Koninklijk Besluit van 19 december 2018
gepubliceerd op 28 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015522
pub.
28/12/2018
prom.
19/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015522

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, op artikel 21ter, § 2, 1°, en gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, op artikel 15/11, § 1quater, eerste lid, 1°, ingevoegd door de wet van 26 maart 2014 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, artikel 3, § 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 maart 2009 en bekrachtigd bij de wet van 15 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt;

Gelet op het vijfjaarlijkse financieringsplan met betrekking tot de periode 2019-2023 in het kader van de sanering van de nucleaire passiva BP1 en BP2, ingediend door de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen bij de Minister van Energie op 29 juni 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2018 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2018 ;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas n° (A) 1873, gegeven op 6 december 2018 ;

Gelet op artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit uitgezonderd van een regelgevingsimpactanalyse gelet op de gemotiveerde hoogdringendheid;

Gelet op het advies 64.926/3 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat tot 2018 de bedragen bestemd tot financiering van het « broeikasgassenfonds », bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3°, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering sluiten houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering en van het fonds voorzien in artikel 15/11, § 1 ter, 2° van de wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen voor de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering sluiten houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, ofwel tot nul herleid zijn, ofwel bevroren zijn op het niveau van 1 januari 2012; Dat gelet op de noodzaak om de koopkracht van de burgers en de concurrentiekracht van onze ondernemingen tegenover de energiefactuur te beschermen en de noodzaak om de eindafnemers het recht op de universele dienstverlening te waarborgen, namelijk met elektriciteit te worden bevoorraad tegen redelijke, gemakkelijk en duidelijk vergelijkbare, transparante en niet-discriminerende tarieven, overeenkomstig de richtlijn 2009/72/EG, het passend is snel te bepalen wat er met diezelfde fondsen gebeurt, ten minste voor het jaar 2019;

Dat gelet op de noodzaak om de koopkracht van de burgers en de concurrentiekracht van onze ondernemingen tegenover de energiefactuur te beschermen en de noodzaak om de eindafnemers het recht op de universele dienstverlening te waarborgen, namelijk met elektriciteit te worden bevoorraad tegen redelijke, gemakkelijk en duidelijk vergelijkbare, transparante en niet-discriminerende tarieven, overeenkomstig de richtlijn 2009/72/EG, het passend is snel te bepalen wat er met het fonds voor de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel (Denuclearisatie) voor de periode 2019-2023 ;

Dat de optie om het een of andere fonds te bevriezen of op nul te behouden geen afbreuk doet aan het regeerakkoord dat bepaalt dat: "De bestaande sociale tarieven in het kader van energie, telecom en mobiliteit zullen worden geëvalueerd met oog op een verbetering. Waar mogelijk zullen de sociale tarieven automatisch worden toegekend.

De sociale energiefondsen (gas, elektriciteit en stookolie) worden geëvalueerd en, desgevallend, geherstructureerd of aangepast." en dat: " [...] De federale bijdrage op elektriciteit en aardgas zal naar beneden worden herzien. Het Kyotofonds dat sinds midden 2012 niet meer wordt gevoed, wordt afgeschaft. De andere fondsen worden geëvalueerd.";

Dat er derhalve wordt voorgesteld hoger bedoelde fondsen in 2019 op nul of bevroren te houden;

Overwegende dat het van belang is dat de verschillende onderdelen van de federale bijdragen elektriciteit en gas nauwkeurig en snel gedefinieerd worden zodat zij vanaf 1 januari 2019 kunnen worden toegepast;

Dat er dus voor het einde van het jaar 2018 moet worden overgegaan tot het aannemen van dit besluit, om te vermijden dat de commissie over geen enkele wettelijke basis zou beschikken om de federale bijdrage op een redelijk niveau te houden;

Dat er moet vermeden worden om vanaf de eerste dag van volgend jaar, namelijk vanaf 1 januari 2019, de federale bijdrage ter bestemming van het fonds "broeikasgassen" te heffen en de fondsen elektriciteit en gas tot gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering sluiten houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, te verhogen waarbij hierdoor enerzijds een verhoging van de elektriciteitsrekeningen wordt vermeden en anderzijds de leveranciers zich kunnen baseren op een beheersbare factuurperiode;

Dat er moet vermeden worden om vanaf de eerste dag van volgend jaar, namelijk vanaf 1 januari 2019, de federale bijdrage ter bestemming van het fonds "Financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel (Denuclearisatie)" te verhogen waarbij hierdoor enerzijds een verhoging van de elektriciteitsrekeningen wordt vermeden;

Dat dit besluit dus hoogdringend dient te worden voorgelegd aan de Afdeling Wetgeving van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1.Artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: " Voor het jaar 2019 bedraagt het bedrag bestemd tot financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen, te financieren door de opbrengst van de federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector, 0 EUR. ".

Art. 2.In artikel 3, § 4, lid 2, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord « en » tussen de woorden "Voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017" en "2018" wordt vervangen door een komma;2° de woorden « en 2019 » worden ingevoegd tussen het cijfer "2018" en de woorden "wordt het jaarlijks bedrag". TITEL II. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Art. 3.In artikel 3, § 2, lid 2 van het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord « en » tussen de woorden "Voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017" en "2018" wordt vervangen door een komma;2° de woorden « en 2019 » worden ingevoegd tussen het cijfer "2018" en de woorden "wordt het jaarlijks bedrag". TITEL III. - Bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023

Art. 4.De bedragen die, krachtens artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, bestemd zijn voor de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de sanering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 en die begrepen zijn in de federale bijdrage ingesteld bij de artikelen 21bis en 21ter van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zijn voor elk jaar van de periode 2019-2023 gelijk aan 69 miljoen euro (btw niet inbegrepen).

TITEL IV. - Overgangsbepalingen

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 6.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^