Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013
gepubliceerd op 28 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen e

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015237
pub.
28/10/2013
prom.
18/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 04 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 2.14.8;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013.

Overwegende dat op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van zeven miljoen tweehonderd vierennegentigduizend euro in vastlegging en zes miljoen zeventigduizend euro in vereffening, om aan de departementen van oorsprong de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland, te dekken;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 29 augustus 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 23 september 2013;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van vier miljoen zes honderd zevenenzestig duizend euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven in vastlegging en in vereffening op het programma 14-53-5 onder de basisallocatie 53/ 51.01.00.01 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 2.De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2013

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Bijlage

Articles légaux Wettelijke artikels

Activités

Allocations de base (et check digits)

Crédits d'engagement (en milliers d'euros)

Crédits de liquidation (en milliers d'euros)

SPF FOD

Divisions Afdelingen

Programmes Programma's

Activiteiten

Basisallocaties (en check digits)

Vastleggings Kredieten (in duizend euro)

Vereffenings kredieten (in duizend euro)

Section 12 - Justice

Sectie 12- Justitie

12

40

0

2

12.00.01

42

42

12

51

0

1

11.00.03

64

64

12

56

0

4

11.00.03

725

725

Section 14 - Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Sectie 14 - Buitenlandse Zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

14

21

0

1

12.11.01

16

16

14

42

0

1

11.00.14

1628

1628

14

42

0

2

12.11.01

70

70

Section 16 - Ministère de la Défense

Sectie 16 - Ministerie van Defensie

16


50


5


1

11.00.03

66

66

Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré


Sectie 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking

17

90

2

1

11.00.03

766

766

17

90

2

1

12.11.99

1088

1088

17

90

2

2

12.11.01

201

201

17

90

2

2

74.22.01

1

1

4667

4667


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^