Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003168
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 390, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 1 februari 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 16 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 12 juni 2012;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 25 april 2013 van het Hoog Overlegcomité van Sector II - Financiën;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder geaffecteerd : hetzij benoemd, hetzij aangewezen voor een dienst of gemuteerd in de zin van artikel 49 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, hetzij gedetacheerd of ter beschikking gesteld in de zin van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel, zoals dit besluit van toepassing was voor zijn opheffing.

Art. 2.§ 1. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 2. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, niet geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, zoals bedoeld in paragraaf 1, en die uitsluitend taken uitvoeren die tot bevoegdheid behoren van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 3. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde personeelsleden blijven tewerkgesteld in de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere stafdienst, een algemene administratie of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 3.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de stafdienst Personeel en Organisatie, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere stafdienst, een algemene administratie of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 4.§ 1. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 2. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, niet geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, zoals bedoeld in paragraaf 1, en die uitsluitend taken uitvoeren die tot bevoegdheid behoren van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 3. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde personeelsleden blijven tewerkgesteld in de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere stafdienst, een algemene administratie of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 5.§ 1. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de stafdienst Logistiek, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Logistiek van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 2. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, niet geaffecteerd waren in een dienst of een deel ervan, zoals bedoeld in paragraaf 1, en die uitsluitend taken uitvoeren die tot bevoegdheid behoren van de stafdienst Logistiek worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst Logistiek van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 3. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde personeelsleden blijven tewerkgesteld in de stafdienst Logistiek, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere stafdienst, een algemene administratie of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 6.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in het kabinet van de Voorzitter van het Directiecomité worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité » van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité » tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een stafdienst, een algemene administratie of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 7.§ 1. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in de Studie- en Documentatiedienst van het Algemeen Secretariaat worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere stafdienst, een algemene administratie of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De diensten die deel uitmaken van de Studie- en documentatiedienst van het Algemeen Secretariaat worden overgedragen met hun materiële bevoegdheden naar de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.

Art. 8.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in de Rechtskundige Dienst van het Algemeen Secretariaat worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de Centrale Rechtskundige Dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de Centrale Rechtskundige Dienst tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een stafdienst, een algemene administratie of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 9.§ 1. De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in de Administratie van Fiscale Zaken worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning tot zij door de Voorzitter van het directie-comité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere stafdienst, een algemene administratie of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De diensten die deel uitmaken van de Administratie van fiscale zaken worden overgedragen met hun materiële bevoegdheden naar de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.

Art. 10.§ 1. Elke audit-raadgever van de interne audit-cel van de fiscale administraties of de Interne audit-cel van de Administratie der thesaurie wordt, onverminderd paragraaf 2, tewerkgesteld in de algemene administratie waarnaar zijn dienst van oorsprong werd overgedragen in de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in hun algemene administratie, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere algemene administratie, een stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De aanstelling van elke audit-raadgever, in functie, wordt behouden, tot het einde van de oorspronkelijke termijn, in de interne Auditdienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 11.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd waren in de Cel communicatie van de dienst Vorming en informatie van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat worden, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité » van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité » tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een stafdienst, een algemene administratie of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 12.§ 1. Elk lid van de cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen » wordt, onverminderd paragraaf 2, tewerkgesteld in de algemene administratie waarnaar zijn dienst van oorsprong werd overgedragen in de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in hun algemene administratie, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere algemene administratie, een stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De aanstelling van elke lid van de cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen », in functie, wordt behouden, tot het einde van de oorspronkelijke termijn.

Art. 13.§ 1. De personeelsleden en de leden van het college van de Dienst van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken worden, onverminderd paragraaf 2, tewerkgesteld in de algemene administratie of de stafdienst waarnaar hun dienst van oorsprong werd overgedragen in de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden en de leden van het college van de Dienst van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken blijven tewerkgesteld in hun algemene administratie of stafdienst, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere algemene administratie, een andere stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De aanduiding van elk lid van het college en van elk personeelslid van de Dienst van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, in functie, wordt behouden tot het einde van de oorspronkelijke termijn.

Art. 14.§ 1. De personeelsleden en de leden van het college van de Fiscale bemiddelingsdienst worden, onverminderd paragraaf 2, tewerkgesteld in de algemene administratie of de stafdienst waarnaar hun dienst van oorsprong werd overgedragen in de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden en de leden van het college van de Fiscale bemiddelingsdienst blijven tewerkgesteld in hun algemene administratie of stafdienst, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere algemene administratie, een andere stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De aanduiding van elk lid van het college en van elk personeelslid van de Fiscale bemiddelingsdienst, in functie, wordt behouden tot het einde van de oorspronkelijke termijn.

Art. 15.§ 1. De leden van de Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit worden, onverminderd paragraaf 2, tewerkgesteld in de algemene administratie of de stafdienst waarnaar hun dienst van oorsprong werd overgedragen in de Federale Overheidsdienst Financiën.

De leden van de Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit blijven tewerkgesteld in hun algemene administratie of stafdienst, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere algemene administratie, een andere stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité. § 2. De aanduiding van de voorzitter en van elk lid van de Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit, in functie, wordt behouden tot het einde van de oorspronkelijke termijn.

Art. 16.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd zijn in het kabinet van de Administrateur-generaal van de belastingen en de invordering worden door de Voorzitter van het directiecomité, op basis van hun takenpakket, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden, tewerkgesteld in een algemene administratie, een stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité De personeelsleden blijven tewerkgesteld in hun algemene administratie, stafdienst of dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een andere algemene administratie, een andere stafdienst of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 17.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd of gebezigd zijn in de Dienst "Multikanaal dienstverlening" worden tewerkgesteld in deze Dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de Dienst « Multikanaal dienstverlening », tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een algemene administratie, een stafdienst of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 18.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, tewerkgesteld zijn in de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer, blijven dit tot zij door de Voorzitter van het Directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een algemene administratie, een stafdienst of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 19.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, tewerkgesteld zijn in de Dienst voor het toezicht, blijven dit tot zij door de Voorzitter van het Directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een algemene administratie, een stafdienst of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 20.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd zijn in de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling worden tewerkgesteld, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden in de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een algemene administratie, een stafdienst of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 21.De personeelsleden die, op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, geaffecteerd zijn in de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk worden tewerkgesteld, met behoud van hun hoedanigheid en bevoegdheden in de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De personeelsleden blijven tewerkgesteld in de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tot zij door de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde worden aangewezen voor een algemene administratie, een stafdienst of een andere dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 23.De minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^