Koninklijk Besluit van 19 januari 2011
gepubliceerd op 26 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverd

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2011007007
pub.
26/01/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 107 en 167, § 1, 2e lid;

Gelet op de wet van 18 februari 1991 betreffende de morele consulenten bij de Krijgsmacht, die tot de niet-confessionele gemeenschap van België behoren, artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 16 september 2010;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Sectorcomité XIV, gesloten op 17 november 2010;

Gelet op het advies 49.027/4 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het arrest nr 201.858 van 15 maart 2010 van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, wordt in de plaats van artikel 26, waarvan de paragraaf 2 vernietigd werd bij arrest nr. 201.858 van de Raad van State, het als volgt luidende artikel 26 ingevoegd : «

Art. 26.De weddenschaal verbonden aan de hierna vermelde graden wordt vastgesteld als volgt : - Morele consulent tweede klasse 20.500,33 - 31.846,67 3 / 1 x 618,08 10 / 2 x 949,21 (Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B) - Morele consulent eerste klasse 25.254,60 - 37.550,15 3 / 1 x 618,08 11 / 2 x 949,21 (Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B) - Eerstaanwezend morele consulent 27.647,32 - 42.216,49 11 / 2 x 1.324,47 (Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B) - Morele consulent hoofd van dienst 35.408,45 - 49.977,62 11 / 2 x 1.324,47 (Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B) ».

Art. 2.Vanaf 1 mei 2003 en tot de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van artikel 1 van dit besluit, wordt aan de morele consulent een maandelijks weddecomplement toegekend waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen enerzijds de maandelijkse wedde zoals bepaald in uitvoering van artikel 26, § 1, van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, en anderzijds een maandelijkse wedde zoals bepaald in toepassing van het artikel 26, zoals gewijzigd bij toepassing van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2010.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^