Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003212
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen beoogt, eensdeels, de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en, anderdeels, de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A. A. Integratie in de gemene loopbaan (niveau A) Bij de integratie in de gemene loopbaan zullen de weddecomplementen en de complementen nog slechts bij wege van overgangsmaatregel worden toegekend. Immers de weddeschalen van de klasse waarin een functie werd geclassificeerd omvatten alle elementen van de wedde. Bij wege van overgangsmaatregel worden de complementen ten persoonlijke titel behouden, tot het einde van de loopbaan die aan de ambtenaren wordt gewaarborgd op grond van het slagen van gecertificeerde opleidingen.

De premie voor competentieontwikkeling en de, eventueel, hieraan verbonden bevordering in de hogere weddeschaal kunnen slechts worden toegekend in de mate dat dit nog mogelijk is op grond van de regelgeving, die geldt voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

De inspecteurs bij een fiscaal bestuur en de attachés van financiën blijven bezoldigd in hun huidige weddeschaal en behouden hun eventueel complement tot en met de weddeschaal A23. Zij worden allen drager van de titel van attaché.

Rekening houdend met hun huidige jobinhoud worden de eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur, de eerstaanwezend inspecteurs-dienstchef bij een fiscaal bestuur en de eerste attachés van financiën geïntegreerd in de klasse A3 en dragen de titel van adviseur.

Bijvoorbeeld van de eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, is nu al bekend dat een belangrijk deel van zijn takenpakket zal terug te vinden zijn - bij de volledige operationalisering van de nieuwe organisatiestructuur - in de functies die geclassificeerd werden binnen de klasse A3, bijvoorbeeld Adviseur taxatie-Coördinator. Door de integratie van deze personeelsleden in de klasse A3 en de hieraan verbonden weddeschalen, worden de complementen geïntegreerd in de basisverloning.

Met de volledige operationalisering wordt, onder meer, bedoeld de operationalisering van de administraties op het niveau N-2. Hierbij dient opgemerkt dat de operationalisering gepaard gaat met de invoering van nieuwe werkprocessen (bijvoorbeeld rekening houdend met de doelgroepenstrategie) en dus nieuwe functies en dit niet alleen op het niveau van de administraties, maar ook op het niveau van de algemene administraties en stafdiensten. Deze operationalisering zal niet noodzakelijk in alle entiteiten op hetzelfde ogenblik worden gefinaliseerd, maar er mag worden vanuit gegaan dat ze in alle structuren wordt gerealiseerd binnen een periode van twee tot drie jaar.

Wat betreft de directeurs bij een fiscaal bestuur en de directeurs bezoldigd in de weddeschaal A31 of A32, vermits zij heden de hiërarchische oversten zijn van de eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur, de eerstaanwezend inspecteurs-dienstchef bij een fiscaal bestuur en de eerste attachés van financiën, zullen zij op grond van hun huidige weddeschaal en complement als adviseur worden geïntegreerd in de onmiddellijk hogere weddeschaal. Hierdoor hebben de voormalige directeurs bij een fiscaal bestuur en de directeurs minimaal dezelfde weddeschaal als hun vroegere ondergeschikten.

Omwille van de integratie van het complement in hun nieuwe weddeschaal wordt, ten persoonlijke titel, bepaald dat de directeurs bij een fiscaal bestuur en de directeurs nooit een lagere bezoldiging mogen hebben als adviseur dan deze die zij als houder van hun vroegere titel zouden hebben gehad. Met andere woorden, zij behouden de geldelijke loopbaan die hun heden wordt gewaarborgd op grond van het slagen van gecertificeerde opleidingen onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

De gewestelijke directeurs, de voorzitters van een aankoopcomité en de directeurs (weddeschaal A33) die allen bij hun integratie in de gemene loopbaan bezoldigd blijven in de weddeschaal A33, behouden het complement ten persoonlijke titel voor de duur dat zij benoemd blijven in de klasse A3.

De personeelsleden van de klasse A3 worden niet ambtshalve benoemd in de klasse A4. Vermits de definitieve functies verbonden aan de betrekkingen van de klassen A4 en A5 van cruciaal belang zijn voor de organisatie, wordt er de voorkeur aan gegeven om deze toe te kennen na incompetitiestelling, dit laat toe om na verificatie van de competenties van de kandidaten ervoor te zorgen dat de juiste ambtenaar op de juiste plaats zit. Zie ook hierna punt B, alinea 6.

