Koninklijk Besluit van 19 april 2010
gepubliceerd op 18 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010201716
pub.
18/06/2010
prom.
19/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Vorming en innovatie (Overeenkomst geregistreerd op 14 september 2009 onder het nummer 94335/CO/149.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "Vormelek vzw" verstaan : "Centrum voor beroepsopleiding en vorming voor de sector van de elektriciens". HOOFDSTUK II. - Risicogroepen

Art. 2.Definitie risicogroepen Onder "risicogroepen" wordt verstaan : - langdurig werkzoekenden; - kortgeschoolde werkzoekenden; - werkzoekenden van 45 jaar en ouder; - herintreders en herintreedsters; - leefloners; - personen met een arbeidshandicap; - allochtonen; - werkzoekenden in een herinschakelingsstatuut; - (deeltijds) lerende jongeren; - kortgeschoolde arbeiders; - arbeiders die geconfronteerd worden met meervoudig ontslag, herstructurering of de introductie van nieuwe technologieën; - arbeiders van 45 jaar en ouder.

Art. 3.Opdrachten van Vormelek De financiële middelen zoals bepaald in artikel 15 van deze overeenkomst, worden door Vormelek aangewend om onderstaande opdrachten voor de doelgroep zoals omschreven in artikel 2 van deze overeenkomst, te vervullen : - bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van, alsook samenwerking met, institutionele partners, onder andere VDAB, Bruxelles Formation en Forem, met als doel een maximale tewerkstelling binnen de sector; - ondersteuning en samenwerking met derden inzake vormings- en opleidingsinitiatieven, met als doel een maximale tewerkstelling binnen de sector; - uitbouwen van een paritair beheerd en kwalitatief alternerend opleidingssysteem, onder andere via projecten in samenwerking met deeltijds onderwijs en middenstandsleerlingwezen; - optimaliseren van de aansluiting opleiding - arbeidsmarkt; - alle andere opdrachten en projecten van de Raad van bestuur van Vormelek in het kader van de ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van personen uit risicogroepen, zoals bepaald in artikel 2 van deze overeenkomst.

Art. 4.Modaliteiten De raad van bestuur van Vormelek bepaalt de verdere modaliteiten met betrekking tot de opdrachten van Vormelek, zoals bepaald in artikel 3 van deze overeenkomst, en dit in functie van onder andere de instroom van risicogroepen in de sector, de beheersbaarheid van de kosten, alsook de tewerkstelling in de sector. HOOFDSTUK III. - Recht op permanente vorming

Art. 5.Definitie permanente vorming Onder "permanente vorming" wordt verstaan : de vorming die het vakmanschap van de arbeider bevordert, zijn arbeidsmarktpositie versterkt en beantwoordt aan de noden van de ondernemingen en de sector.

Art. 6.Opdrachten aan Vormelek De opdracht van Vormelek omvat het ondersteunen van een sectoraal opleidingsbeleid, met name : - het onderzoeken van kwalificatie- en opleidingsnoden; - het ontwikkelen van opleidingstrajecten in functie van de permanente vorming; - de kwaliteitsbewaking en erkenning van de opleidingsinspanningen ten behoeve van de sector; - de certificering van werknemers binnen de domeinen bepaald door de raad van bestuur van Vormelek en dit via projecten zoals het ervaringsbewijs; - het aanbieden van een ondersteunende rol teneinde bedrijfsleiders en vakbondsafgevaardigden bij te staan bij de uitwerking van het opleidingsplan; - het opvolgen van de opleidingsplannen in de ondernemingen, met als doel de verbetering van de kwantiteit van de bedrijfsopleidingsplannen en van de kwaliteit van de sectorale opleidingsplanner; - het nastreven van een betere afstemming en samenwerking tussen Vormelek en Cevora teneinde de opleidingsinitiatieven op bedrijfsvlak voor arbeiders en bedienden optimaal te ondersteunen. In dit kader dient de VZW Vormelek tevens te kunnen beschikken over de gegevens van de bedienden tewerkgesteld bij werkgevers uit de sector van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - de mogelijkheid om - ten experimentele titel - beperkte betalende activiteiten te ontwikkelen en bedrijven een globaal opleidingsaanbod te verstrekken, in zoverre dat de middelen die hiermee gegenereerd worden opnieuw in de werking van Vormelek geïnvesteerd worden. Deze initiatieven dienen zelfbedruipend te zijn en mogen de algemene lasten niet bezwaren teneinde de basisopdrachten van Vormelek niet in het gedrang te brengen; - het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de werkzekerheid van arbeiders, meer specifiek zoals voorzien in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003 inzake werkzekerheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2004; - andere door de raad van bestuur van Vormelek te bepalen opleidingsinitiatieven.

