Koninklijk Besluit van 19 juli 2001
gepubliceerd op 27 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000753
pub.
27/07/2001
prom.
19/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op de artikelen 3, 4 en 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 juli 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet er geen kandidaturen werden ingediend namens de niet gouvernementele organisaties, gezien, volgens hen, een groot aantal van de personen actief bij deze niet-gouvernementele organisaties, en potentiële kandidaten van relatief jonge leeftijd zijn, lijkt het aangewezen de leeftijdsgrens aan te passen. Dit om te vermijden dat de kamers niet maximaal zouden kunnen zetelen wegens een gebrek aan leden - afgevaardigden van een niet-gouvernementele organisatie, temeer het aantal leden - advocaten en leden magistraten reeds sterk werd verhoogd, juist om te komen tot een snelle afhandeling van al de ingediende aanvragen.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied : wordt het woord « dertig » vervangen door het woord « eenentwintig ».

Art. 2.In artikel 4, § 3 van hetzelfde besluit vervallen de woorden « met telkens de vermelding van een werkend lid en plaatsvervangers ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 juli 2001.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^