Koninklijk Besluit van 18 november 2009
gepubliceerd op 19 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 novem

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009205044
pub.
19/01/2010
prom.
18/11/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2007Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrogtingsjaar 2007 sluiten voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van de rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2007Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrogtingsjaar 2007 sluiten voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van de rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2009 Wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2007Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrogtingsjaar 2007 sluiten voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van de rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 (Overeenkomst geregistreerd op 14 april 2009 onder het nummer 91801/CO/326) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de gebaremiseerde personeelsleden, op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001.

Begrippen en definities

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : "gebaremiseerde werknemer", de werknemer : a) aangeworven vóór 1 januari 2002 bij : - bedrijven ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf vóór 1 januari 2004; - bedrijven, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die voortkomen uit de hiervoor genoemde bedrijven; - bedrijven, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf die personeel overnemen, op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers in geval van verandering van werkgever wegens een conventionele transfer van de onderneming en die de rechten regelt van de werknemers die overgenomen worden in geval van overname van het actief na faillissement of gerechtelijk concordaat door afstand van het actief; b) aangeworven tussen 1 juli 2000 en 31 december 2003 bij : - de onderneming SPE; - een onderneming, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, en die voortkomt uit de onderneming SPE; - een onderneming, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die, op basis van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis personeel van SPE heeft overgenomen; c) met een contract van onbepaalde duur op 31 augustus 2006 in de intercommunale Sibelga en getransfereerd op 1 september 2006 of later naar de firma Brussels Network Operations. "onderneming" : de juridische entiteit; "collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004" : de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001.

Voorwerp

Art. 3.Hoofstuk III, afdeling 1 tot en met 4, van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2007Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrogtingsjaar 2007 sluiten, wordt als volgt gewijzigd : "Hoofdstuk III. - Pensioen, invaliditeit, overlijden Afdeling 1. - Specifieke definities

Art. 3.De factoren : - T, - Tprest 1, - Tprest 2, - tpm, - n, - P1 AMI, - P1 AT, specifiek voor hoofdstuk III, worden gedefinieerd in de artikelen 2.2 en 9 van het reglement bijgevoegd aan de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2007Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrogtingsjaar 2007 sluiten betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vaste prestaties" voor de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, met betrekking tot de waarborg van de rechten van de werknemers van de bedrijfstak gas- en elektriciteit, in dienst op 31 december 2001. Afdeling 2. - Aanvullende rustpensioenen

Art. 4.§ 1. De formule van het aanvullend pensioen van kracht in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari en 8 november 2007 betreffende de coördinatie en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen voor de gebaremiseerde werknemers op wie de waarborg collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is en van 15 december 2005 betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen voor de gebaremiseerde werknemers op wie de waarborg collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing wordt vervangen door een nieuwe formule omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vaste prestaties" voor de gebaremiseerde werknemers van de sector gas en elektriciteit, ondertekend op datum van huidige overeenkomst. § 2. Voor het pensioenplan Elgabel is zij als volgt samengesteld : - toepassing van een coëfficiënt van 2,7 op het jaarloon, geplafonneerd tot een bedrag van 42 156,86 EUR op 1 januari 2006 (index basis 2004 toepasselijk op de lonen van januari 2006 = 102,59) zijnde 41 092,57 EUR (basis 2004 = 100) maandelijks geïndexeerd volgens de gemiddelde viermaandelijkse gezondheidsindex basis 2004 toepasselijk op de lonen betaald in de loop van de tweede maand voorafgaand aan de datum van de betaling van de pensioenprestaties genaamd Tprest 1; - toepassing van een coëfficiënt van 9,6 op het jaarloon boven het plafond Tprest 1 (genaamd Tprest 2); - toepassing van een coëfficiënt van gemiddeld deeltijds werk (tpm); - toepassing van de pensioenanciënniteit (n). § 3. Voor het pensioenplan Pensiobel, is zij aangepast als volgt : - toepassing van een coëfficiënt van 2,6 op het jaarloon, geplafonneerd tot een bedrag van 42 156,86 EUR op 1 januari 2006 (index basis 2004 toepasselijk op de lonen van januari 2006 = 102,59) zijnde 41 092,57 EUR (basis 2004 = 100) maandelijks geïndexeerd volgens de gemiddelde viermaandelijkse gezondheidsindex basis 2004 toepasselijk op de lonen betaald in de loop van de tweede maand voorafgaand aan de datum van de betaling van de pensioenprestaties genaamd Tprest 1; - toepassing van een coëfficiënt van 9,2 op het jaarloon boven het plafond Tprest 1 (genaamd Tprest 2); - toepassing van een coëfficiënt van gemiddeld deeltijds werk (tpm); - toepassing van de pensioenanciënniteit (n).

