Koninklijk Besluit van 18 september 2008
gepubliceerd op 09 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 j

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013328
pub.
09/12/2008
prom.
18/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008 Invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim-, en snuiftabak vervaardigen (Overeenkomst geregistreerd op 22 april 2008 onder de nummer 87951/CO/133) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn gesloten in toepassing van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 1 april 1999) en van zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 3.Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, wordt een stelsel van conventioneel brugpensioen ingevoerd op 56-jarige leeftijd voor de werknemers onder de hierna vermelde voorwaarden.

Art. 4.Om dit stelsel van conventioneel brugpensioen te kunnen genieten, dienen de werknemers niet alleen de leeftijd van 56 jaar te hebben bereikt tijdens de duur van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, doch ook op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.

Daarenboven dienen de betrokken werknemers op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende te kunnen rechtvaardigen waarvan 20 jaar in nachtarbeid zoals omschreven in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 5.§ 1. Een bijzondere compenserende maandelijkse bijdrage ten laste van de werkgever is voorzien, gelijk aan 50 pct. van de aanvullende vergoeding zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen. § 2. Het percentage van 50 pct. vermeld in § 1 wordt teruggebracht tot 33 pct. indien de bruggepensioneerde vervangen wordt door een werkloze die sinds 1 jaar tenminste volledig uitkeringsgerechtigd is. § 3. Deze bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd door de werkgever tot en met de maand waarin de betrokkene werknemer in brugpensioen zoals omschreven in de huidige overeenkomst, de leeftijd van 58 jaar bereikt en dient gestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 6.In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92, gesloten op 20 december 2007 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007, het brugpensioen op 56 jaar met 40 dienstjaren is mogelijk vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 (+ gelijkschakeling vergoeding op 100 pct.). HOOFDSTUK III. - Specifieke bepaling

Art. 7.Vanaf 1 april 2005 wordt de werkgeverstussenkomst bij brugpensionering berekend op basis van het brutoloon van de betrokkene aan 100 pct. HOOFDSTUK IV. - Algemene bepaling

Art. 8.Meer gunstige akkoorden bestaande op ondernemingsvlak aangaande hetgeen voorzien is bij onderhavige overeenkomst, blijven behouden. HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepaling

Art. 9.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de bestaande sectorale overeenkomsten inzake conventioneel brugpensioen conform collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid - Duurtijd

Art. 10.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en treedt buiten werking op 31 december 2008, behalve artikel 5 die buiten werking gaat op 31 december 2009.

Ieder der contracterende partijen kan deze overeenkomst opzeggen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk der contracterende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^