De ambtenaren van de klasse A4 die gerechtigd zijn op een complement behouden dit ten persoonlijke titel tot en met de hoogste weddeschaal van hun klasse.

De personeelsleden die titularis zijn van een titel behorend tot de bijzondere loopbaan van het niveau A zullen worden geïntegreerd in de gemene loopbaan en worden dus titularis van één van de volgende titels : attaché, adviseur of adviseur-generaal. Vermits, vandaag, sommige wettelijke en reglementaire bevoegdheden echter nog zijn toegewezen aan de dragers van een titel van de bijzondere loopbaan wordt, met het oog op de continuïteit van de openbare dienst, deze bijzondere titel een bijkomende titel zoals bedoeld in artikel 4, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.

Eens de hierboven bedoelde wettelijke en reglementaire bevoegdheden werden verbonden aan de titels van de gemene loopbaan en/of de federale functiecartografie, zullen de huidige bijzondere titels kunnen worden afgeschaft door uw dienaar.

Het zij duidelijk dat gelet op de integratie in de gemene loopbaan van het niveau A, de bijkomende titels niet in aanmerking mogen worden genomen voor de vaststelling van de wedde.

B. Toewijzing van een functie van de federale cartografie Aan de personeelsleden van het niveau A waaraan nog geen functie werd toegekend van de federale cartografie wordt een functie toegewezen, die werd geclassificeerd in de klasse waarin zij benoemd zijn of in dienst werden genomen.

In afwachting van de volledige operationalisering van de nieuwe organisatiestructuur wordt aan de, in de vorige alinea, bedoelde personeelsleden van het niveau A die, bij de integratie in de gemene loopbaan, werden benoemd in eenzelfde klasse, in eerste instantie een generieke functie toegewezen, die werd vastgesteld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A. Deze werkwijze heeft als voordeel dat alle personeelsleden van het niveau A zullen geïntegreerd zijn in de gemene loopbaan en vervolgens een generieke functie krijgen toegewezen van de federale cartografie, zonder dat er met tijdrovende incompetitiestellingen dient te worden gewerkt.

De personeelsleden zullen vervolgens een definitieve functie toegewezen krijgen binnen de nieuwe organisatiestructuur eenmaal deze geoperationaliseerd is.

Er wordt aangenomen dat de definitieve functie voor bijna alle personeelsleden, zich zal situeren binnen dezelfde klasse als deze waartoe de toegekende generieke functie behoort, met uitzondering van sommige functies die geclassificeerd werden in de klasse A4 of A5.

De toekenning van sommige definitieve functies in de klassen A4 en A5 waarvoor zou blijken dat het wenselijk is om ze ook open te stellen voor kandidaten voor bevordering, zal gebeuren via een incompetitiestelling en op basis van een standaard selectieproces. Het selectieproces wordt gerealiseerd op basis van de functiebeschrijvingen en competentieprofielen.

C. Toelichting bij sommige geldelijke en administratieve aspecten verbonden aan de integratie in de gemene loopbaan De ambtenaren die geldelijk werden geassimileerd met een titel, vermeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector, worden op grond hiervan ambtshalve geïntegreerd in de gemene loopbaan.

Vanzelfsprekend is de in het ontwerp van besluit voorziene deelname aan een gecertificeerde opleiding slechts mogelijk mits, op het interdepartementale vlak, de regelgeving nog voorziet in de organisatie van zulke opleidingen.

De weddesupplementen blijven behouden uitsluitend ten persoonlijke titel onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 13 en 14. Ook de ambtenaren behorend tot het niveau B, C of D behouden het weddesupplement nog slechts ten persoonlijke titel, vermits het supplement verbonden was aan de oude organisatiestructuur en het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën, en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel dat wordt opgeheven.

D. Laatste overwegingen Artikel 15 bevat een overgangsbepaling voor de ambtenaren die vanuit de bijzondere loopbaan bevorderd werden in de gemene loopbaan van het niveau A. Immers een beperkte groep van genoemde ambtenaren zouden bij ontstentenis van hun bevordering een hogere bezoldiging hebben gehad in uitvoering van artikel 2.

