Koninklijk Besluit van 19 januari 2012
gepubliceerd op 03 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 322.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009032
pub.
03/02/2012
prom.
19/01/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 322.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2009, en op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 juli 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2011 tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2011 tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011, het mandaat van de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims sedert 1 april tot 31 december 2011 is verlengd en dat de overheid derhalve de vrijheid van eredienst en de financiering die gekoppeld is aan de erkenning als eredienst dient te ondersteunen met actieve maatregelen;

Overwegende dat er op dit ogenblik geen alternatief voorhanden is;

Overwegende dat de voorzitter van het Executief van de Moslims van België het financieel plan overgezonden heeft aan de Minister van Justitie op 8 december 2011;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 van kracht is voor een tijd van drie maanden sinds 1 januari 2011 waarvan de verlenging geëvalueerd werd op grond van het dossier;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008 de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat onverwijld een regeling moet worden getroffen voor verschillende problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België, de benoeming van de imams, de godsdienstleraars en de aalmoezeniers, en dat dit enkel mogelijk is in samenwerking met een representatief orgaan;

Overwegende dat, met het oog op voornoemde opdrachten, de financiering van het Executief van de Moslims van België verzekerd moet zijn en dat een regeling slechts tot stand kan worden gebracht na de erkenning van de plaatselijke islamitische gemeenschappen;

Overwegende dat de Koninklijke besluiten van 26 januari, 28 augustus en 2 oktober 2011 gecoördineerd worden;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van haar werking en van het vernieuwingsproces;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 2011 tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Een bedrag van 322.500 EUR, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan het Executief van de Moslims van België betreffende het dienstjaar 2011 :

- Eerste schijf

101.250 EUR;

- Première tranche

101.250 EUR;

- Tweede schijf

70.000 EUR;

- Deuxième tranche

70.000 EUR;

- Derde schijf

140.000 EUR;

- Troisième tranche

140.000 EUR;

- Vierde schijf

11.250 EUR. »

- Quatrième tranche

11.250 EUR. »


Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend als volgt :

- Werkingskosten :

50.000 EUR;

- Frais de fonctionnement :

50.000 EUR;

- Wedde en sociale lasten :

123.000 EUR;

- Traitement et charges sociales :

123.000 EUR;

- Huur en huurlasten :

67.500 EUR;

- Loyers et charges locatives :

67.500 EUR;

- Telefoonkosten en communicatie :

9.000 EUR;

- Frais de téléphone et de communication :

9.000 EUR;

- Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand :

47.200 EUR;

- Frais de comptabilité et assistance juridique :

47.200 EUR;

- Presentiegeld en de reiskosten :

16.500 EUR;

- Jetons de présence et frais de déplacements :

16.500 EUR;

- Kosten in verband met het proces van overleg voor de vernieuwing van EMB :

9.300 EUR. »

- Frais liés au processus de concertation pour le renouvellement de l'EMB :

9.300 EUR. »


Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De vierde schijf van het aan het Executief toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de rekeningen van het jaar 2011 alsook het verslag van een door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren erkende bedrijfsrevisor zijn overgezonden. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze rekeningen. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^