Koninklijk Besluit van 19 april 2010
gepubliceerd op 23 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010201892
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de edele metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de edele metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 Nationaal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2009 onder het nummer 93411/CO/149.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Kader

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De ondertekenende partijen vragen de algemeen bindend verklaring bij koninklijk besluit van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Uitvoering interprofessioneel akkoord Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 van 22 december 2008. HOOFDSTUK III. - Inkomenszekerheid

Art. 4.Koopkracht Afdeling 1. - Indexering

Alle minimumuurlonen en de effectieve uurlonen worden jaarlijks op 1 februari aangepast aan de reële index volgens de formule "sociale index" (= 4-maandelijks gemiddelde) januari van het kalenderjaar tegenover januari van het voorafgaande kalenderjaar. Afdeling 2. - Sectoraal systeem maaltijdcheques

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 van 22 december 2008 en in uitvoering van artikel 7 van de economische herstelwet, wordt een kader uitgewerkt van een sectoraal systeem maaltijdcheques, rekening houdend met volgende principes : - De nominale waarde van de maaltijdcheques bedraagt 2,18 EUR, met daarin een werkgeversaandeel van 1,09 EUR en een persoonlijk aandeel van de arbeider van 1,09 EUR; - De gelijkstelling bij tijdelijke werkloosheid wordt geregeld via de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid in het kader van het fonds voor bestaanszekerheid, zoals opgenomen in artikel 5, § 1; - In de ondernemingen waar op ondernemingsvlak reeds het systeem van de maaltijdcheques bestaat, dienen de reeds bestaande maaltijdcheques met 1,09 EUR te worden verhoogd.

Opmerking Rekening houdend met bovenvermelde principes dient een collectieve arbeidsovereenkomst inzake een sectoraal systeem maaltijdcheques te worden uitgewerkt, met ingang van 1 juli 2009 voor onbepaalde duur.

Art. 5.Fonds voor bestaanszekerheid § 1. Vanaf 1 juli 2009 worden de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid geïndexeerd volgens het principe zoals opgenomen in § 2 van artikel 5 en tegelijkertijd verhoogd. Hierdoor bedraagt deze aanvullende vergoeding vanaf 1 juli 2009 van 6,28 EUR per werkloosheidsvergoeding en 3,14 EUR per halve werkloosheidsvergoeding. § 2. Vanaf 1 juli 2009 worden alle aanvullende vergoedingen geïndexeerd op basis van de reële loonindexeringen op 1 februari 2008 en op 1 februari 2009 (de sociale index van de maand januari van het kalenderjaar wordt vergeleken met de sociale index van de maand januari van het voorgaande kalenderjaar).

Door deze berekening, met name 1,71 pct. op 1 februari 2008 en 3,89 pct. op 1 februari 2009, worden de aanvullende vergoedingen met 5,67 pct. geïndexeerd.

Hierdoor worden de aanvullende vergoedingen vanaf 1 juli 2009 als volgt verhoogd : - Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid : - 5,69 EUR per werkloosheidsuitkering; - 2,85 EUR per halve werkloosheidsuitkering. - Aanvullende vergoedingen bij ziekte : - 84,58 EUR na 60 en 120 dagen; - 110,13 EUR bij een langere ziekteperiode. - Aanvullende vergoeding bij oudere zieken : 110,13 EUR. - Aanvullende vergoeding bij oudere werklozen : 87,42 EUR. Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuten fonds voor bestaanszekerheid van 21 juni 2007 zal vanaf 1 juli 2009 in die zin worden aangepast voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient op een aantal technische punten nog verder te worden verduidelijkt.

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuten fonds voor bestaanszekerheid dient de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de syndicale premie voor 2008 van 4 maart 2008 onder dezelfde voorwaarden te worden verlengd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010.

Art. 6.Bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid § 1. Vanaf 1 juli 2009 wordt de bijdrage van de werkgevers aan het fonds voor bestaanszekerheid bepaald op 2,20 pct. van het brutoloon van de arbeiders.

De raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid bepaalt de verdeling van deze bijdrage. § 2. De buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid van 0,50 pct. wordt verlengd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011. § 3. Partijen engageren zich de financiële leefbaarheid van het fonds voor bestaanszekerheid per kwartaal op te volgen. Indien maatregelen zich opdringen, zal naar een evenwichtige en billijke verdeling tussen inkomsten en uitgaven worden gezocht.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuten fonds voor bestaanszekerheid van 21 juni 2007 zal vanaf 1 juli 2009 in die zin worden aangepast voor onbepaalde duur.