Het betreft normaliter : - de eerste attachés van financiën, eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur of eerstaanwezend inspecteurs-dienstchef bij een fiscaal bestuur, met weddeschaal A23, die werden bevorderd tot adviseur met weddeschaal A31 en die bij ontstentenis van deze bevordering op grond van artikel 2 ambtshalve zouden worden benoemd in de klasse A3 en bezoldigd in de weddeschaal A32; - de attachés van financiën en de inspecteurs bij een fiscaal bestuur die vanuit de klasse A1 werden bevorderd tot de klasse A2 (attaché - weddeschaal A21) en die bij ontstentenis van deze bevordering gelet op het feit dat zij geslaagd waren voor de gecertificeerde opleiding verbonden aan de weddeschaal A12 zouden bevorderd zijn in de weddeschaal A21 met behoud van het complement ten persoonlijke titel tot en met de weddeschaal A23 (zie artikel 7).

De overgangsbepaling vervat in artikel 16 beoogt onder meer de verdere uitbetaling van een toelage voor de uitoefening van een hoger ambt aan, bijvoorbeeld, de fiscaal deskundigen (niveau B) die de hogere functie uitoefenen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur (weddeschaal A22).

De titularissen van de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur worden geïntegreerd in de klasse A3. Vermits ambtenaren van het niveau B niet kunnen worden belast met een hoger ambt in de klasse A3 wordt, bij wege van overgangsbepaling, voorzien dat op grond van de regelgeving, zoals deze van toepassing was voor de datum van inwerkingtreding van het ontwerp van koninklijk besluit, deze ambtenaren belast kunnen blijven met de hogere functie van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur en gerechtigd blijven op de hieraan verbonden toelage, dit tot de uitoefening van het hogere ambt functioneel of organisatorisch niet meer noodzakelijk is.

Wat betreft het weddecomplement verbonden aan het brevet van fiscaal expert, wordt ook een ontwerp van besluit voorgelegd tot wijziging van, onder meer, artikel 27 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector.

De wijziging houdt in dat, bij wege van overgangsmaatregel, de ambtenaren van het niveau A het weddecomplement verbonden aan het brevet van fiscaal expert, ten persoonlijke titel, behouden tot en met de weddeschaal A23.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar.

De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 53.453/2 van 17 juni 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A' Op 30 mei 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 17 juni 2013. De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, Pierre Vandernoot en Martine Baguet, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Alain Lefebvre, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 juni 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef Er dient geen melding te worden gemaakt van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten 'houdende de classificatie van de functies van niveau A', dat niet de rechtsgrond van het voorliggende besluit vormt en er niet door wordt gewijzigd.

De griffier, A.-C. Van Geersdaele De voorzitter, Y. KREINS

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 5ter, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 november 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 en 23 februari 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 16 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 22 mei 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/80/2 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 22 april 2013;

Gelet op het advies 53.453/2 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Financiën, de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Ambtshalve benoeming in de gemene loopbaan van de ambtenaren van het niveau A die titularis zijn van een bijzondere titel

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten : het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector;2° artikel 29 of 30 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten : de artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector, zoals deze van toepassing waren voor hun opheffing;3° complement : een complement bedoeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten;4° weddecomplement : het weddecomplement bedoeld in artikel 27 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten;5° wedde : de wedde zoals bedoeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten;6° supplement : een supplement bedoeld in artikel 32, § 1, van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten;7° het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten : het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector.

Art. 2.§ 1. De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit drager zijn van een titel hierna opgenomen in kolom 1, benoemd in de klasse vermeld in kolom 2 en bezoldigd in de weddeschaal vermeld in kolom 3 worden ambtshalve drager van de titel vermeld in kolom 4, benoemd in de klasse vermeld in kolom 5 en bezoldigd in de weddeschaal vermeld in kolom 6 :

