Koninklijk Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 22 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017032216
pub.
22/12/2017
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032216

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ingevolge de Zesde Staatshervorming halen de gewesten iets minder dan 12 miljard euro aan eigen middelen uit de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting, die de gewesten vanaf aanslagjaar 2015 kunnen heffen aan de hand van het "uitgebreide opcentiemenmodel" (titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (bijzondere financieringswet - BFW), zoals ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof sluiten tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.

In het kader van hun fiscale autonomie inzake personenbelasting, kunnen de gewesten : - opcentiemen heffen op een deel van de personenbelasting; - kortingen toestaan; - belastingvermeerderingen en -verminderingen toepassen; - terugbetaalbare belastingkredieten toestaan. (artikel 5/1, § 1, eerste en derde lid, BFW) De gewestelijke opcentiemen worden berekend op de gereduceerde belasting Staat (artikel 5/1, § 1, eerste lid, 1°, BFW), dit is de belasting Staat, verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de belasting Staat vermenigvuldigd met de autonomiefactor (artikel 5/2, § 1, eerste lid, BFW).

De autonomiefactor werd zo bepaald dat de ontvangsten uit de gewestelijke personenbelasting gelijk zijn aan het totaal van : - de middelen verkregen uit de personenbelasting door de gewesten (artikel 33, BFW, voor de wijziging ervan door de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof sluiten) en berekend voor het startjaar (2015) volgens de bepalingen van de bijzondere financieringswet zoals hij voor de wijziging ervan door de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof sluiten bestond; - verminderd met de negatieve term, zonder het bedrag dat in het overgangsmechanisme werd overgedragen; - vermeerderd met 40 pct. van de kostprijs van de aan de gewesten overgedragen fiscale uitgaven.

Voor het startjaar 2015 werd de autonomiefactor bepaald op 25,990 pct. op basis van de vermoedelijke dotatie en de geraamde belastingen en fiscale uitgaven voor het aanslagjaar 2015. Deze (voorlopige) autonomiefactor is van toepassing voor de aanslagjaren 2015, 2016 en 2017 (artikel 5/2, § 1, tweede lid, BFW).

Vanaf aanslagjaar 2018 zal de definitieve autonomiefactor worden toegepast. Deze definitieve autonomiefactor wordt berekend volgens de formule die is vastgelegd in artikel 5/2, § 1, derde lid, BFW en afgerond volgens de regels vastgelegd in artikel 5/2, § 1, vierde lid, BFW. De definitieve autonomiefactor moet worden vastgesteld op grond van de in artikel 81ter, BFW bedoelde verslagen van het Rekenhof (artikel 5/2, § 1, vijfde lid, BFW).

In essentie is de definitieve autonomiefactor een verhouding tussen twee elementen, waarbij in de teller een bedrag staat op basis van de dotaties voor het begrotingsjaar 2015 en in de noemer de belasting Staat voor het aanslagjaar 2015 op basis van de ontvangsten geïnd tot en met 31 december 2016.

In december 2016 heeft het Rekenhof een verslag gemaakt met betrekking tot het bedrag van de fiscale uitgaven bedoeld in artikel 5/5, § 4, BFW (de belastingverminderingen en -kredieten waarvoor uitsluitend de gewesten bevoegd zijn) voor het aanslagjaar 2015, uitgedrukt bij ongewijzigd beleid en vastgesteld bij het verstrijken van de gewone aanslagtermijn (aanslagtermijn als bedoeld in artikel 359 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992). Het Rekenhof ging hierbij uit van de op 30 juni 2016 ingekohierde bedragen, zoals die door mij werden meegedeeld. Dit verslag moest niet enkel toelaten om het in artikel 35decies, BFW, bedoelde referentiebedrag inzake de fiscale uitgaven vast te stellen (cf. het koninklijk besluit van 17 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten sluiten tot vaststelling van het in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde referentiebedrag bij ongewijzigd beleid), maar ook, in het verlengde daarvan, om het in artikel 5/2, § 1, derde lid, 1°, BFW bedoelde bedrag "B" in de teller van de formule die de definitieve autonomiefactor vastlegt. Die teller is gelijk aan 11.364.427.416,45 euro.

Overeenkomstig artikel 81ter, 2°, BFW heeft het Rekenhof op basis van de cijfers die ik heb bezorgd, in april 2017 ook een verslag opgesteld dat het bedrag van de noemer weergeeft. Het bedrag van de belasting Staat voor de drie gewesten samen bedraagt voor het aanslagjaar 2015 45.919.427.490,39 euro. De coëfficiënt voor de inning van de personenbelasting op 31 december 2016 bedraagt 99,1424682260 pct. Het bedrag van de noemer bedraagt bijgevolg 45.535.568.056,04 euro. De definitieve autonomiefactor wordt derhalve vastgelegd op 24,957 pct.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, artikel 5/2, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof sluiten;

Gelet op de verslagen van het Rekenhof : - het verslag van 21 december 2016 dat de in artikel 5/5, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde fiscale uitgaven evenals hun regionale verdeling weergeeft voor het aanslagjaar 2015, uitgedrukt bij ongewijzigd beleid en vastgesteld bij het verstrijken van de in artikel 359 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalde aanslagtermijn, op basis van de gegevens die door de Minister van Financiën hiertoe aan het Rekenhof werden overgemaakt; - het verslag van 26 april 2017 dat het bedrag van de in artikel 5/2, § 1, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde noemer weergeeft, op basis van de gegevens die door de Minister van Financiën hiertoe aan het Rekenhof werden overgemaakt;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 juli 2017;

Gelet op het overleg met de gewesten tijdens de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting van 10 november 2017;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een besluit met een louter formeel karakter betreft;

Gelet op advies 62.504/4 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2017;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De definitieve autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt, op grond van de in artikel 81ter van diezelfde bijzondere wet bedoelde verslagen van het Rekenhof, vastgesteld op 24,957 %.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Wat de inkomstenbelastingen betreft, is dit besluit evenwel van toepassing vanaf aanslagjaar 2018.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^