De collectieve arbeidsovereenkomst inzake buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid van 21 juni 2007 wordt verlengd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011.

Art. 7.Vervoerkosten § 1. Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het openbaar en gemengd vervoer, heeft hij recht op een vergoeding conform de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009. § 2. Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het eigen vervoer of te voet, heeft hij recht op een dagvergoeding, gebaseerd op de werkgeversbijdrage in het weekabonnement, zoals opgenomen in de tabel gevoegd bij artikel 11 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies.

De verplaatsing met het eigen vervoer heeft betrekking op alle mogelijke eigen vervoermiddelen.

Er dient conform de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, ook een volwaardige vergoeding te worden betaald voor de afstanden van minder dan 3 kilometer.

Deze dagvergoeding dient jaarlijks op 1 februari te worden geïndexeerd overeenkomstig de jaarlijkse indexering van de treintarieven van de NMBS, conform het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake vervoerkosten van 24 september 2003 zal vanaf 1 juli 2009 in die zin worden aangepast voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK IV. - Werkzekerheid

Art. 8.Contracten bepaalde duur, bepaald werk en uitzendarbeid - Wanneer een arbeider wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur na één of meerdere uitzendcontracten, wordt de anciënniteit opgebouwd tijdens de uitzendcontracten meegerekend, op voorwaarde dat er tussen deze verschillende contracten geen onderbreking is van meer dan 6 maanden. - Indien de arbeider na afloop van opeenvolgende contracten van bepaalde duur, vervangingsovereenkomsten of uitzendcontracten wordt aangeworven in een contract van onbepaalde duur, kan geen nieuwe proefperiode binnen dezelfde functie worden overeengekomen.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake meldingsplicht contracten bepaalde duur en uitzendarbeid van 26 mei 2005 zal vanaf 1 juli 2009 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK V. - Vorming en opleiding

Art. 9.Vorming op vlak van de onderneming - Indien ondernemingen op het vlak van vorming en opleiding initiatieven willen nemen, dienen zij dit te doen op het vlak van de onderneming zelf. - Op het vlak van de sector worden er niet langer bijdragen geïnd in het kader van vorming en opleiding. - De reserves die binnen het fonds voor bestaanszekerheid voor vorming en opleiding zijn voorzien, kunnen worden aangewend voor sectorale initiatieven in dit kader. De aanwending van deze reserves dient binnen de schoot van het fonds voor bestaanszekerheid door de sociale partners unaniem te worden goedgekeurd.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake vorming en opleiding van 26 mei 2005 zal vanaf 1 januari 2010 in die zin worden aangepast voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK VI. - Arbeidstijd en flexibiliteit

Art. 10.Tewerkstellingsbevorderende maatregel De ondernemingen kunnen in het geval van herstructurering of indien de arbeidsorganisatie kan versoepeld worden, via een collectieve arbeidsovereenkomst de tewerkstelling bevorderen door onder meer collectieve arbeidsduurvermindering toe te passen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de bestaande wettelijke en decretale aanmoedigingspremies en de omzetting van de loonsverhogingen.

Art. 11.Flexibiliteit Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake flexibiliteit van 21 juni 2007 zal van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011 worden verlengd. HOOFDSTUK VII. - Loopbaanplanning

Art. 12.Tijdskrediet en loopbaanvermindering Opmerking Artikel 5, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering van 4 december 2007 dient te worden verduidelijkt.

Art. 13.Brugpensioen § 1. Het brugpensioen in de sector wordt onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011.

Opmerking In die zin zal de bestaande collectieve arbeidsovereenkomst inzake brugpensioen vanaf 58 jaar van 21 juni 2007 worden aangepast en verlengd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011.

