Koninklijk Besluit van 18 september 1997
gepubliceerd op 03 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014232
pub.
03/12/1997
prom.
18/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontrol », opgemaakt te Brussel op 13 december 1960, goedgekeurd door de wet van 12 maart 1962 en het Protocol tot wijziging ervan, opgemaakt te Brussel op 12 februari 1981, goedgekeurd door de wet van 16 november 1984;

Gelet op de Multilaterale Overeenkomst betreffende « en route »- heffingen, opgemaakt te Brussel op 12 februari 1981 en goedgekeurd door de wet van 16 november 1984;

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en route »,-luchtvaartheffingen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 oktober 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de noodzaak om de onverwijld de beslissing nr. 34 van 5 december 1996 en de beslissing nr. 37 van 16 juli 1997 van de Uitgebreide Commissie van Eurocontrol in toepassing te brengen inzake de bepaling van de tarieven per eenheid en de transatlantische tarieven voor het tijdvak aanvangend op 1 januari 1997 en 1 augustus 1997 respectievelijk, alsmede de beslissingen nrs. 35 en 36 van 5 december 1996 met betrekking tot modaliteiten van technische aard en betaling, aangezien de opbrengst van deze heffingen bijdraagt tot de terugbetaling van de door de Regie der Luchtwegen gedane kosten;

Op de voordracht van onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en-route »-luchtvaartheffingen, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 5.Het unitair tarief van de heffing bedraagt 68,39 Ecu's uitgaand van een wisselkoers van 39,3520 Belgische frank voor 1 Ecu ».

Het wordt maandelijks herberekend met toepassing van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers van de Ecu t.o.v. de Belgisch frank voor de maand voorafgaand aan die waarin de vlucht werd uitgevoerd. De toegepaste wisselkoers is die welke berekend wordt door het Agentschap Reuters op basis van de dagelijkse BID koers. »

Art. 2.Artikel 12, 4° van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepaling : « 4° de interest bij te late betaling. Deze bedraagt vanaf 1 januari 1997, 7,27 % op jaarbasis. »

Art. 3.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepaling : « Article 13. Het bedrag van de vergoeding is verschuldigd op de dag dat de vlucht is uitgevoerd. De betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen volgend op de datum van de facturatie. De uiterste datum van ontvangst door Eurocontrol wordt vermeld op de factuur. »

Art. 4.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit, voor de periode tussen 1 januari 1997 en 31 juli 1997, en door bijlage II bij dit besluit voor de periode ingaande op 1 augustus 1997.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997, met uitzondering van bijlage II, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 1997.

Art. 6.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN Bijlage I Bijlage houdende vaststelling van de heffingen voor de periode van 1 januari 1997 tot 31 juli 1997 voor de vluchten bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 december 1985, voor een luchtvaartuig waarvan de factor gewicht gelijk is aan één (50 metrieke tonnen) De in kolom 3 vermelde tarieven gaan uit van de volgende wisselkoersen met betrekking tot de Ecu : 1,91115 DEM (Duitsland), 39,3520 BEF (België), 6,50787 FRF (Frankrijk), 0,813841 GBP (Verenigd Koninkrijk), 39,3520 LUF (Luxemburg), 2,14253 NLG (Nederland), 0,788059 IEP (Ierland), 1,56306 CHF (Zwitserland), 161,095 ESP (Spanje), 13,4475 ATS (Oostenrijk), 195,200 PTE (Portugal), 303,798 GRD (Griekenland), 112870,0 TRL (Turkije), 0,457648 MTL (Malta), 0,588890 CYP (Cyprus), 198,814 HUF (Hongarije), 8,19539 NOK (Noorwegen), 7,36091 DKK (Denemarken), 170,483 SIT (Slovenië), 33,7305 CZK (Tsjechië), 8,42542 SEK (Zweden), 1929,22 ITL (Italië), 38,9975 SKK (Slovakije).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN Bijlage II Bijlage houdende vaststelling van de heffingen voor de periode ingaande op 1 augustus 1997 voor de vluchten bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 december 1985, voor een luchtvaartuig waarvan de factor gewicht gelijk is aan één (50 metrieke tonnen) De in kolom 3 vermelde tarieven gaan uit van de volgende wisselkoersen met betrekking tot de Ecu : 1,91115 DEM (Duitsland), 39,3520 BEF (België), 6,50787 FRF (Frankrijk), 0,813841 GBP (Verenigd Koninkrijk), 39,3520 LUF (Luxemburg), 2,14253 NLG (Nederland), 0,788059 IEP (Ierland), 1,56306 CHF (Zwitserland), 161,095 ESP (Spanje), 13,4475 ATS (Oostenrijk), 195,200 PTE (Portugal), 303,798 GRD (Griekenland), 112870,0 TRL (Turkije), 0,457648 MTL (Malta), 0,588890 CYP (Cyprus), 198,814 HUF (Hongarije), 8,19539 NOK (Noorwegen), 7,36091 DKK (Denemarken), 170,483 SIT (Slovenië), 33,7305 CZK (Tsjechië), 8,42542 SEK (Zweden), 1929,22 ITL (Italië), 38,9975 SKK (Slovakije).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^