Koninklijk Besluit van 19 april 2010
gepubliceerd op 23 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010201505
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009 Syndicale premie (Overeenkomst geregistreerd op 12 augustus 2009 onder het nummer 93652/CO/142.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen.

Onder "arbeiders" worden : de mannelijke en vrouwelijke werklieden verstaan. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van artikelen 10, 11 en 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, hebben de bij artikel 1 bedoelde werklieden, die lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, recht op een syndicale premie ten laste van het fonds, voor zover zij ingeschreven zijn in het personeelsregister van de bij hetzelfde artikel bedoelde werkgevers in functie van hun tewerkstelling in het dienstjaar waarop de betaling betrekking heeft.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van de bij artikel 2 bedoelde syndicale premie wordt vastgesteld op 130 EUR op voorstel van de raad van bestuur van het fonds. § 2. De werklieden hebben recht op de syndicale premie pro rata, per maand tewerkstelling of een gedeelte ervan.

De verplichting van het lidmaatschap van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, is eveneens aan dezelfde verhouding onderworpen.

Art. 4.§ 1. Elk jaar worden de in artikel 1, 1e alinea bedoelde werkgevers ten laatste op 30 november door het fonds in bezit gesteld van de nodige attesten om de syndicale premie uit te betalen.

Dit attest, met vermelding van het aantal gewerkte maanden of gedeeltelijke maanden tijdens het werkjaar wordt ingevuld door de werkgever op naam van elk lid van het personeel dat was ingeschreven in het personeelsregister in het dienstjaar waarop de betaling betrekking heeft.

De attesten van sociaal voordeel worden door de werkgevers aan elke individuele arbeider bezorgd, alsook aan de rechthebbenden die het bedrijf verlieten, ten laatste op 31 oktober. § 2. Bij voorlegging van het door het sociaal fonds afgeleverde attest vullen de representatieve nationale interprofessionele werknemersorganisaties het attest voor de uitbetaling in waarbij ze de aansluiting van de arbeider bij hun organisatie bevestigen. Ze betalen de syndicale premie uit aan de rechthebbende leden of aan hun wettelijke erfgenamen in geval van overlijden tijdens het werkjaar.

De aanvragen tot terugbetaling van de syndicale premies moeten door de werknemersorganisaties bij het secretariaat van het sociaal fonds worden ingediend binnen een termijn van drie jaar. Elk door de werknemersorganisatie terdege ingevuld attest voor uitbetaling moet worden gevoegd bij de aanvragen. § 3. Een systeem van voorschotten die aan de representatieve werknemersorganisaties zouden worden gestort is opgericht door de raad van bestuur van het sociaal fonds opdat deze de uitbetaling van de syndicale premie kunnen waarborgen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009, behoudens anders vermeld en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maand, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, ingaande op de eerste dag van het burgerlijk kwartaal dat volgt op de opzegging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^