Art. 7.Opbouw premiekrediet § 1. Sinds 1 januari 2004 wordt per onderneming een collectief recht op vorming en opleiding opgebouwd à rato van 8 uren per arbeider per jaar. § 2. Teneinde de ondernemingen te stimuleren om effectief beroep te doen op de door de sector, via Vormelek, aangeboden mogelijkheden betreffende erkende opleidingen werd met ingang van 1 januari 2004 het systeem van premiekrediet ingevoerd. Met dit premiekrediet wordt de permanente vorming van de arbeiders, zoals bepaald in artikel 5 van deze overeenkomst, verzekerd. § 3. Het premiekrediet wordt berekend op basis van het aantal arbeiders (contract onbepaalde of bepaalde duur) tewerkgesteld tijdens het kwartaal waarvan de meest recente gegevens beschikbaar zijn, vermenigvuldigd met 15,50 EUR en 8 uren. De raad van bestuur van Vormelek kan beslissen het kwartaal waarop de berekening van het premiekrediet geschiedt, te wijzigen indien dit om praktische redenen aangewezen zou zijn. Het premiekrediet, waarop een firma recht heeft, wordt door Vormelek aan de onderneming medegedeeld in de loop van het 4de kwartaal van het voorgaande kalenderjaar. § 4. Een bedrijf dat meer dagen aan opleiding voorziet dan diegene gedekt door het premiekrediet van het jaar zelf (refertejaar), kan voor deze bijkomende uren opleiding eveneens premies ontvangen door voorafname van het toekomstige premiekrediet. Indien zou blijken dat de voorafname op het premiekrediet hoger is dan het premiekrediet waarop het bedrijf, overeenkomstig de gegevens waarover Vormelek beschikt, in de loop van de volgende jaren recht zal hebben, kan Vormelek de voorafname terugvorderen van het betrokken bedrijf. Dit geldt bijgevolg tevens voor ondernemingen die de sector verlaten. § 5. Het recht op opname van het premiekrediet is beperkt in de tijd.

Het premiekrediet wordt per kalenderjaar vastgesteld. Het toegestane premiekrediet dient opgenomen te worden binnen een periode van 3 jaar, met name tijdens het refertejaar zelf en/of tijdens de 2 daaropvolgende jaren. Na deze periode vervalt het nog openstaande krediet van het refertejaar en wordt het toegevoegd aan de globale sectorale begroting ter financiering van de voortzetting van het premiestelsel.

