Koninklijk Besluit van 19 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022360
pub.
12/05/2005
prom.
19/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19 december 1939, inzonderheid op artikel 102, § 1, eerste lid, hersteld bij het koninklijk besluit van 10 december 1996;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, geformuleerd op 3 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 maart 2004;

Gelet op het akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 juni 2004;

Gelet op het advies nr. 37.671/1 van de Raad van State, gegeven op 30 september 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers wordt belast met het toekennen van gezinsbijslag uit hoofde van de ouder, vader of moeder, die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en slachtoffer is van de ontvoering van het kind of, bij gebrek hieraan, uit hoofde van de persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en die slachtoffer is van de ontvoering van het kind indien deze tot onmiddelijk voor de ontvoering van het kind bijslagtrekkende was voor dit kind bij toepassing van artikel 69, § 1, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

De hoofdverblijfplaats bedoeld in het eerste lid is de hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Art. 2.Onder ontvoering van het kind moet worden verstaan de handeling die tot doel heeft het kind wederrechtelijk te onttrekken aan het gezag van één van zijn ouders, vader of moeder, of aan de persoon die bijslagtrekkende was onmiddellijk voor deze handeling, overeenkomstig artikel 69, § 1, tweede lid, van dezelfde wetten, of aan de instelling waar het kind geplaatst was overeenkomstig artikel 70 van dezelfde wetten, wanneer deze handeling : 1° het voorwerp uitmaakt van een klacht of van een aangifte bij de politie, het parket of de Belgische overheden die bevoegd zijn inzake de ontvoeringen van kinderen;2° een kind betreft van minder dan achttien jaar oud.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R.DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^