Koninklijk Besluit van 18 mei 2009
gepubliceerd op 28 mei 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 januari 2004 houdende het statuut van de derivatenspecialisten en tot wijziging van artikel 49 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van d

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003196
pub.
28/05/2009
prom.
18/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 januari 2004 houdende het statuut van de derivatenspecialisten en tot wijziging van artikel 49 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, artikel 45bis, ingevoegd bij artikel 140 van de wet van 2 augustus 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 9, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2004 houdende het statuut van de derivatenspecialisten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, gegeven op 9 september 2008;

Gelet op advies 45.805/2 van de Raad van State, gegeven op 9 februari 2009;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 28 januari 2004 houdende het statuut van de derivatenspecialisten wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 49, eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten wordt het 4° vervangen als volgt : « 4° de ondernemingen naar Belgisch recht als bedoeld in artikel 45, § 1, 13° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.»

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^