Koninklijk Besluit van 19 juli 2003
gepubliceerd op 25 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, en het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de b

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003021175
pub.
25/07/2003
prom.
19/07/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten houdende oprichting van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, en het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een sluiten betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten houdende oprichting van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2001 en 16 januari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een sluiten betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 juli 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 12 juli 2003;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de secretariaten en beleidsorganen moeten geïnstalleerd worden vanaf de vorming van de nieuwe regering om zo de continuïteit van het regeringswerk te verzekeren, hierbij echter rekening houdend met de bepalingen van het Regeerakkoord ten aanzien van de modernisering van de federale overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, derde streepje, van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten houdende oprichting van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, worden de woorden « de Cel Beleidsvoorbereiding » vervangen door de woorden « de Beleidscel ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « De Beleidsraad is samengesteld uit : - de minister (voorzitter); - desgevallend, de minister of de staatssecretaris bevoegd voor een deel van de opdrachten van de federale overheidsdienst; - de voorzitter van het Directiecomité; - desgevallend, de directeur algemeen beleid van de cel algemeen beleid; - de directeur(s) van de beleidscel(len); - experten, niet behorend tot de federale overheidsdiensten of de federale programmatorische overheidsdiensten. »; 2° het derde lid wordt aangevuld met de woorden « en de directeur van het secretariaat of de directeurs van de secretariaten »;3° het vierde lid wordt vervangen als volgt : « De frequentie, de bijeenroeping en de agenda van de vergaderingen worden vastgelegd door de minister die het voorzitterschap waarneemt. »

Art. 3.In artikel 4, eerste lid, vierde streepje, van hetzelfde besluit, worden de woorden « het hoofd van de cel beleidsvoorbereiding » vervangen door de woorden « de directeur(s) van de beleidscel(len) ».

Art. 4.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, derde lid, wordt aangevuld als volgt : « Hij draagt de titel van directeur van het betrokken beleid.»; 2° in § 1 vervalt het laatste lid;3° § 2 wordt vervangen als volgt : « Wanneer meerdere ministers of staatssecretarissen bevoegd zijn voor verschillende materies binnen een federale overheidsdienst, kunnen verschillende beleidscellen of kernen in een beleidscel opgericht worden.»

Art. 5.Artikel 8 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Elke minister of staatssecretaris beschikt over een beleidscel of, desgevallend, een kern in een beleidscel binnen de federale overheidsdienst of federale overheidsdiensten die binnen zijn bevoegdheid vallen.

De beleidscel of de kern in de beleidscel ondersteunt de minister of de staatssecretaris voor de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, in het licht van een optimale integratie en coördinatie ervan binnen de federale overheidsdienst.

De directeur van de beleidscel of het hoofd van de kern rapporteert rechtstreeks aan de minister of de staatssecretaris. »

Art. 6.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een sluiten betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « na de selectie » vervangen door de woorden « volgens de procedure »;2° in § 1, tweede lid, vervallen de woorden « , op het ogenblik van de aanwijzing van hun plaatsvervanger en ten laatste drie maand na de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende ontslag van de Regering »;3° in § 2 worden : a) in het eerste lid, de woorden « cel beleidsvoorbereiding » vervangen door het woord « beleidscel »;b) in het tweede lid, de woorden « een hoofd van een cel beleidsvoorbereiding » vervangen door de woorden « een directeur van een beleidscel » c) in het derde lid, de woorden « het hoofd van de cel beleidsvoorbereiding » vervangen door de woorden « de directeur van de beleidscel ».

Art. 7.Artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: « § 1. De leden van de beleidscellen worden aangewezen door de minister, desgevallend de staatssecretaris, op basis van een functiebeschrijving en een competentieprofiel. »

Art. 8.In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « of een overheidsbedrijf » ingevoegd tussen de woorden « sociale zekerheid » en de woorden « , na advies »;2° in het tweede lid worden de woorden « of een overheidsbedrijf » ingevoegd tussen, enerzijds, de woorden « openbaar nut » en « , duidt » en anderzijds, de woorden « openbaar nut » en « en stelt »;3° tussen het tweede en derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende : « In gezamenlijk akkoord tussen de voorzitters van het directiecomité van de betrokken federale overheidsdiensten, kunnen uitvoerende personeelsleden van een federale overheidsdienst ter beschikking gesteld worden van een beleidscel van een andere federale overheidsdienst dan die waartoe ze behoren.»

Art. 9.Artikel 5, § 2, laatste lid, wordt vervangen door de volgende leden : « De bepalingen van artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten zijn van toepassing op de cellen algemeen beleid, met uitzondering van § 1, derde lid.

De directeurs van de cellen algemeen beleid worden benoemd en ontslagen door de Koning, op voorstel van de betrokken minister. Zij dragen de titel van directeur van het algemeen beleid. »

Art. 10.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden tussen het eerste en het tweede lid, de volgende leden ingevoegd : « Onder deze medewerkers, kan een voltijds equivalent van niveau D terwerkgesteld worden in de verblijfplaats van de minister of staatssecretaris.

Op het einde van de legislatuur of in geval van ontslag van de Regering, stelt elke minister en staatssecretaris twee medewerkers ter beschikking van hun uittredende voorganger die geen ministeriële functie meer uitoefent, binnen de perken van de daartoe toegekende budgettaire middelen en voor de duur van de nieuwe Regering. ».

Art. 11.In artikel 11, § 3, worden de woorden « of een overheidsbedrijf » ingevoegd tussen de woorden « sociale zekerheid » en de woorden « wordt terugbetaald ».

Art. 12.Artikel 16, tweede lid, wordt vervangen door de volgende leden : « Een dienstvoertuig dat mag gebruikt worden voor privé-doeleinden, kan ter beschikking gesteld worden van de directeurs van de cellen en de secretariaten bedoeld in dit besluit.

Binnen de perken van de budgettaire middelen toegekend voor de werkingskosten van de cellen en secretariaten bedoeld in dit besluit, kunnen de personen bedoeld in het eerste lid, gemachtigd worden hun eigen voertuig te gebruiken onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene reglementering inzake reiskosten, voor de ambtenaren met wie zij kunnen gelijkgesteld worden. Zij moeten geen reiswijzer bijhouden. »

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 18bis ingevoegd, luidende : « Art. 18bis . De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister wordt belast met de controle op de samenstelling van de cellen beleidsvoorbereiding, de cellen algemeen beleid en de secretariaten.

De federale overheidsdiensten belast met het administratief en budgettair beheer van voornoemde cellen en secretariaten zenden een voor eensluidend verklaard afschrift van ieder besluit betreffende het personeel aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister viseert de goedgekeurde besluiten en stuurt ze door naar de betrokken betalingsdienst, die slechts na ontvangst van de geviseerde besluiten tot uitbetaling mag overgaan.

De betrokken betalingsdienst laat de besluiten die niet door de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister geviseerd werden, zonder gevolg.

Na akkoord van de Eerste Minister, mag de minister of de staatssecretaris afwijken van de omvang van een secretariaat, een beleidscel of een kern in een beleidscel, of een cel algemeen beleid, binnen de perken van de globale budgettaire middelen toegekend voor al deze organen. »

Art. 14.In hetzelfde besluit worden de artikelen 23 en 24 opgeheven.

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 juli 2003.

Art. 16.Onze Eerste Minister en Onze Ministers en Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^