Koninklijk Besluit van 18 mei 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018202
pub.
17/06/2011
prom.
18/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne, artikel 13, §§ 3 tot 7;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 2°, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990, en 6°, vernummerd bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 2, eerste lid, en artikel 3,1°, a), gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 9, eerste lid, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 10 december 2009, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Rrichtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en van voorschriften met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij, die eveneens geldt als kennisgeving aan de Europese Commissie met toepassing van artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;

Gelet op het advies 11-2008 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 14 maart 2008;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 11 maart 2010;

Gelet op het advies 49.196/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van onze Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In punt 4° wordt in de Franse tekst het woord "résidus" eenmaal geschrapt;2° Punt 5° wordt vervangen als volgt : « 5° Toegelaten maximumgehalten : de toegelaten maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen en aan nitraten zoals respectievelijk bepaald in Verordening (EG) nr.396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. »

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt in de Franse tekst vervangen als volgt : «

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'annexe Ire, partie A, III, du Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 précité, les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des escargots tiennent un registre qui contient les données suivantes : 1° Pour les médicaments administrés et autres traitements : l'identification du lot d'animaux (numéro de parc), la dénomination exacte de la ou des substance(s), le numéro de prescription ou du document d'administration et de fourniture, la ou les quantité(s) utilisée(s) par substance;2° Pour les traitements sanitaires du parc (désinfection, traitement phytosanitaire, traitement biocide) : l'identification exacte du produit, la quantité utilisée, l'identification du parc traité, la date de traitement, le temps d'attente si d'application;3° L'apparition de mortalité importante.»

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.§ 1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die plantaardige producten produceren of oogsten, houden registers bij over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die, onder gestructureerde vorm, de volgende gegevens bevatten : 1° Voor gewasbeschermingsmiddelen a) die vóór de oogst worden toegediend : kas- of perceelnummer, partijnummer, teelt, plantdatum, datum van behandeling, aangewend gewasbeschermingsmiddel (volledige handelsnaam), dosis per hectare, behandelde oppervlakte, oogstdatum, datum van bemonstering, analyseresultaat;b) die na de oogst worden toegediend : nummer opslageenheid (loods,), partijnummer, teelt, datum van behandeling, aangewend gewasbeschermingsmiddel (volledige handelsnaam), dosis per ton, behandelde hoeveelheid, datum van het in handel brengen, datum van bemonstering, analyseresultaat.2° Voor biociden : type behandelde uitrusting (machines, palletkisten en andere recipiënten, opslageenheid, voertuigen, infrastructuur,) datum van behandeling, aangewend biocide (volledige handelsnaam), concentratie en gebruikte hoeveelheid. § 2. De percelen waarop, of de kassen en opslageenheden waarin de teelten en geoogste producten aanwezig zijn, moeten door middel van een uniek nummer geïdentificeerd worden. § 3. Ingeval op een perceel, in een kas of in een opslaginfrastructuur meerdere partijen planten of plantaardige producten voorkomen, worden zij in het in § 1 bedoelde register door middel van een partijnummer van elkaar onderscheiden. § 4. De in § 1 en artikel 16, § 1 bedoelde registers moeten binnen de zeven dagen na het gebruik van de betrokken producten worden aangevuld. »

Art. 4.In Bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In hoofdstuk I wordt punt 3 vervangen als volgt : « De biociden, zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met uitzondering van de biociden bedoeld in artikel 79 van dat besluit, moeten voldoen aan de bepalingen inzake toelating door de minister van dat besluit en ze moeten zodanig worden gebruikt dat ze generlei invloed hebben op apparatuur, materieel, grondstoffen en de in dit besluit bedoelde levensmiddelen.» 2° De bepaling onder punt 1 van hoofdstuk III van bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 december 2005 wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : « 1.In afwijking van punt 4, van hoofdstuk IV, van bijlage II, bij bovenvermelde Verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 is het bulkvervoer in zeeschepen van vloeibare oliën of vetten die zullen worden bewerkt en die bestemd zijn of waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor menselijke consumptie, toegestaan in tanks die niet uitsluitend voor het vervoer van levensmiddelen worden gebruikt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : » 3° In hoofdstuk III wordt punt 3, eerste lid, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : « De kapitein van het zeeschip dat in bulktanks vloeibare oliën en vetten vervoert die bestemd zijn of waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor menselijke consumptie moet over nauwkeurige schriftelijke bewijzen beschikken waaruit de aard blijkt van de laatste drie vrachten die in de betreffende tanks werden vervoerd en die de doeltreffendheid aantonen van het tussen de verschillende vrachten uitgevoerde schoonmaakproces. Wanneer de vracht is overgeslagen moet de kapitein van het ontvangende schip naast de hierboven vermelde bewijsstukken, over nauwkeurige bewijsstukken beschikken waaruit blijkt dat het vorige bulkvervoer van vloeibare oliën of vetten beantwoordde aan de in punten 1 en 2 opgenomen bepalingen en die de doeltreffendheid aantonen van het tussen de verschillende vrachten op het andere schip uitgevoerde schoonmaakproces.

Wanneer daarom wordt verzocht, moet de kapitein van het schip de hierboven bedoelde bewijzen tonen aan de personen door het Agentschap belast met de controle. » 4° In hoofdstuk V, punt 2, wordt de tweede zin geschrapt.5° In hoofdstuk VI, wordt punt 1, tweede streepje, vervangen als volgt : « voor honden noodzakelijk voor de begeleiding van personen met een handicap, alleen in ruimtes toegankelijk voor het publiek.» 6° In hoofdstuk VI, punt 2, wordt het getal « 65 » vervangen door het getal « 55 ».7° In hoofdstuk VI, punt 3, a, wordt in de Nederlandse tekst, het tweede lid opgeheven.

Art. 5.In bijlage II wordt in de Nederlandse tekst het woord « Azijnzuurhydride » vervangen door het woord « Azijnzuuranhydride ».

Art. 6.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^