Art. 5.Het jaarloon dat gebruikt wordt voor de berekening van de formules, beschreven in artikel 4, is op dezelfde wijze samengesteld als deze in de pensioenformule van toepassing vóór de invoering van deze overeenkomst ("basis pensioen").

Er wordt echter afgeweken van het algemeen principe van indexering van het loon in aanmerking genomen om het kapitaal te bepalen. Deze indexatie gebeurt volgens de gemiddelde viermaandelijkse gezondheidsindex basis 2004 toepasselijk op de lonen betaald in de loop van de tweede maand voorafgaand aan de datum van betaling van de pensioenprestaties (zie paritair commentaar).

Art. 6.Een vrijwaringsclausule van 100 pct. wordt op het huidig kapitaal op 60 jaar toegepast.

In geval van aanwending, wordt deze vrijwaringsclausule uitgedrukt in een vermeerdering van de pensioenanciënniteit, uitgedrukt in aantal jaren en maanden (afgerond naar de bovenste maand), in het nieuwe plan toe te passen, teneinde het equivalent van het oude plan op de invoeringsdatum van het nieuwe plan te bereiken.

Art. 7.Een vrijwaringsclausule van 101 pct. wordt op de oude berekening van het kapitaal geprojecteerd op 60 jaar toegepast.

In geval van aanwending, wordt deze vrijwaringsclausule uitgedrukt in een vermeerdering van de pensioenanciënniteit, uitgedrukt in aantal jaren en maanden (afgerond naar de bovenste maand), in het nieuwe plan toe te passen, teneinde het equivalent van het oude plan op de invoeringsdatum van het nieuwe plan, vermeerderd met 1 pct. te bereiken.

Art. 8.In voortkomend geval wordt de hoogste van beide vrijwaringsclausules, hernomen in de artikelen 6 en 7, toegekend. Het individuele resultaat van deze vrijwaringsclausule wordt vermeld op het simulatiedocument dat aan de werknemer wordt overhandigd ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe plan en wordt centraal gestockeerd conform artikel 16 van deze overeenkomst.

Art. 9.De berekening van het geprojecteerde kapitaal vermeld in artikel 7 houdt rekening van de volgende hypothesen : § 1. Voor de wedden : - de lonen geprojecteerd met een loonsstijging van 3 pct. per jaar - hierin begrepen de indexering geëvalueerd op 2 pct. per jaar, de baremische an-ciënniteitsverhogingen en de promoties - tot en met 49 jaar; - de lonen geprojecteerd met een loonstijging van 2 pct. (die de indexering betekent) per jaar, dit vanaf 50 jaar. § 2. Voor de conventionele wettelijke pensioenen : - Zijn als lonen in rekening genomen : - de verdiende lonen in de sector; - voor de hersamenstelling van de wedden van de ontbrekende loopbaanjaren worden de regels zoals vermeld in het "Pensioenstatuut", Deel III, blz 11 toegepast, nl : "Agenten aangeworven na 31 december 1954 : Voor de agent aangeworven na 31 december 1954, wordt het cijfer van de bezoldigingen voor de buiten de maatschappijen vervulde jaren verkregen door het voorleggen van zijn individuele rekening.

De agent wordt jaarlijks in het bezit van deze rekening gesteld, overeenkomstig artikel 28 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 14/08/2009 numac 2009000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 27/01/2015 numac 2015000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 25/06/2012 numac 2012202966 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 47 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van in type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 14/02/2014 numac 2014000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 07/10/2010 numac 2010000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Indien niettemin voor deze jaren de nodige vermeldingen ontbreken, neemt men het aanvangsloon toegekend aan de agent bij zijn definitieve aanwerving - rekening houdend met de eventuele plafonds (in het geval van bedienden) en met de vereffeningscoëfficiënten die het loon gedurende elk der in aanmerking genomen jaren hebben beïnvloed." - voor de toekomstige lonen : volgens de regel zoals bepaald in " § 1.

Voor de wedden" hierboven vermeld; - de coëfficiënten van de herevaluatie alsook de plafonds zijn deze paritair bepaald en worden geprojecteerd met een stijging van 2 pct. indexatie op jaarbasis; - de valorisatieregels zijn deze die toegepast worden door de Rijksdienst voor Pensioenen en aangepast aan de paritaire formule.

Art. 10.Voor wat betreft de aanpassing aan de levensverwachtingstabellen, wordt de coëfficiënt, toegepast op Tprest 1, desgevallend op 1 januari 2013 op basis van de levensverwachtingstabellen van het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) aangepast.

De volgende verhouding wordt toegepast : - op de teller, het gemiddelde van de levensverwachting (mannen en vrouwen) van het jaar 2012; - op de noemer, het gemiddelde van de levensverwachting (mannen en vrouwen) van het jaar 2005, nl. 8 jaar vroeger dan het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor de teller.