Art. 8.Aanwending premiekrediet § 1. Wanneer een arbeider uit een onderneming behorende tot het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie deelgenomen heeft aan een door Vormelek erkende opleiding, zal zijn werkgever recht hebben op het ontvangen van een premie van 15,50 EUR per opleidingsuur. De arbeider zelf krijgt gedurende de opleiding zijn loon van de werkgever doorbetaald volgens het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is. § 2. Indien de opleiding echter in aanmerking komt voor het betaald educatief verlof zal de werkgever slechts recht hebben op het ontvangen van een premie van 7,75 EUR per opleidingsuur. De arbeider zelf krijgt gedurende de opleiding zijn loon van de werkgever doorbetaald volgens het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is. § 3. Teneinde recht te hebben op de in § 1 en § 2 beschreven tussenkomsten vanwege Vormelek, dient de werkgever een correct ingevulde premie-aanvraag (bepaald door Vormelek) in te dienen bij Vormelek. § 4. De in § 1 en § 2 bepaalde tussenkomsten zijn afkomstig van het opgebouwde premiekrediet, zoals bepaald in artikel 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Het premiekrediet wordt dus verminderd in functie van het aantal door de arbeider(s) gevolgde opleidingsuren. § 5. Het premiekrediet kan slechts worden afgebouwd voor de opleidingen zoals die beschreven worden in artikel 9, § 1 en § 2, a van deze overeenkomst.

Art. 9.Systemen permanente vorming Voor de onderstaande systemen van permanente vorming, komen enkel de door Vormelek-erkende opleidingen in aanmerking. Voor opleidingen die nog niet erkend zijn door Vormelek, kan de werkgever weliswaar een aanvraag tot erkenning opstarten bij Vormelek via de door Vormelek vastgelegde procedure. De raad van Bestuur van Vormelek legt hiertoe de modaliteiten vast. § 1. Op initiatief van de werkgever en binnen de werkuren - Opleidingen op initiatief van de werkgever kunnen maar erkend worden door Vormelek wanneer deze opleidingen doorgaan binnen de normale werkuren van de arbeider, met uitzondering van de bij wet opgelegde opleidingen buiten de werkuren, die erkend zijn door Vormelek. Deze laatste volgen dezelfde bepalingen als de opleidingen binnen de werkuren, zoals omschreven in deze § 1. - De arbeider die een opleiding volgt in dit systeem wordt verloond volgens het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is. - Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de werkgever. - De premie wordt betaald aan de werkgever en afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming, zoals bepaald in artikel 8 van deze overeenkomst. § 2. Op initiatief van de arbeider - Elke arbeider heeft recht op 1 dag permanente vorming per 2 jaar. - Het recht op opname is beperkt in de tijd en bovendien niet cumuleerbaar. - De arbeider kan enkel zijn individueel recht laten gelden indien hij de afgelopen 3 jaar geen opleiding genoten heeft bij de betrokken onderneming. - De arbeider dient daarenboven een anciënniteit van minstens 2 jaar in de onderneming voor te leggen. a. Binnen de werkuren : algemene bepalingen - De arbeider die een opleiding volgt in dit systeem wordt verloond volgens het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is. - De arbeider dient overleg te plegen met zijn werkgever, maar enkel met betrekking tot het inplannen van zijn opleiding. - De werkgever schrijft de arbeider in. - De premie wordt betaald aan de werkgever en afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming, zoals bepaald in artikel 8 van deze overeenkomst. b. Buiten de werkuren : algemene bepalingen - De raad van bestuur van Vormelek stelt de hoogte van de premie vast die de arbeiders ontvangen voor het volgen van een opleiding op eigen initiatief buiten de werkuren. - Vormelek informeert de werkgever over het feit dat de betrokken arbeider een opleiding gevolgd heeft en bijgevolg gebruik gemaakt heeft van zijn individueel recht op opleiding.

Art. 10.Opleidingspaspoort Telkens een arbeider uit een onderneming behorende tot het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie heeft deelgenomen aan een door Vormelek erkende opleiding, krijgt deze ten persoonlijke titel een deelname-attest toegestuurd dat in het persoonlijk opleidingspaspoort dient te worden gekleefd. Dit opleidingspaspoort geeft de arbeider een overzicht van de Vormelek-erkende opleidingen die deze heeft gevolgd.

Art. 11.Competentietest ervaringsbewijs De arbeider die een competentietest voor een ervaringsbewijs aflegt, heeft het recht om, gedurende maximaal 1 dag per kalenderjaar en met behoud van zijn normale loon, van het werk afwezig te zijn.

