De vereffenaars maken een verslag over aan de Minister van Werk.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en houdt op van kracht te zijn na uitvoering van artikel 5 en artikel 6 en uiterlijk op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 mei 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,Mevr.

J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^