Koninklijk Besluit van 18 november 2015
gepubliceerd op 08 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024288
pub.
08/12/2015
prom.
18/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015024288

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 11/06/2013 numac 2013000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. - Duitse vertaling type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg sluiten houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, de artikelen 43 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 april 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 juni 2015;

Gelet op advies 58.064/3 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de Minister bevoegd voor het contractueel onderzoek inzake voedselveiligheid, plantengezondheid en dierengezondheid;2° Beoordelingscomité : comité, voorzien in artikel 6, dat advies verstrekt aan de Minister;3° activiteitsdomeinen : voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten;4° cel Contractueel Onderzoek : de administratieve eenheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast is met de organisatie en het beheer van de jaarlijkse selectieprocedure van wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de activiteitsdomeinen vermeld onder 3°, evenals de administratieve, financiële en wetenschappelijke opvolging van de projecten die geselecteerd worden voor financiering;5° thematische oproep (RT) : oproep tot indiening van projectvoorstellen waarbij de onderzoeksthema's voorafgaandelijk zijn vastgelegd door de Minister;6° vrije oproep (RF) : oproep tot indiening van projectintentieverklaringen waarbij de promotoren het onderzoeksonderwerp bepalen, voor zover dit binnen de activiteitsdomeinen valt;7° transnationale oproep (RI) : internationale oproep tot indiening van projectvoorstellen in samenwerking met partners uit verschillende landen waarvan de onderzoeksthema's binnen de activiteitsdomeinen vallen en waarvoor de Minister een budget ter beschikking stelt.

Art. 2.Overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 11/06/2013 numac 2013000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. - Duitse vertaling type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg sluiten houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, kan de Minister binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten toelagen toekennen aan natuurlijke of rechtspersonen voor beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, in uitvoering van een contract dat de wederzijdse rechten en verplichtingen van de begunstigde en de Staat bepaalt.

Art. 3.Minstens één keer per jaar lanceert de Minister een oproep tot het indienen van projectvoorstellen. Dit kan een thematische, een vrije of een transnationale oproep zijn of een combinatie van deze. De Minister baseert deze beslissing op het advies van het Beoordelingscomité, bedoeld in artikel 6. De modaliteiten van de oproep zijn raadpleegbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.§ 1. De RT- en RF-projectvoorstellen worden gericht aan de Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu binnen de tijdslimiet voorzien in de oproepen. § 2. De RI-projectvoorstellen worden gericht aan de organisatoren van de transnationale oproep binnen de tijdslimiet voorzien in de oproep, met een kopie voor de cel Contractueel Onderzoek.

Art. 5.§ 1. De RT- en RF- projectvoorstellen voldoen aan de vereisten beschreven in de thematische of vrije oproep, met minimum : 1° een gedetailleerd onderzoeksprogramma;2° de vermelding van de organisatie en de middelen;3° een tijdsplanning van het werk;4° de valorisatieperspectieven voor de resultaten;5° een gedetailleerd budget (personeelskosten, werkingskosten en algemene kosten) dat noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling(en) te bereiken. § 2. De RI-projectvoorstellen voldoen aan de vereisten beschreven in de transnationale oproep en aan de formele modaliteiten betreffende de wijze van indiening goedgekeurd door de Minister.

Art. 6.§ 1. De Minister richt een Beoordelingscomité op, benoemt de leden en keurt zijn huishoudelijk reglement goed. § 2. Het Beoordelingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en uit deskundigen die deel uitmaken van de universitaire instellingen van de gemeenschappen. § 3. De Minister bepaalt de nadere regels met betrekking tot de werkwijze, de samenstelling en de vergoeding van de leden van het Beoordelingscomité, en de vergoeding van de externe deskundigen en leden-deskundigen die belast worden met de evaluatie van de projectvoorstellen in uitvoering van artikel 7. § 4. Het Beoordelingscomité geeft de Minister advies over de modaliteiten van de oproep, het toekennen en de controle van de toelagen en de procedures betreffende de selectie, de opvolging en de evaluatie van de projecten. Het geeft de Minister een advies over elke andere vraag die hem betreffende het contractuele onderzoek wordt gesteld, en kan ook op eigen initiatief een advies aan de Minister verstrekken.

Art. 7.§ 1. De voorstellen tot toekenning van toelagen voor RT- en RF-projecten worden voorgelegd aan de Minister door de Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op basis van een gunstig advies vanwege het Beoordelingscomité. § 2. Ter voorbereiding van zijn advies, wijst het Beoordelingscomité externe deskundigen aan met passende wetenschappelijke of beleidsmatige expertise, die belast worden met de evaluatie van de ingediende RT- en RF-projectvoorstellen. Desgevallend kunnen ook leden van het Beoordelingscomité hiertoe aangewezen worden, in de hoedanigheid van "leden-deskundigen". § 3. Ingeval er geen internationale evaluatie van de RI-projectvoorstellen wordt georganiseerd, wijst het Beoordelingscomité externe deskundigen aan met passende wetenschappelijke of beleidsmatige expertise, die belast worden met de evaluatie van het Belgische luik van de ingediende RI-projectvoorstellen. Desgevallend kunnen ook leden-deskundigen hiertoe aangewezen worden. § 4. De voorstellen tot toekenning van toelagen voor RI-projecten worden voorgelegd aan de Minister door de Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu na consultatie van het Beoordelingscomité. § 5. De beslissing voor de toekenning van toelagen wordt bij ministerieel besluit genomen.

Art. 8.De tussenkomst van de Staat kan honderd procent van de aanvaardbare uitgaven voor de realisatie van een project dekken.

Art. 9.§ 1. Het toekennen van een toelage geeft aanleiding tot het opstellen van een contract tussen de Staat vertegenwoordigd door de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de begunstigde(n). § 2. Het contract bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de resultaten met het oog op het goede verloop van het project evenals de valorisatie en verspreiding van de resultaten.

In het geval dat het goede verloop van het project of de valorisatie en verspreiding van de resultaten dit vereisen, worden de toegangsrechten van de onderzoekers en van de Staat gewaarborgd. De Staat geniet steeds van toegangsrechten op de resultaten opdat zij deze zou kunnen valoriseren in het kader van haar beleidstaken. In voorkomend geval regelen de onderzoekers de onderlinge toegangsrechten op de resultaten via een interne overeenkomst.

De resultaten worden zo spoedig mogelijk vrijgegeven. Bij de verspreiding wordt rekening gehouden met de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

De Staat wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld indien resultaten beschermd kunnen worden via een octrooi.

In de octrooiaanvraag en bij elke verspreiding van de resultaten wordt vermeld dat de resultaten gerealiseerd werden met de financiële steun van de Belgische Staat. § 3. De Minister legt het model van het contract vast.

Art. 10.De Minister kan voorschotten op de toelagen toekennen. Het saldo, zijnde vijfentwintig procent van de toelagen, wordt pas uitbetaald na de verantwoording van het gebruik van het geheel van deze toelagen.

Art. 11.In geval van vervroegde stopzetting van een project of wanneer de totaliteit van de voorschotten niet gebruikt werd, moet het niet verantwoorde deel van de voorschotten teruggestort worden naar de cel Contractueel Onderzoek.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn wordt opgeheven.

Art. 13.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijft het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn van toepassing op contracten die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten. § 2. Bij wijze van overgangsmaatregel blijft het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn van toepassing op de contracten gesloten vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 14.De minister bevoegd voor het contractueel onderzoek inzake voedselveiligheid, plantengezondheid en dierengezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^