Art. 12.Bedrijfsopleidingsplannen § 1. Ondernemingen met vakbondsafvaardiging - In bedrijven met een vakbondsafvaardiging dient het opstellen en het wijzigen van een bedrijfsopleidingsplan in de onderneming paritair te worden goedgekeurd. Indien de partners er niet in slagen een paritair goedgekeurd opleidingsplan op te stellen, kunnen de betrokken partijen binnen deze bedrijven voor het opstellen van hun opleidingsplan beroep doen op de begeleiding van Vormelek. - Tenslotte kan bij niet-akkoord op vlak van de onderneming het ontwerp van opleidingsplan, opgesteld door de werkgever samen met de bedenkingen van de vakbondsafgevaardigden overgemaakt worden aan Vormelek. - Het bedrijfsopleidingsplan wordt jaarlijks vóór 15 februari aan Vormelek overgemaakt, maar kan gewijzigd of aangevuld worden in de loop van het kalenderjaar. § 2. Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging Indien in ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging de bereidheid bestaat een opleidingsplan uit te werken, kunnen de partners binnen de onderneming hiervoor een beroep doen op de begeleiding van Vormelek. § 3. Het bedrijfsopleidingsplan houdt rekening met de opleidingsnoden en de gewenste antwoorden hierop van het bedrijf. In functie van een sectorale erkenning en een optimaal gebruik van het premiekrediet en van de wet op het betaald educatief verlof, verloopt de uitvoering van dit plan - hoewel niet exclusief - in samenwerking met Vormelek. § 4. De uitvoering van dit plan wordt eveneens in de onderneming paritair opgevolgd en jaarlijks geëvalueerd. De jaarlijkse evaluatie gebeurt in de ondernemingsraad, bij ontstentenis in samenspraak met de vakbondsafvaardiging of door het paritair subcomité. § 5. Indien een opleidingsplan in erkende opleidingen voorziet, die gevolgd worden door een competentietest in het kader van een certificering van arbeiders, zal de vakbondsafvaardiging, indien er één bestaat, door de werkgever voorafgaand geïnformeerd en geconsulteerd worden over de procedure. In geval van negatieve testresultaten van een opleiding die leidt tot certificering wordt een principerecht op remediëring voorzien, waarin de werkgever er zich toe verbindt om een niet-geslaagde cursist een éénmalige remediëringsopleiding aan te bieden met behoud van de bestaande voordelen. Vormelek zal deze remediëringsopleiding gratis aanbieden indien het gaat om een door Vormelek georganiseerde erkende opleiding. § 6. Teneinde het vormingsaanbod van Vormelek beter op de sector af te stemmen : - dienen de bedrijfsopleidingsplannen aan Vormelek te worden overgemaakt; - zal een globale analyse van de ingediende opleidingsplannen gebeuren; - dient Vormelek haar bedrijfsbezoeken uit te bouwen. HOOFDSTUK IV. - Sectorpromotie en innovatie

Art. 13.Onderwijs en arbeidsmarkt De financiële middelen zoals bepaald in artikel 16 van deze overeenkomst, kunnen door Vormelek aangewend worden om een paritair beheerd en kwalitatief voltijds opleidingssysteem uit te bouwen, onder andere via projecten in samenwerking met voltijds onderwijs.

De raad van bestuur van Vormelek bepaalt de verdere modaliteiten met betrekking tot deze opdracht van Vormelek, en kan tevens beslissen tot andere initiatieven ter promotie van de sector, in samenwerking met institutionele en andere derden. De raad van bestuur van Vormelek dient deze initiatieven te kaderen in functie van onder andere de instroom in de sector, de beheersbaarheid van de kosten, alsook de tewerkstelling in de sector.