Art. 11.De vermenigvuldigingscoëfficiënt van de factor Tprest 1, vermeld in artikel 4, wordt in ieder geval slechts herzien door een verhoging met een maximum van 0,3 pct. per jaar, hetzij een maximum van 8 x 0,3 = 2,4 pct.

Het maximum resultaat van omzetting van de vermeerderingscoëfficiënt van factor Tprest 1 zou aldus, voor wat betreft het artikel 4, § 2, worden : 2,7 x 1,024 = 2,765.

Art. 12.Een Paritair Observatorium voor de Pensioenen wordt opgericht.

Het vergadert op recurrente basis, één maal per jaar, en dit voor de eerste maal in september 2008.

Het Observatorium wordt samengesteld uit 13 patronale leden en 13 syndicale leden, te weten 6 leden van het ACV, 6 leden van het ABVV en 1 lid van de ACLVB. Dit Observatorium heeft als doel de observatie van diverse elementen inzake de aanvullende pensioenen, zoals de hypothesen over de evolutie van de lonen, van de wettelijke pensioenen en de levensverwachtingstabellen. Deze observaties zullen desgevallend naar een herziening van de parameters leiden.

Art. 13.Het Observatorium gaat, op basis van een steekproef - paritair te bepalen vóór 28 februari 2008 - na of de vrijwaringsclausule bepaald in artikel 7 op basis van de hypothesen vermeld in artikel 9, gerespecteerd wordt, t.t.z. of de verbetering van 1 pct. bereikt werd met de werkelijke inflatie en de werkelijke loonstijging.

Deze observaties zullen desgevallend leiden tot een herziening van de parameters.

Art. 14.De steekproef, vermeld in artikel 13, is samengesteld uit gebaremiseerde werknemers mannen en vrouwen verdeeld in de 14 baremaklassen, al of niet gehuwd en met een anciënniteit van 10, 20 en 30 jaar. Hypothesen van snelle loopbaanevolutie worden eveneens in beschouwing genomen.

Art. 15.Het Observatorium verifieert tijdens zijn jaarlijkse vergadering het of de dossier(s) van de werknemers die met pensioen gegaan zijn in de 12 maanden voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering, als zij dit individueel aanvragen, om te zien of de nieuwe formule een resultaat geeft dat minstens gelijk is aan de oude formule vermeerderd met 1 pct.

Indien dit niet het geval is, zal de individuele berekening van de werknemer gecorrigeerd worden en kan het Observatorium desgevallend één of meerdere gelijkaardige gevallen toevoegen aan de steekproef.

Art. 16.De stockage van de volgende individuele gegevens wordt centraal georganiseerd vanaf 1 juli 2007 : - de anciënniteiten (met inbegrip van de aparte stockage van de delta n bij de overgang naar de nieuwe formule); - de deeltijdse coëfficiënten (Tpm); - de jaarlonen; - de paritaire wettelijke pensioenen.

Art. 17.Het Observatorium verifieert ook berekeningsgevallen voor wezen, weduwen(aren) en inzake het overlijden (eenmalige sociale uitkering).

Art. 18.Opgeheven. Afdeling 3. - Overlijden

Art. 19.Ingeval van overlijden van de gebaremiseerde werknemer, wordt aan de rechthebbenden een kapitaal toegekend, waarvan de formule de volgende is : - 3 * T * Tpm voor de gehuwde werknemers, wettelijk samenwonenden of partners (partner sedert meer dan 1 jaar); - 1 * T * Tpm voor de andere werknemers.

Art. 20.In geval van overlijden van de werknemer is een vrijwaringsclausule van toepassing op het bedrag van de oude berekening van het kapitaal teneinde de gelijkwaardigheid van het oude plan op de invoeringsdatum van het nieuwe plan te bereiken.

Art. 21.Ingeval van overlijden van de werknemer, wordt per kind een jaarlijkse wezenrente toegekend, ongeacht het aantal kinderen, waarvan de formule de volgende is : - 5 pct. * T * Tpm.

Voor elk overlijden van een werknemer vóór de invoering van huidige afdeling, zal de jaarlijkse wezenrente herberekend worden, rekening houdend met de principes zoals bepaald in deze afdeling.

Art. 22.In geval van overlijden van de werknemer is een vrijwaringsclausule van toepassing op het bedrag van de oude berekening van de wezenrente teneinde de gelijkwaardigheid van het oude plan op de invoeringsdatum van het nieuwe plan te bereiken.

Art. 23.Het jaarloon dat gebruikt wordt voor de berekening van de formules beschreven in artikelen 19 en 21 is op dezelfde wijze samengesteld als deze in de pensioenformule van toepassing vóór de invoering van deze overeenkomst ("basis pensioen").