1

2

3

4

5

6

1° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A1

A11

Attaché

A1

A11

2° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A1

A11

Attaché

A1

A11

3° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A1

A12

Attaché

A1

A12

4° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A1

A12

Attaché

A1

A12

5° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A2

A21

Attaché

A2

A21

6° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A2

A21

Attaché

A2

A21

7° Scheikundig adviseur/ Chimiste aviseur

A2

A22

Attaché

A2

A22

8° Eerstaanwezend adjunct-adviseur/ Conseiller adjoint principal

A2

A22

Attaché

A2

A22

9° Inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur d'administration fiscale

A2

A22

Attaché

A2

A22

10° Attaché van financiën/ Attaché des finances

A2

A22

Attaché

A2

A22

11° Scheikundig adviseur/ Chimiste aviseur

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

12° Eerstaanwezend adjunct-adviseur/ Conseiller adjoint principal

A2

A23

Attaché

A2

A23

13° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

14° Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur prinicipal d'administration fiscale

A2

A22

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

15° Eerste attaché van financiën/ Premier attaché des finances

A2

A22

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

16° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A3

A31

Adviseur/ Conseiller

A3

A31

17° Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur principal d'administration fiscale

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

18° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A3

A32

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

19° Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur/ Inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

20° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A23

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

21° Directeur

A3

A31

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

22° Directeur bij een fiscaal bestuur/ Directeur d'administration fiscale

A3

A31

Adviseur/ Conseiller

A3

A32

23° Directeur

A3

A32

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

24° Directeur bij een fiscaal bestuur/ Directeur d'administration fiscale

A3

A32

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

25° Adviseur van financiën/ Conseiller des finances

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

26° Adviseur van de thesaurie/ Conseiller de la trésorerie

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

27° Directeur

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

28° Gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur/ Directeur régional d'administration fiscale

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

29° Voorzitter van een aankoopcomité/ Président de comité d'acquisition

A3

A33

Adviseur/ Conseiller

A3

A33

30° Auditeur-generaal van financiën/ Auditeur général des finances

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A42

31° Auditeur-generaal van financiën/ Auditeur général des finances

A4

A43

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A43

32° Adviseur-generaal van financiën/ Conseiller général des finances

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A42

33° Adviseur-generaal van financiën/ Conseiller général des finances

A4

A43

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A43

34° Auditeur-generaal, dienstchef/ Auditeur général, chef de service

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A42

35° Auditeur-generaal, dienstchef/ Auditeur général, chef de service

A4

A43

Adviseur-generaal/ Conseiller général

A4

A43


De ambtenaren die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit drager worden van een titel vermeld in kolom 1, van de tabel opgenomen in het eerste lid, worden op de datum van die benoeming ambtshalve drager van de titel hier tegenover vermeld in kolom 4, benoemd in de klasse hier tegenover vermeld in kolom 5 en bezoldigd in de weddeschaal hier tegenover vermeld in kolom 6. § 2. Op de in paragraaf 1 bedoelde benoemingen zijn de volgende bepalingen van toepassing : 1° artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten;2° artikel 36 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten. § 3. De klasse-anciënniteit van de ambtenaren die overeenkomstig paragraaf 1 ambtshalve worden benoemd in de hogere klasse vangt aan op de datum van deze benoeming. § 4. Indien de klasseanciënniteit van de ambtenaren van de klasse A3 dient te worden vergeleken, wordt deze in voorkomend geval verhoogd, eensdeels met de niveauanciënniteit die zij verworven hebben als titularis van een betrekking waaraan een titel is verbonden vermeld in kolom 1, en anderdeels met de graadanciënniteit die zij verworven hebben in de graden vermeld in kolom 2.

Kolom 1 / colonne 1

Kolom 2 / colonne 2

eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur principal d'administration fiscale

hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur / contrôleur en chef d'administration fiscale

eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur/ inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

ontvanger A / receveur A

eerste attaché van financiën / premier attaché des finances

adjunct-commissaris bij een aankoopcomité/ commissaire adjoint dans un comité d'acquisition

directiecontroleur bij een aankoopcomité / contrôleur de direction dans un comité d'acquisition

comptabiliteitsinspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur de comptabilité d'administration fiscale

inspecteur bij een fiscaal bestuur (rang 12) / inspecteur d'administration fiscale (rang 12)

commissaris bij een aankoopcomité / commissaire dans un comité d'acquisition

adjunct-adviseur (rang11) / conseiller adjoint (rang 11)

