Koninklijk Besluit van 19 april 2016
gepubliceerd op 04 mei 2016

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW LEIF

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024092
pub.
04/05/2016
prom.
19/04/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024092

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 APRIL 2016. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW LEIF


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, begroting 25, artikel 51 61 33.00.01;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 24 maart 2016;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 betreffende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, artikel 48, derde lid en artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van zesduizend euro (€ 6.000), aan te rekenen ten laste van basisallocatie 51 61 33.00.01, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2016, wordt toegekend aan de VZW LEIF, ondernemingsnummer 0460.672.202, Johannes Vander Vekenstraat 158 te 1780 Wemmel, (rekeningnummer: BE71 9796 5648 3069) ter ondersteuning bij de uitwerking van een campagne rond voorafgaande zorgplanning.

Art. 2.De kosten verbonden aan de uitvoering van voornoemd project zullen, binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag, aan de begunstigde terugbetaald worden, naarmate de documenten die deze kosten aantonen, voorgelegd worden uiterlijk vóór 31 maart 2017 vergezeld van een getekende schuldvordering aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Eurostation, Blok II, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^