Er wordt echter afgeweken van het algemeen principe van indexering van het loon in aanmerking genomen om de overlevingsaanvullingen te bepalen. Deze indexatie gebeurt volgens de gemiddelde viermaandelijkse gezondheidsindex basis 2004 toepasselijk op de lonen betaald in de loop van de tweede maand voorafgaand aan de datum van de eerste betaling van de overlijdensprestaties.

Art. 24.Opgeheven. Afdeling 4. - Invaliditeit

Art. 25.Ingeval van invaliditeit van de gebaremiseerde werknemer vanaf 1 juli 2007, wordt vanaf het 3de jaar werkonbekwaamheid een jaarlijkse rente toegekend volgens volgende formule : - voor ziekte of privé-ongeval : 62,5 pct. * T - 60 pct. * Pl AMI; - voor arbeidsongeval : 62,5 pct. * T - 60 pct. * Pl AT.

Art. 26.Op het bedrag van de oude berekening van de geïndexeerde invaliditeitsrente is een vrijwaringsclausule van toepassing teneinde de gelijkwaardigheid van het oude plan op de invoeringsdatum van het nieuwe plan te bereiken.

Het jaarloon dat gebruikt wordt voor de hierboven beschreven formules is op dezelfde wijze samengesteld als in de pensioenformule van toepassing vóór de invoering van deze overeenkomst ("basis pensioen").

Er wordt echter afgeweken van het algemeen principe van indexering van het loon in aanmerking genomen om de overlevingsaanvullingen te bepalen. Deze indexatie gebeurt volgens de gemiddelde viermaandelijkse gezondheidsindex basis 2004 toepasselijk op de lonen betaald in de loop van de tweede maand voorafgaand aan de datum van de eerste betaling van de invaliditeitsprestaties, in functie van de index bereikt in de maand van op invaliditeitstelling.

Art. 27.Opgeheven." Geldigheidsduur

Art. 4.Tenzij andersluidende bepalingen, wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde duur en heeft ze uitwerking met ingang van 1 mei 2009.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden opgezegd, door elk van de partijen, middels een opzeggingstermijn van 6 maanden, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité van het gas- en elektriciteitsbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2007Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007 type overeenkomst prom. 29/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrogtingsjaar 2007 sluiten voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van de rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 Paritaire Commentaren Referteloon De refertebezoldiging (T) wordt door de vennootschappen meegedeeld en stemt overeen met : - tot 30 april 2009, het brutojaarloon van de maand januari die voorafgaat aan de maand van (eerste) betaling van de verzekerde prestaties; - vanaf 1 mei 2009, het brutojaarloon van de maand de datum van de (eerste) betaling van de verzekerde prestaties met twee maand voorafgaat.

T = (X.to + Pr + Pr'). k formule waarin : a) X de jaarlijkse vermenigvuldigingscoëfficiënt van de maandelijkse bezoldiging is (15,0733).Deze coëfficiënt houdt rekening met : - de 12 maanden bezoldiging in actieve dienst; - de eindejaarspremie : 13e en 14e maand; - het wettelijk en het bovenwettelijk dubbel vakantiegeld. b) to is gelijk aan : - tot 30 april 2009, aan de som van : - het maandloon van de maand januari die voorafgaat aan de maand van de (eerste) betaling van de verzekerde prestaties; - en van het indexforfait. - vanaf 1 mei 2009, aan de som van : - het maandloon van de maand die de datum van de (eerste) betaling van de verzekerde prestaties met twee maand voorafgaat; - en van het indexforfait genomen aan de waarde die overeenstemt met de index 100 (basis 2004) van de gezondheidsindex to houdt geen rekening met andere salaristoelagen, premies en voordelen. c) Pr is gelijk aan de som van de statutaire zogenaamde winter- en vakantiepremies, genomen aan hun waarde die overeenstemt met de index 100 (basis 2004) van de gezondheidsindex.d) Pr' is de waarde, aan de index 100 (basis 2004) van de gezondheidsindex, van het dubbel wettelijk vakantiegeld berekend op het maandelijks gemiddelde van Pr.e) k is de indexeringsvermenigvuldigingscoëfficiënt van de bezoldigingen van de werknemers in de gas- en elektriciteitssector : - van de maand januari die voorafgaat aan de maand van de (eerste) betaling van de verzekerde prestaties tot 30 april 2009; - van de maand die de datum van de (eerste) betaling van de verzekerde prestaties met twee maand voorafgaat vanaf 1 mei 2009.

De refertebezoldiging (T) wordt uitgedrukt op basis van een voltijdse activiteit.

Voorbeeld van de bepaling van de index : Voor een werknemer die op pensioen vertrekt op 1 juli wordt het pensioendocument opgestuurd in de loop van de maand mei.

De gebruikte index is deze van toepassing op de viermaandelijkse gezondheidsindex op eind april, gekend begin mei op basis van de realiteit van de index van april.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^