Koninklijk Besluit van 18 november 2019
gepubliceerd op 28 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de opdrachten aan en de financiering van de verenigingen in het kader van preventie - en bestrijdingsprogramma's voor dierenziekten die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Vo

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019042535
pub.
28/11/2019
prom.
18/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042535

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


18 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende de opdrachten aan en de financiering van de verenigingen in het kader van preventie - en bestrijdingsprogramma's voor dierenziekten die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 22 maart 2018;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 2 oktober 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 29 januari 2019;

Gelet op het advies 66.232/3 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° FOD: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° vereniging : vereniging erkend in toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2006 houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren;3° Fonds: het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, opgericht bij artikel 3 van de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten.

Art. 2.Het beheer en de dagelijkse leiding van de vrijwillige en de verplichte preventie- en bestrijdingsprogramma's voor dierenziekten die financieel ondersteund worden door het Fonds, worden door de FOD toevertrouwd aan de verenigingen. De uitvoeringsmodaliteiten worden overeengekomen tussen de partijen.

Art. 3.De FOD vergoedt, binnen de perken van het daartoe bestemde begrotingsartikel, de verenigingen voor de prestaties die door hen in het kader van de hun toevertrouwde taken worden uitgevoerd. De modaliteiten van betaling worden tussen de partijen overeengekomen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^