Koninklijk Besluit van 18 november 1997
gepubliceerd op 05 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022836
pub.
05/12/1997
prom.
18/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976, en 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 4 juni 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 juni 1997;

Gelet op het protocol van 26 juni 1997 van het sectorcomité XII - Sociale Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De vermeldingen met betrekking tot de graad van adjunct-controleur en de eraan verbonden weddeschalen, opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden als volgt vervangen : « - adjunct-controleur (afgeschafte graad - rang 20) 546 922 - 884 947 31 x 10 676 12 x 10 676 12 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Kl. 20 j. - N2 - G.A.) De adjunct-controleur (afgeschafte graad) die vier jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de volgende weddeschaal : 570 098 - 904 567 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Kl. 20 j. - N2 - G.A.) De adjunct-controleur (afgeschafte graad) die negen jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de volgende weddeschaal : 594 558 - 936 139 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Kl. 20 j. - N2 - G.A.) »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^