Koninklijk Besluit van 19 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022027
pub.
25/01/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36undicies ;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 2009 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en een tegemoetkoming voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten;

Gelet op het voorstel van de overeenkomsten Commissie apothekers-verzekeringsinstellingen, gedaan op 5 maart 2010;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 15 februari 2010;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 19 april 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2010;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 oktober 2010;

Gelet op het advies nr. 48.913/2 van de Raad van State, gegeven op 1 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « Instituut », Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;2° « apotheker-titularis », apotheker die onder die hoedanigheid bekend is bij het Instituut;3° « toepassingssoftwarepakket », toepassingssoftwarepakket dat de taken vermeld in artikel 2 van dit besluit mogelijk maakt en dat een kwaliteitslabel bezit;4° « softwarepakket », softwarepakket bestemd voor het registreren van niet-terugbetaalbare farmaceutische producten die werden afgeleverd op voorschrift. HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden waaraan het toepassingssoftwarepakket moet voldoen

Art. 2.Om van de tegemoetkoming te genieten, komen alleen toepassingssoftwarepakketten in aanmerking die : 1° het beheer van de aflevering overeenkomstig de regels van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, mogelijk maakt;2° de identificatie van de rechthebbende via een unieke parameter mogelijk maakt;3° toelaten dat de gegevens beoogd in de punten 4° en 5°, met betrekking tot de laatste twaalf maanden, onmiddellijk beschikbaar zijn;4° toelaten de aard van de verstrekkingen, te identificeren, gedefinieerd op grond van de nationale code of op grond van het nomenclatuurnummer van de verstrekking;5° een overzicht per rechthebbende geven van de verstrekkingen die op voorschrift werden afgeleverd;6° de overdracht van de gegevens, bepaald door de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen, naar de tariferingsdienst toelaten, zodat deze de gegevens aan de verzekeringsinstellingen kunnen overmaken overeenkomstig de Farmanet-instructies. HOOFDSTUK 3. - Tegemoetkoming voor de registratie en het doorgeven van de gegevens van niet-vergoedbare vergunde geneesmiddelen

Art. 3.Voor het jaar 2009, bedraagt de tegemoetkoming 800 euro per apotheek die het bewijs levert van de registratie en de overdracht van gegevens, zoals voorzien in 6° van het artikel 2 betreffende de afleveringen op voorschrift van analgetica, laxantia en calciumsupplementen al dan niet geassocieerd met vitamine D, die niet-vergoedbaar zijn voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Art. 4.De overdracht zal gebeuren door de tariferingsdienst overeenkomstig de Farmanetinstructies.

Art. 5.De apotheker-titularis dient een aanvraag tot tegemoetkoming in bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut via de tariferingdienst waarbij hij is aangesloten en maakt daarbij gebruik van het aanvraagformulier waarvan het model als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 6.Op het aanvraagformulier verklaart de apotheker-titularis op eer, dat hij het toepassingssoftwarepakket daadwerkelijk gebruikt om de taken beschreven in artikel 2 uit te voeren en dat hij de bedoelde gegevens daadwerkelijk registreert.

Art. 7.De verleende tegemoetkoming is slechts verschuldigd voor zover het aanvraagdocument voorzien in artikel 6, bij het Instituut wordt ingediend door de tariferingsdiensten die de nodige controles zullen gedaan hebben binnen 25 kalenderdagen die volgen op de bekendmaking van dit besluit.

De betaling gebeurt door het Instituut aan de tariferingsdiensten binnen de maand na ontvangst van de aanvraagdocumenten.

Art. 8.Het besluit van 6 juli 2009 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten wordt opgeheven.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage Aanvraag tot RIZIV-tegemoetkoming in de kosten van een toepassingssoftwarepakket voor registratie verklaring op eer van de apotheker-titularis of van de vennootschap

A. Criteria waaraan het softwarepakket moet voldoen :

1° het beheer van de aflevering overeenkomstig de regels van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mogelijk maken; 2° de identificatie van de rechthebbende via een unieke parameter mogelijk maakt; 3° toelaten dat de gegevens beoogd in de punten 4° en 5°, met betrekking tot de laatste twaalf maanden, onmiddellijk beschikbaar zijn; 4° toelaten de aard van de verstrekkingen te identificeren, gedefinieerd op grond van de nationale code of op grond van het nomenclatuurnummer van de verstrekking; 5° een overzicht per rechthebbende geven van de verstrekkingen die op voorschrift werden afgeleverd; 6° de overdracht van de gegevens bepaald door de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen, naar de tariferingsdienst toelaten, zodat deze de gegevens aan de verzekeringsinstellingen kunnen overmaken, overeenkomstig de Farmanet instructies; 7° in de handel gebracht worden, door een softwareproducent, die zich ertoe verbindt om het pakket zo aan te passen, dat de gebruiker de gegevens die hij heeft ingebracht, kan recupereren bij aanpassingen of verandering van software; 8° geen reclameboodschappen bevatten noch gesponsord zijn. B. In te vullen door de apotheker-titularis of de verantwoordelijke van de vennootschap* waarvoor de apotheker werkt :

Ik, ondergetekende . . . . . (Naam + Voornaam)

. . . . . (RIZIV-identificatienummer)

. . . . . (Straat, nummer, postbus)

. . . . . (Postcode - Gemeente)

- Ik verklaar hierbij op eer dat ik het voormelde toepassingssoftwarepakket (naam en versie)

. . . . .

daadwerkelijk gebruikt heb om de taken, 1° tot en met 6° vastgelegd in de punten in luik A, uit te voeren.

- Ik dien hierbij een aanvraag tot tegemoetkoming van 800 euro voor het jaar 2009 voor de registratie en het doorgeven van de gegevens van de niet-vergoedbare vergunde geneesmiddelen die werden afgeleverd op voorschrift, overeenkomstig art.3 van het koninklijk besluit en verklaar op eer dat ik die registratie uitvoer.

Datum :

Handtekening :

* De vennootschap voegt een lijst van desbetreffende apotheken bij.

Dit formulier, behoorlijk ingevuld, sturen naar de tariferingdienst waarbij u bent aangesloten en de tariferingsdienst stuurt dit formulier door naar het volgende adres :

RIZIV

Dienst voor geneeskundige verzorging

Beheerseenheid farmaceutisch beleid

Tervurenlaan 211

1150 BRUSSEL


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2011 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^