Koninklijk Besluit van 18 mei 2011
gepubliceerd op 09 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011202704
pub.
09/06/2011
prom.
18/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2008 houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform;

Op de voordracht van het Nationaal Intermutualistisch College;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het eHealth-platform wordt verleend aan de heer Youcha Mackelbert.

Art. 2.De heer Bertrand Potier wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het eHealth-platform, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Nationaal Intermutualistisch College, ter vervanging van de heer Youcha Mackelbert wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2011 ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^