Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 05 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202291
pub.
05/09/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012 Toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2012 onder het nummer 110517/CO/315.02) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen.

Onder "arbeiders" worden de arbeiders en de arbeidsters verstaan.

Onderwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in een minimale inkomensgarantie die toepasbaar is in geval van economische werkloosheid met toepassing van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Algemeen verbindend verklaring

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst zo vlug mogelijk bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

Inkomensgarantie

Art. 4.§ 1. De arbeider die onderworpen is aan een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, zal een toeslag ten laste van de werkgever van 9,40 EUR per dag werkloosheid. § 2. Daarenboven ontvangt de arbeider ten laste van de werkgever 0,94 EUR. - per dag in een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken; - per elke volledige schijf van 50 EUR die het maandelijks loonplafond voorzien in het kader van de werkloosheidsreglementering overschrijdt;

Onder "dag" wordt begrepen : elke dag waarvoor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de arbeider een werkloosheidsuitkering toekent.

Afwijkingen zijn enkel mogelijk mits collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak. In elk geval moet het supplement minstens gelijkwaardig zijn als de hierboven vermelde bedragen.

Elke 2 jaar in het tweede kwartaal en voor de eerste maal in 2013 zullen de sociale partner die bijeenkomen op het niveau van het paritair subcomité de aanpassing van het bedrag van 0,94 EUR onderzoeken. § 3. Het bruto belastbaar bedrag van de maandelijkse tijdelijke werkloosheidsuitkeringen verhoogd met de toegekende toeslagen mag de 100 pct. van het bruto belastbaar maandloon niet overschrijden. § 4. Onder "maandloon" wordt verstaan : het basismaandloon, verhoogd met de premies waarvan de periodiciteit de maand niet overschrijdt en die bij niet-betaald afwezigheden geproratiseerd worden. § 5. In geval van deeltijdse tewerkstelling van de arbeider zullen de aanvullingen op dusdanige wijze toegekend worden dat de deeltijdse arbeider een bruto belastbaar bedrag ontvangt dat proportioneel blijft aan wat een voltijdse arbeider zou ontvangen.

Gelijkstellingen

Art. 5.§ 1. De periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de toepassing van : - de jaarlijkse vakantie (zowel vakantiedagen als vakantiegeld); - het recht op ecocheques; - de opzeggingstermijnen en -vergoedingen; - de eindejaarspremie, onder dezelfde voorwaarden als bij tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders; - buitenwettelijke hospitalisatieverzekeringen; - alle andere gelijkstellingen die aan de arbeiders worden toegekend in geval van tijdelijke werkloosheid § 2. Over andere eventuele gelijkstellingen kan voorafgaandelijk worden overlegd op ondernemingsvlak. § 3. Ingeval van toepassing van de tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties zoals bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal de bedrijfstoeslag verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag berekend worden op basis van een voltijdse wedde.

Inwerkingtreding

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2012.

Zij kan worden opgezegd mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair subcomité en mits respect van een opzegperiode van zes maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^