Koninklijk Besluit van 19 december 2018
gepubliceerd op 23 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205431
pub.
23/01/2019
prom.
19/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2014205431

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 inzake toekenning van een eindejaarstoelage (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 inzake toekenning van een eindejaarstoelage.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007 Bijlage in uitvoering van de CAO van 16 oktober 2007 inzake toekenning van de eindejaarstoelage (Overeenkomst geregistreerd op 8 januari 2008 onder nummer 86249/CO/331

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers in de kinderopvang (kinderkribben en peutertuinen), diensten voor opvanggezinnen, door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten, diensten geestelijke gezondheidszorg, adoptiediensten, vertrou-wenscentra kindermishandeling, centra voor teleonthaal, centra voor ontwikkelingsstoornissen, consultatiebureaus voor personen met een handicap (CGVB) en initiatieven buitenschoolse opvang, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en ressorterend onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD), tenzij : - deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde gesco-stelsel; - de FCUD-subsidiëring toereikend is voor de volledige of gedeeltelijke financiering van de bepalingen in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst stelt de bijlage vast in uitvoering van artikel 15, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage en bepaalt het vast geïndexeerde gedeelte van de eindejaarstoelage en het percentage voor het procentueel gedeelte van de eindejaarstoelage : 1. Jaar 2005 : Vast geïndexeerd gedeelte : 280,81 EUR Procentueel gedeelte : 2,5 pct.2. Jaar 2006 : Vast geïndexeerd gedeelte : 348,48 EUR (zijnde 286,15 EUR + 62,33 EUR) Procentueel gedeelte : 2,68 pct.3. Jaar 2007 : Vast geïndexeerd gedeelte : 430,61 EUR Procentueel gedeelte : 2,89 pct.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^