Koninklijk Besluit van 19 augustus 1997
gepubliceerd op 23 augustus 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022613
pub.
23/08/1997
prom.
19/08/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 AUGUSTUS 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en bij het koninklijk besluit van 9 januari 1992;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid artikel 3, 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 februari 1994 en 11 april 1995;

Gelet op de richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt, inzonderheid artikel 3, 1, laatste lid, artikel 4, 2, artikel 8, 1, zevende lid, en artikel 9, 3 en 4;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat in gevallen waarbij de regelgeving inzake het intracommunautaire handelsverkeer is overtreden op zulke wijze dat de volksgezondheid in het gedrang is gebracht, of dat bij het verhandelen van vlees of voedingsmiddelen vervaardigd van of met vlees bepaalde vormen van bedrog zijn gepleegd, maatregelen dienen genomen die de opschorting of intrekking van de erkenning van een inrichting kunnen inhouden en dat zich momenteel enige dergelijke gevallen voordoen in het kader van de Beschikking 96/239/EG van de Commissie van de Europese Unie van 27 maart 1996 inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encephalopathie en gewijzigd bij de Beschikking 96/362/EG van de Commissie van de Europese Unie van 11 juni 1996;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 juli 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 februari 1994, wordt aangevuld als volgt : « 7° een inbreuk is vastgesteld op de bepalingen van de wetten van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild of op de bepalingen van de krachtens deze wetten genomen besluiten die de handel regelen, inzonderheid in geval vanuit de inrichting vlees of voedingsmiddelen vervaardigd van of met vlees zijn verhandeld die een gevaar voor de gezondheid opleveren; 8° in hoofde van de exploitant van de inrichting is bedrog vastgesteld, hetzij nopens de geschiktheid voor menselijke voeding, hetzij nopens de oorsprong of herkomst van vlees of voedingsmiddelen vervaardigd van of met vlees, inzonderheid indien daartoe documenten, keurmerken of identificatiemerktekens zijn aangewend of daardoor certificaten zijn bekomen waarvan de inhoud niet overeenstemt met de feitelijke staat, oorsprong of herkomst van de waren, of indien een keurmerk of identificatiemerkteken is aangebracht op waren die niet aan de voorschriften voldoen.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 augustus 1997.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Volksgezondheid, afwezig : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^