Koninklijk Besluit van 19 januari 2001
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016019
pub.
23/02/2001
prom.
19/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2000;

Gelet op de beschikking 2000/374/EG van de Commissie van 5 juni 2000 tot wijziging van beschikking 98/272/EG inzake epizoötiebewaking ten aanzien van overdraagbare spongiforme encephalopathieën;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een positieve snelle opsporingstest, niet bevestigd door een klassieke test, niet als specifiek kan beschouwd worden maar niettemin vrijwaringsmaatregelen moeten genomen worden voor de geboorte cohorte;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3bis, § 5, 1° van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij herkauwers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1° Indien de in § 1 bedoelde opsporingstest een twijfelachtig of een positief resultaat heeft dat niet bevestigd wordt door één van de in artikel 2, punt 3°, bedoelde laboratoriumonderzoeken, worden de herkauwers minder dan 30 maanden oud, die geboren zijn tijdens de periode van twaalf maanden vóór en twaalf maanden na de geboorte van de herkauwer verdacht van O.S.E. en die gehouden werden in dezelfde bedrijven als de bedoelde herkauwer tijdens zijn eerste jaar, onder bewarend beslag geplaatst in het bedrijf waar ze zich bevinden tot ze 30 maanden oud zijn. Ze mogen alleen het bedrijf verlaten om geslacht te worden en vrijgegeven worden voor menselijke consumptie na een negatief resultaat te hebben ondergaan met de in § 1 bedoelde opsporingstest. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^