Koninklijk Besluit van 18 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan CITES

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024151
pub.
22/06/2011
prom.
18/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat;

Gelet op de wet van 11 april 2011 tot opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 april 2011;

Overwegende dat bij haar 14e vergadering (Den Haag, juni 2007), de Conferentie der Partijen van de Overeenkomst, het budget van het Secretariaat en van de vergaderingen van de Conferentie der Partijen voor de driejaarlijkse boekingsjaren 2009-2011 heeft aangenomen. Zij heeft tevens de resolutie Conf. 14.1 die de door de Partijen te storten bijdragen aanduidt evenals de maatregelen inzake het beheer van de speciaal geaffecteerde fondsen van CITES aangenomen;

Overwegende dat artikel 5 van de maatregelen inzake het beheer van het speciaal geaffecteerde fonds van CITES de inschrijving van een budget opgesteld in Amerikaanse dollars voorziet, en dat overeenkomstig artikel 10 de betalingen kunnen worden uitgevoerd in elke omzetbare munt maar dat het betaald bedrag tenminste gelijk zal zijn aan het te betalen bedrag in Amerikaanse dollars de dag van storting van de bijdrage;

Overwegende dat België sinds 1 januari 1984 als Partij deel uitmaakt van CITES en de dienst « Dierenwelzijn en CITES » van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aangeduid is als beheersorgaan;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage van zevenenvijftigduizend drieëndertig Amerikaanse dollars en vijftig cent ($ 57.033,50) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt toegekend aan UNEP/CITES Secretariaat als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Account name : UNEP/CITES Secretariat Bank : UBS SA Bank address : rue des Noirettes 35 CH-1211 Genève 2 a/c no. 240-730.490.60F (USD a/c) IBAN : CH21 0024 0240 7304 9060 F Clearing code : 240 SWIFT no : UBSWCHZH80A

Art. 2.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^