Koninklijk Besluit van 19 januari 2011
gepubliceerd op 18 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Addendum

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011200733
pub.
18/03/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


19 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Addendum


In het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2011 werd het koninklijk besluit van 19 januari 2011 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector gepubliceerd, voorafgegaan door een verslag aan de Koning. Dit besluit maakte het voorwerp uit van het advies nr. 48.969/1 van de Raad van State, gegeven op 30 november 2010.

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierna het betreffende advies van de Raad van State alsnog gepubliceerd.

ADVIES 48.969/1 VAN 30 NOVEMBER 2010 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, eerste kamer, op 25 november 2010 verzocht door de Minister van Werk haar, binnen een termijn van vijf werkdagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector", heeft het volgend advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd "par le fait que la modification du champ d'application de la commission paritaire 331 pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, intervenue le 1er avril 2010, entraîne une augmentation importante de la charge salariale des travailleurs et risque d'entraîner une perte importante d'emploi et par voie de conséquence une perte de place d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.

En effet, sans cette adaptation, l'employeur qui a changé de commission paritaire perd l'avantage de la réduction structurelle sans pouvoir encore bénéficier d'une possibilité de subside du fonds maribel social dont il dépend. Il faut donc éviter que pendant cette période (qui se termine au plus tard le premier trimestre 2012) où l'employeur ne bénéficie d'aucun des deux avantages, l'emploi des travailleurs concernés ne soit mis en péril suite à l'augmentation de leur coût salarial." Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan. 1. Uit de bij de adviesaanvraag gevoegde stukken kan worden afgeleid dat het advies van de Nationale Arbeidsraad over het voorliggende ontwerp zal worden gegeven op 7 december 2010.Indien de tekst van het ontwerp als gevolg van dat advies nog zou worden gewijzigd, dient het ontwerp, voor wat de erin aangebrachte wijzigingen betreft, opnieuw om advies te worden voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving. 2. Voor het overige zijn bij het ontwerp geen opmerkingen te maken (1).(1) Wel dienen in de Nederlandse tekst van het ontworpen artikel 61, zesde lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, de woorden "tussen werkgevers" te worden geschrapt. De kamer was samengesteld uit De heren : M. VAN DAMME, kamervoorzitter, J. BAERT en W. VAN VAERENBERGH, staatsraden, Mevr. A. BECKERS, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door Mevr. N. VAN LEUVEN, auditeur.

De griffier, A. BECKERS. De voorzitter, M. VAN DAMME.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^