Koninklijk Besluit van 19 januari 2000
gepubliceerd op 18 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012037
pub.
18/03/2000
prom.
19/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juni 1997, inzonderheid op artikel 5, A, punt 3 en B, punten 4 en 5;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr 67 van 29 januari 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1988 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1996 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 maart 1998;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 25 juni 1997, Belgisch Staatsblad van 1 januari 1998.

Koninklijk besluit van 9 maart 1998, Belgisch Staatsblad van 3 april 1998.

Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen (Overeenkomst geregistreerd op 3 april 1998 onder het nummer 47679/CO/130) Toepassingsgebeid

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing, overeenkomstig de wet van 5 december 1968, op, enerzijds, de ondernemingen vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, waar dagbladen worden vervaardigd of, in het geval van ondernemingen met een afdeling handelsdrukkerij, op de afdelingen van deze ondernemingen waar dagbladen worden vervaardigd, en, anderzijds, al de werknemers en werkneemsters (verder werknemers genoemd) van deze afdelingen, waarvan de functies vermeld staan bij de opsomming en classificatie van de functies onder artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen (geregistreerd onder het nummer 42115/CO/130).

Nationale weekloonschaal

Art. 2.Artikel 5, A, punt 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juni 1997, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.A. 3. De wekelijkse minimumlonen bepaald in dit artikel zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en stemmen overeen met de stabilisatieschijf 98,81 - 100,79 - 102,80 welke werd vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 67 van 29 januari 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1988 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1996 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 maart 1998. ».

Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 3.Overeenkomstig voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 67 van 29 januari 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt artikel 5, B, punten 4 en 5 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.B. 4. Voor de toepassing van onderhavige overeenkomst zijn de indexschijven als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De honderdsten van de cijfers worden afgerond of blijven ongewijzigd naargelang het duizendste 50 pct. van dat duizendste al dan niet bereikt. 5. Wanneer de formulering van de index, voorzien bij het koninklijk besluit van 9 maart 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr.67 van 29 januari 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1988 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1996 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten, wordt gewijzigd door het Ministerie van Economische Zaken, brengt het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf de cijfers van verwijzing naar de index van onderhavig hoofdstuk hiermee in overeenstemming.

In geval van tussenkomst van de wetgever of in geval van stellingname door de Nationale Arbeidsraad of door ieder ander paritair orgaan dat tussenkomt op algemeen nationaal vlak of door een interprofessioneel paritair akkoord in verband met een koppeling van de lonen aan de index in het algemeen, komt het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf samen om de aanpassing van onderhavig hoofdstuk aan de genoemde tussenkomsten te onderzoeken. ».

Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1998. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de bepalingen van artikel XV - Duur van de overeenkomst - van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^