In die zin zal ook de bestaande collectieve arbeidsovereenkomst inzake brugpensioen na ontslag van 21 juni 2007 worden aangepast en verlengd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011. § 2. Het recht op halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake het halftijds brugpensioen van 21 juni 2007 wordt verlengd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 en zal in die zin worden aangepast. § 3. Het recht op brugpensioen vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan wordt onder dezelfde voorwaarden verlengd van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake het recht op brugpensioen vanaf 56 jaar van 4 maart 2008 wordt verlengd vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 en zal in die zin worden aangepast. § 4. Voor de duur van het akkoord 2009-2010 worden de aanbevelingen inzake brugpensioen - procedure, zoals voorzien in artikel 16, § 5, van het nationaal akkoord 2007-2008 verlengd : Op vlak van brugpensioen bevelen de partijen in het kader van de arbeidsherverdelende maatregelen op ondernemingsvlak volgende procedure aan : ten laatste 2 maand voor het bereiken van de brugpensioenleeftijd nodigt de werkgever de betrokken arbeider uit tot een onderhoud tijdens de werkuren op de zetel van de onderneming. Bij dit onderhoud kan de arbeider zich laten bijstaan door zijn vakbondsafgevaardigde. Bij dit onderhoud zullen zowel naar timing van het brugpensioen als naar opleiding van de vervanger van de bruggepensioneerde sluitende afspraken gemaakt worden. HOOFDSTUK VIII. - Inspraak en overleg

Art. 14.Werknemersvertegenwoordiging Voor de duur van het akkoord 2009-2010 worden de bepalingen inzake de werknemersvertegenwoordiging voorzien in artikel 17 van het nationaal akkoord 2007-2008 verlengd.

Concreet betekent dit : in de ondernemingen, waar de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de vakbondsafvaardiging niet moet worden hernieuwd ingevolge een daling van het aantal werknemers, kunnen de werknemersafgevaardigden die niet langer beschermd zijn, pas worden ontslagen, nadat het paritair subcomité samengeroepen op initiatief van de voorzitter, bijeengekomen is en zich, binnen de 30 dagen na de kennisgeving aan de voorzitter, heeft uitgesproken over het ontslag. Deze procedure is niet geldig in geval van ontslag wegens zwaarwichtige redenen. Niet naleving van de procedure wordt gelijkgesteld met willekeurig ontslag.

Deze nabescherming blijft slechts lopen tot aan de volgende sociale verkiezingen. HOOFDSTUK IX. - Sectorale projecten 2009-2010

Art. 15.Technische aanpassingen § 1. Collectieve arbeidsovereenkomst inzake kort verzuim - In artikel 4, punt 2 (huwelijk van een familielid van de arbeider) slaat het begrip "wonend onder hetzelfde dak" enkel op "gelijk welk ander familielid". - In artikel 8 (vaderschapsverlof) dient te worden toegevoegd dat de eerste 3 dagen afwezigheid ook in halve dagen kunnen worden opgenomen.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake kort verzuim van 21 juni 2007 zal vanaf 1 juli 2009 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. § 2. Collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuten van het fonds voor bestaanszekerheid Wanneer een oudere werkloze, die een aanvullende vergoeding ontvangt van het fonds voor bestaanszekerheid, het werk hervat, dient deze aanvullende vergoeding te worden doorbetaald.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuten fonds voor bestaanszekerheid van 21 juni 2007 zal vanaf 1 juli 2009 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. § 3. Collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuut van de vakbondsafvaardigingen Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake statuut van de vakbondsafvaardigingen van 26 mei 2005 zal vanaf 1 juli 2009 worden aangepast aan de bevoegdheden van de vakbondsafgevaardigden conform de Europese richtlijn, en dit voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK X. - Sociale vrede en duurtijd akkoord

Art. 16.Sociale vrede Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst verzekert de sociale vrede in de sector tijdens heel de duur van het akkoord. Bijgevolg zal geen enkele eis van algemene of collectieve aard voorgelegd worden, noch op nationaal, noch op regionaal, noch op vlak van de individuele onderneming.

Art. 17.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur, gaande van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010, tenzij anders bepaald.

De artikels die van toepassing zijn voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de edele metalen en aan de ondertekenende organisaties.

De artikels die van toepassing zijn op het fonds voor bestaanszekerheid voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de edele metalen en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 Premies Vlaamse Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de arbeiders ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen en die inzake domicilie en tewerkstelling voldoen aan de omschrijving van het Vlaamse Gewest gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse gewest namelijk : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - ondernemingen in moeilijkheden of herstructureringen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^