Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 12 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022191
pub.
12/05/2014
prom.
19/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken sluiten tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 165, zevende lid, vervangen bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken sluiten tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken.

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 19 februari 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 24 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 maart 2014;

Gelet op het advies nr. 55744/2 van de Raad van State, gegeven op 10 april 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het eerste lid van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken sluiten tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt f) toegevoegd, luidende : « f) "IMV" : individuele medicatievoorbereiding, zoals bedoeld in artikel 12bis, § 3 van de wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 en gereglementeerd in het koninklijk besluit van 24 september 2012, dat de regels vaststelt met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding;» 2° er wordt een punt g) toegevoegd, luidende : « g) "het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten", het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;» 3° er wordt een punt h) toegevoegd, luidende : « h) "het koninklijk besluit 16 september 2013", het koninklijk besluit 16 september 2013 tot vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kosten van contraceptiva voor vrouwen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.».

Art. 2.In het eerste lid van artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 10/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten over sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het punt 1° worden de woorden « 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen en daarmee gelijkgestelde producten » vervangen door de woorden « 21 december 2001 »;2° in het punt 9° worden de woorden « 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen » vervangen door de woorden « 16 september 2013 ».

Art. 3.In het eerste lid van artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het punt A, worden de punten 4° bis en 8° toegevoegd, luidende : « 4° bis aantal eenheden van aflevering, zoals gedefinieerd in de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, van een farmaceutische specialiteit afgeleverd aan een rechthebbende die in een rust- en verzorgingstehuis of een rusthuis verblijft;»; « 8° aanduiding dat het geneesmiddel onder IMV is afgeleverd. »; 2° in het punt B, wordt een punt 11° bis toegevoegd, luidende : « 11° bis nummer van het rust- en verzorgingstehuis of het rusthuis waar de patiënt verblijft;»; 3° in het punt B, wordt een punt 11° ter toegevoegd, luidende : « 11° ter aanduiding dat de rechthebbende in een rust- en verzorgingstehuis of een rusthuis verblijft;».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van de bepalingen van het derde artikel, 3°, die in werking treden op 1 juli 2014 en die buiten werking treden op 1 januari 2015.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^