Koninklijk Besluit van 18 november 2011
gepubliceerd op 06 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2011 en 2012

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011205365
pub.
06/01/2012
prom.
18/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2011 en 2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de edele metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2011 en 2012.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de edele metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 Syndicale premie voor 2011 en 2012 (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104926/CO/149.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder « arbeiders » verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid van 18 juni 2009, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010201502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010201892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 sluiten (Belgisch Staatsblad van 23 juni 2010), en van de bepalingen van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, wordt voor het jaar 2011 en 2012 aan de in artikel 1 bedoelde arbeiders en arbeidsters die lid zijn van één van de representatieve werknemersorganisaties van werknemers, welke in het nationaal vlak zijn verbonden, een syndicale premie toegekend.

Art. 3.Deze syndicale premie wordt toegekend ten bedrage van : - 110 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage van tenminste 14,5 EUR betalen; - 60 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage tussen 9,00 EUR en 14,5 EUR betalen; - 0 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage van minder dan 9,00 EUR betalen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 voor de toeslagen die betrekking hebben op de dienstjaren 2011 en 2012 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^