Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de Cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003210
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de Cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikel 12, 1° ;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel wordt vervangen door een nieuw reglement en dat met het oog op de leesbaarheid ervan het wenselijk is om de bepalingen met betrekking tot de Cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen » in een afzonderlijke reglementaire tekst op te nemen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 februari 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 16 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 12 juni 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/80/2 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 22 april 2013;

Gelet op advies 53.458/2 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De « Cel Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen » is belast met het verschaffen van nadere gegevens aan buitenlandse investeerders met betrekking tot de Belgische fiscale wetgeving.

Deze cel is belast, onverminderd de coördinatierol van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, bedoeld in het samenwerkingsakkoord « Buitenlandse investeringen » van 7 februari 1995: 1° met een algemene voorlichting over de aantrekkelijke fiscale stelsels inzake buitenlandse investeringen in België;2° met inlichtingen en preciseringen van alle aard betreffende de toepassing van de Belgische fiscale wetgeving op genoemde investeringen, die inzonderheid gegeven worden op verzoek : a) van de buitenlandse kandidaat-investeerders, in voorkomend geval door tussenkomst van Belgische diplomatieke standplaatsen in het buitenland; b) van de dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bedoeld in artikel 1, tweede lid van het samenwerkingsakkoord "Buitenlandse investeringen" van 7 februari 1995; c) van de Gewesten;3° met een bijzondere ondersteuning van de kandidaten buitenlandse investeerders in hun betrekkingen met de betrokken diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën;4° met een bijzondere ondersteuning van de kandidaten buitenlandse investeerders voor de samenstelling van de dossiers en hun voorlegging aan de betrokken diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. De inlichtingen en preciseringen bedoeld in het tweede lid, 2°, a) evenals de ondersteuning bedoeld in het tweede lid, 3° en 4° worden verstrekt binnen de termijnen vastgesteld door de Minister.

Zodra de aard van de investering en de identiteit van de investeerder door de cel "Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen" gekend zijn, stelt deze de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie daarvan op de hoogte.

Art. 2.De cel "fiscaliteit van de buitenlandse investeringen" bezorgt jaarlijks een rapport aan de Minister, waarvan een kopie wordt toegezonden aan de Minister van Economie.

Dit rapport bevat vooral de verwezenlijkingen van de cel, een inventaris van de tegengekomen problemen en, in voorkomend geval, de voorstellen tot oplossing.

Het rapport bevat eveneens een evaluatie van de efficiëntie van de cel. In het geval dat deze evaluatie op het vlak van de verwezenlijkingen van de cel tekorten tot uiting brengt, worden er gepaste maatregelen genomen.

Art. 3.De cel "Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen" kan zich laten bijstaan door ambtenaren van de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 4.De cel "Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen" is samengesteld uit vier ambtenaren van niveau A, die laureaat zijn van een vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 of een proef over de beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 28 van het organiek reglement of van een loopbaanexamen dat toegang verleent tot de betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur of eerste attaché van financiën is verbonden. De vier ambtenaren waarvan er twee behoren tot de Nederlandse taalrol en twee tot de Franse taalrol worden aangesteld door de Minister op voordracht en na advies van het Directiecomité.

Voor de toepassing van het eerste lid dient te worden verstaan onder organiek reglement : het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel.

Met het oog op deze aanwijzing wordt in al de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën een oproep tot de kandidaten gericht.

Geen kandidaatstelling mag voor advies aan het Directiecomité worden voorgelegd vooraleer de kandidaat een gunstige vermelding heeft bekomen aan het einde van een onderhoud met een college van drie ambtenaren van niveau A aangeduid door de Minister.

Het Directiecomité rangschikt de kandidaturen.

De aanwijzing geldt voor vijf jaar. Zij is hernieuwbaar. Op vraag van de betrokken ambtenaar of op gemotiveerd advies van het Directiecomité kan de aanwijzing vervroegd worden beëindigd.

Art. 5.De kandidaten voor de aanwijzing moeten in het bijzonder aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 1° beschikbaar zijn voor reizen in het buitenland;2° blijk geven van dynamisme;3° een grote overredingskracht bezitten;4° een algemene kennis van de zakenwereld bezitten;5° het kunnen opzetten en onderhouden van professionele netwerken.

Art. 6.De ambtenaren die worden aangewezen overeenkomstig artikel 4 behouden in hun dienst van oorsprong hun rechten op bevordering en mutatie.

De betrekkingen in de dienst van oorsprong van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren mogen er worden toegekend bij wege van hogere functie.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 8.De minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^