Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003174
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001002129 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 februari 2006 en 17 augustus 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001002129 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht sluiten betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, artikel 7, § 1;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 en 23 februari 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 16 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 12 juni 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 25 april 2013 van het Hoog Overlegcomité van sector II - Financiën;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2001002129 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, zoals vervangen bij het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205595 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude sluiten, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : « 2° 7 managementfuncties -1 en 6 staffuncties -1; ».

Art. 2.In artikel 4ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205595 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « Administrateur-generaal van de strijd tegen de fiscale fraude;» vervangen door de woorden « Administrateur-generaal van de bijzondere belastingspectie; »; 2° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Administrateur-generaal van FEDOREST »;3° in het tweede lid worden de woorden « Administrateur Informatieverzameling » vervangen door de woorden « Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling ».

Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 4quater ingevoegd, luidende : «

Art. 4quater.Bij de Federale Overheidsdienst Financiën zijn de staffuncties -1 : - Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; - Directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole; - Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie; - Directeur van de stafdienst Logistiek; - Directeur van de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning; - Hoofd van de Interne auditdienst. ».

Art. 4.De Administrateur-generaal van de strijd tegen de fiscale fraude wordt ambtshalve drager van de titel van Administrateur-generaal van de bijzondere belastinginspectie.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 2, 3°, dat uitwerking heeft met ingang van 9 december 2009.

Art. 6.De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^