Koninklijk Besluit van 19 april 2005
gepubliceerd op 19 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200922
pub.
19/05/2005
prom.
19/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2004 onder het nummer 72082/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Aanvullende vergoeding bij loopbaanhalvering op 55 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 77 bis van 19 december 2001

Art. 2.§ 1. De voltijdse tewerkgestelde arbeiders met een anciënniteit van ten minste twaalf maanden en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering, hebben recht op een aanvullende vergoeding van 78 EUR per maand ten laste van hun werkgever indien zij hun loopbaan halveren vanaf 1 januari 2002 in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (koninklijk besluit van 25 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002). HOOFDSTUK III. - Overgang naar het conventioneel brugpensioen

Art. 3.Voor de arbeiders die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties voor werknemers van 50 jaar en ouder zoals bepaald in artikel 9, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van hun loopbaanvermindering, zal de aanvullende vergoeding van het brugpensioen worden berekend op basis van een voltijdse arbeidsprestatie wanneer zij overstappen van de loopbaanvermindering naar het conventioneel brugpensioen. HOOFDSTUK IV. - Subsidiaire regeling

Art. 4.In de ondernemingen die bij toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nummer 77 geen bijzondere modaliteiten inzake tijdskrediet hebben vastgelegd, gelden de volgende regels : - in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers per 30 juni van het voorgaande jaar heeft minstens één werknemer recht op tijdskrediet; - de duur van het recht op tijdskrediet wordt verlengd tot vijf jaar indien deze opgenomen wordt in de vorm van volledige of halftijdse onderbreking, met dien verstande dat de aanvragen betrekking hebben op minimum drie maanden en maximum één jaar; - wanneer de arbeider de enige is die een functie bekleedt waarvoor minstens drie maanden opleiding nodig is, kan hij het tijdskrediet enkel om sociale redenen aanvragen; - in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers hebben de werknemers die de leeftijd van 55 jaar bereikt en die een anciënniteit hebben van minstens 10 jaren in de onderneming hebben zonder beperking recht op tijdskrediet in de vorm van halftijdse prestaties. Zij worden niet verrekend op het plafond van 5 pct. - het plafond van 5 pct. kan overschreden worden mits goedkeuring van de werkgever.

Paritair commentaar Voldoen bij wijze van voorbeeld niet aan de definitie "de enige die een functie bekleedt waarvoor minstens drie maanden opleiding nodig is" : de bandwerkers, de algemene heftruckchauffeurs, de niet gespecialiseerde mecaniciens, de poetsers, de stapelaars, ...

Onder "tijdskrediet om sociale redenen" verstaan de partijen het tijdskrediet dat volgt op ouderschapsverlof en verlof omwille van palliatieve zorgen en het tijdskrediet dat aangevraagd wordt omwille van familiale redenen. HOOFDSTUK V. - Looptijd van de overeenkomst

Art. 5.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treden in werking op 1 juli 2004 en komen te vervallen op 30 juni 2005. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003 betreffende het tijdkrediet (koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 6 september 2004).

Commentaar : De arbeider behoudt het recht op de aanvullende vergoeding van 78 EUR die ontstaat tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst tot op het einde van zijn loopbaanhalvering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^