Art. 14.Technologische dienst- en adviesverlening Met de financiële middelen zoals bepaald in artikel 17 van deze overeenkomst, ondersteunen de sociale partners via de vzw Tecnolec de inspanningen inzake technologisch onderzoek in de sector, met oog op het bevorderen, het opvolgen en het organiseren van alle vormen van technologische dienst- en adviesverlening, onder andere inzake de volgende terreinen : technology assesment (onderzoek van de weerslag van nieuwe technologieën voor de werkgevers en arbeiders in de sector), milieu-technologie en de impact ervan op de sector en sectorlabelling en bedrijfscertificering op technologisch vlak.

De opdrachten moeten zodanig toegekend worden dat er een evenwichtige spreiding is over de verschillende regio's van het land. HOOFDSTUK V. - Financiering

Art. 15.Risicogroepen § 1. Overeenkomstig titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en haar uitvoeringsbesluit van 26 april 2009 ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2009-2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009, wordt de inning van 0,15 pct. van de brutolonen van de arbeiders aan 108 pct., voorzien voor onbepaalde duur bevestigd. § 2. Van hogergenoemde bijdrage van 0,15 pct. wordt 0,05 pct. aangewend voor innoverende projecten. Modaliteiten hiertoe dienen te worden vastgelegd binnen de raad van bestuur van Vormelek. § 3. Gezien deze inspanning, vragen partijen dat de Minister van Werk de sector verder zou vrijstellen van de stortingen van 0,10 pct. bestemd voor het tewerkstellingsfonds. § 4. De sociale partners komen overeen dat, rekening houdende met de inspanningen van de sector op het vlak van risicogroepen, er op sectorvlak een aanvraag zal gericht worden aan de Minister van Werk tot opheffing van de verplichting tot aanwerving van arbeiders met een startbaanovereenkomst.

Art. 16.Permanente vorming en sectorpromotie De inspanningen op vlak van permanente vorming van arbeiders en werkgevers worden verder ondersteund door de inning van een bijdrage permanente vorming van 0,60 pct. van de brutolonen van de arbeiders aan 108 pct. Deze bijdrage is voorzien voor onbepaalde duur.

Art. 17.Technologische dienst- en adviesverlening Een bijdrage "technologische dienst- en adviesverlening" van 0,05 pct. van de brutolonen van de arbeiders aan 108 pct. wordt geïnd.

Art. 18.Toepassingsmodaliteiten bijdrage permanente vorming Voor de aanwending van de sommen bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst in functie van de uitvoering van de opdrachten inzake permanente vorming, zoals beschreven in hoofdstuk III van deze overeenkomst zal het fonds voor bestaanszekerheid de verdere uitvoeringsmodaliteiten bepalen.

Ten einde Vormelek in staat te stellen de haar bij collectieve arbeidsovereenkomst opgelegde verplichtingen na te komen worden de nodige middelen voorzien.

In het bijzonder zullen voor de opdrachten inzake permanente vorming, zoals beschreven in hoofdstuk III van deze overeenkomst, vanuit het fonds voor bestaanszekerheid, indien nodig, bijkomende middelen worden vrijgemaakt. Een paritaire werkgroep binnen het fonds voor bestaanszekerheid zal de modaliteiten hiertoe uitwerken. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 19.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 betreffende vorming en innovatie, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008).

Art. 20.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009, en treedt buiten werking op 31 december 2011 met uitzondering van artikel 15, § 1 en § 2, artikel 16, artikel 17 alsook de bijlage die geldig zijn voor onbepaalde duur en die kunnen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Bijlage Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie Non-discriminatieclausule Elk bedrijf dat ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair subcomité wordt aanbevolen om, met ingang van 1 januari 2009 en voor zover dit nog niet gebeurde, de volgende non-discrimina-tieclausule op te nemen in haar arbeidsreglement, hierbij de procedure, zoals vastgelegd door de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, respecterende : "Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een zich onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging.

Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.

Ook elke discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^