Koninklijk Besluit van 19 juli 2012
gepubliceerd op 08 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waa

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000500
pub.
08/08/2012
prom.
19/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend;

Gelet op de laattijdige aanvraag van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot erkenning van de gemeente Damme;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 16 december 2011;

Overwegende dat de radaranalyse van de neerslagbeelden en de uitgevoerde pluviometrische grondmetingen aantonen dat deze neerslaghoeveelheden de vermelde drempels bereikt hebben opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 die de criteria voor de erkenning van een algemene ramp vastlegt op het grondgebied van de gemeente Damme;

Overwegende dat de overvloedige regenval van 23 en 24 oktober 2010 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft in deze gemeente;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 8 maart 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 7 mei 2012;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder de titel "Provincie West-Vlaanderen", wordt na het woord "Brugge" het woord "Damme" toegevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^