Koninklijk Besluit van 19 december 2018
gepubliceerd op 24 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032520
pub.
24/12/2018
prom.
19/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032520

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat ik U ter ondertekening voorleg beoogt verdere uitvoering te geven aan artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 4 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten houdende diverse bepalingen in strafzaken.

Deze bepaling voorziet in de oprichting van een Commissie voor herziening in strafzaken, hierna te noemen "de Commissie".

Voorliggend koninklijk besluit bepaalt enerzijds de nadere regels voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden van de Commissie en anderzijds de nadere regels voor de werking van de Commissie. Hiermee geeft het koninklijk besluit uitvoering aan artikel 445, zevende en achtste lid van het Wetboek van Strafvordering.

Hoofdstuk 1 regelt de indiening van de kandidaturen en de voordracht van de aanstelling van de leden van de Commissie.

Artikel 1 voorziet een regeling voor de indiening van de kandidaturen en de voordrachten van de leden voor de Commissie.

Artikel 2 bepaalt nadere regels inzake de samenstelling van de Commissie.

Hierbij wordt ook de aanstelling van de deskundige die deel uitmaakt van de Commissie geregeld. Hoewel ook in de mogelijkheid is voorzien voor de Commissie om een deskundige een opdracht te geven, is het van belang dat de Commissie zich permanent kan beroepen op een deskundige die ook deel uitmaakt van de Commissie. Artikel 445, zesde lid, vierde streepje van het Wetboek van Strafvordering voorziet dan ook dat de leden van de Commissie die door de minister van Justitie zijn benoemd een lid zullen voordragen op grond van zijn deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de Commissie zijn toevertrouwd. De minister van Justitie zal dit lid aanstellen op grond van die voordracht.

Hoofdstuk 2 bepaalt de nadere regels voor de werking van de Commissie.

Een belangrijk element hierbij zal het huishoudelijk reglement zijn.

Het voorliggende koninklijk besluit bepaalt een aantal minimumvoorschriften die dit huishoudelijk reglement moet bevatten.

Per taalrol wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin wordt oa. ook de procedure van verschoning of wraking van een lid vastgesteld : indien door omstandigheden de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van het oordeel van een lid van de Commissie in het gedrang komt, moet de Commissie rechtsgeldig een advies kunnen verlenen.

Bovendien wordt uitdrukkelijk voorzien dat de leden van de Commissie tot geheimhouding verplicht zijn en onder de toepassing van artikel 458 van het Strafwetboek vallen.

Dit is de strekking van het koninklijk besluit dat ik U ter ondertekening voorleg.

De Minister van Justitie, K. GEENS

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het Wetboek van Strafvordering, artikel 445, gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten houdende diverse bepalingen in strafzaken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 december 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 16 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De aanstelling van de leden van de Commissie voor herziening in strafzaken

Artikel 1.Er wordt een oproep tot de kandidaten voor de Commissie voor herziening in strafzaken, hierna te noemen "de Commissie", bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaturen voor de leden voorzien in artikel 445, zesde lid, eerste tot derde streepje van het Wetboek van Strafvordering, moeten worden gericht binnen een termijn van een maand na de publicatie van de oproep in het Belgisch Staatsblad bij een ter post aangetekende zending: 1° aan het College van de hoven en de rechtbanken, voor de magistraten van de zetel;2° aan het College van procureurs-generaal voor de parketmagistraten;3° aan de Orde van Vlaamse Balies, voor de advocaten die tot die Orde behoren;4° aan de Ordre des barreaux francophones et germanophone, voor de advocaten die tot die Orde behoren. De kandidaturen voor het lid voorzien in artikel 445, zesde lid, vierde streepje van het Wetboek van Strafvordering, moeten worden gericht aan de minister van Justitie bij een ter post aangetekende zending.

De voordrachten bedoeld in artikel 445, zesde lid van het Wetboek van Strafvordering, worden met redenen omkleed en gericht aan de minister van Justitie bij een ter post aangetekende brief, binnen de maand na die waarin de kandidaturen moeten worden ingediend.

Art. 2.De Commissie bestaat per taalrol uit 5 leden, zoals voorzien in artikel 445, zesde lid van het Wetboek van Strafvordering.

De leden van de Commissie, die overeenkomstig artikel 1 door de minister van Justitie zijn benoemd, dragen een lid voor op grond van zijn deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de commissie zijn toevertrouwd, zoals voorzien in artikel 445, zesde lid, vierde streepje.

De leden van de Commissie worden door de minister van Justitie benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Bij overlijden of ontslag van een lid wordt voor de duur van het resterende mandaat in de vervanging van het lid voorzien.

Het secretariaat van de Commissie wordt verzekerd door een personeelslid van de Rechterlijke Orde. HOOFDSTUK II. - Regels inzake de werking van de Commissie voor herziening in strafzaken

Art. 3.De Commissie stelt per taalrol zijn huishoudelijk reglement op dat o.a. de volgende punten regelt : - de procedure voor de bijeenroeping van de vergaderingen; - de wijze van beraadslaging; - de mogelijkheid tot het horen van personen die bij het onderzoek in de zaak betrokken waren evenals van deskundigen; - de verplichting om notulen op te stellen van de debatten die tijdens elke vergadering gevoerd worden; - de wijze waarop de documenten aan de leden van de Commissie worden overgemaakt; - de zetel en de plaats van de vergaderingen; - het vaststellen van een procedure van verschoning of wraking van een lid indien er feiten of omstandigheden bestaan waardoor de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van het oordeel van een lid van de Commissie in het gedrang komt bij de behandeling van een bepaalde zaak.

Art. 4.Voor zover zij niet tot een overheidsinstelling, een openbare instelling of de Rechterlijke Orde behoren, ontvangen de leden van de Commissie alsook de deskundigen: 1° een presentiegeld van 40 euro per zittingsdag met een duur van tenminste drie uren, gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.Het is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01; 2° de terugbetaling van hun reiskosten onder de voorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.De leden worden voor de toepassing van het koninklijk besluit gelijkgesteld met de ambtenaren van niveau A3.

De voormelde vergoedingen zijn ten laste van de begroting van de Federale overheidsdienst Justitie.

Art. 5.De leden van de Commissie zijn bij de behandeling van de dossiers tot geheimhouding verplicht van de gegevens die hen in de uitoefening van hun opdracht worden toevertrouwd en die hiermee verband houden. Het artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^