Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 28 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016009
pub.
28/02/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de richtlijn 2001/64/EEG van de Raad van 31 augustus 2001 houdende wijziging van de richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en zaaigranen;

Op de voordracht van Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Besluit :

Artikel 1.Na artikel 11 van het koninklijk besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen wordt het volgende artikel ingevoegd : «

Artikel 11bis.Voor wat betreft het sluitingssysteem en de aanduiding van de verpakkingen voor het in de handel brengen van zaad van de categorie "gecertificeerd zaad" in bulk aan de eindverbruiker is er een vereenvoudiging voorzien, namelijk : - de recipiënten zijn afgesloten; - de gegevens op het officiële etiket moeten ook worden aangebracht op een door de leverancier aan de eindverbruiker te overhandigen document; - de hoeveelheden in bulk verkocht zaad worden aan het einde van ieder kalenderjaar door de leverancier aan het DG 4 medegedeeld. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^