Koninklijk Besluit van 18 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de EPPO

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024154
pub.
22/06/2011
prom.
18/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de EPPO (European and mediterranean plant protection organization)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 11 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011003171 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2011 sluiten tot opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 april 2011;

Overwegende dat artikel 5/3 van het financieel reglement van de EPPO bepaalt dat voor 2011 de bijdrage van België, die is gerangschikt in categorie 6 van het barema der bijdragen, vastgesteld wordt op 65.160 euro en dat datzelfde artikel voorschrijft dat de betaling van deze bijdrage moet gebeuren vóór eind maart 2011;

Overwegende dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage van vijfenzestigduizend honderd zestig euro (65.160 EUR), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt toegekend aan de EPPO (European and mediterranean plant protection organization) als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Nr. 6193 S Bank : Crédit Lyonnais Adres : Agence AS/443 55 avenue des Champs Elysées F-75008 PARIS. RIB : 30002 00443 0000006193S 45 SWIFT : CRLYFRPP IBAN : FR81 3000 2004 4300 0000 6193 S45.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^