adjunct-auditeur/ auditeur adjoint

10°

speciaal rekenplichtige / comptable spécial


§ 5. Onverminderd de artikelen 8 en 9 behouden de ambtenaren, bedoeld in de paragraaf 1, die geslaagd zijn voor een gecertificeerde opleiding de hieraan verbonden premie voor competentieontwikkeling voor de nog lopende geldigheidsduur en, in voorkomend geval, het hieraan oorspronkelijk verbonden recht op bevordering in de hogere weddeschaal onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt. § 6. De ambtenaren die gerechtigd zijn op een weddeschaal bedoeld in artikel 45quater van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten, behouden de hieraan verbonden wedde en het, in voorkomend geval, complement wanneer deze de wedde overtreffen die hun wordt toegekend overeenkomstig paragraaf 1.

Art. 3.De ambtenaren die in uitvoering van artikel 29 of 30 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten bezoldigd worden op grond van een titel waarmee zij geldelijk werden geassimileerd, worden ambtshalve drager van de titel, benoemd in de klasse en bezoldigd in de weddeschaal, die overeenkomstig onderhavig besluit worden toegekend aan de voormalige houders van die titel. Deze ambtenaren behouden, in voorkomend geval, hun premie voor competentieontwikkeling en eventueel, volgens de bepalingen van dit besluit, de hieraan verbonden bevordering door verhoging in weddeschaal onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

Art. 4.Tot een door de Minister van Financiën te bepalen datum, behouden de ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, hun titel vermeld in kolom 1, als bijkomende titel, bij de titulatuur bedoeld in kolom 4 met het oog op de uitoefening van de hieraan verbonden wettelijke en reglementaire bevoegdheden.

Tot een door de Minister van Financiën te bepalen datum kan de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde aan de ambtenaren van niveau A die niet worden bedoeld in het eerste lid, een bijkomende titel verlenen die overeenstemt met een titel vermeld in artikel 2, § 1, kolom 1, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van wettelijke of reglementaire bevoegdheden.

De bijkomende titel wordt niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de wedde van de ambtenaren.

Hoofdstuk 2 Toekenning van een functie van de functieclassificatie

Art. 5.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder een functie: een functie opgenomen in de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Art. 6.Indien nog geen functie werd toegekend aan statutaire of contractuele personeelsleden van het niveau A, kent de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde hen een functie toe die werd geclassificeerd in de klasse waarin zij benoemd zijn of in dienst werden genomen.

Hoofdstuk 3. - Overgangsbepalingen

Art. 7.De ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, die, op de datum dat zij ambtshalve drager worden van de titel van attaché, gerechtigd zijn op een complement behouden dit ten persoonlijke titel in de klassen A1 en A2.

Art. 8.De ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 14° en 15°, die als titularis van de weddeschaal A22 geslaagd zijn of zullen slagen voor een gecertificeerde opleiding waarvan de geldigheidsduur aanvangt voor de inwerkingtreding van dit besluit, behouden het voordeel van hun slagen en worden bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding bevorderd in de weddeschaal A32 onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

Art. 9.Onverminderd artikel 10, de ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 21° en 22°, die als titularis van de weddeschaal A31 geslaagd zijn of zullen slagen voor een gecertificeerde opleiding waarvan de geldigheidsduur aanvangt voor de inwerkingtreding van dit besluit, behouden het voordeel van hun slagen en worden bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding bevorderd in de weddeschaal A33 onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

Art. 10.§ 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 21° tot 24°, kunnen als adviseur nooit een lagere bezoldiging hebben dan deze die zij zouden hebben genoten als directeur of directeur bij een fiscaal bestuur.

Voor de toepassing van het eerste lid dient te worden verstaan onder bezoldiging: de wedde, het complement, het supplement en de premie voor competentieontwikkeling.

De premie voor competentieontwikkeling kan slechts worden uitbetaald onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt. § 2. Paragraaf 1 is ook van toepassing op de ambtenaren die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit titularis worden van een titel vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 21° tot 24°. § 3. Paragraaf 1 is ook van toepassing op de ambtenaren die overeenkomstig artikel 2 ambtshalve worden benoemd in de klasse A3 en in uitvoering van artikel 29 of 30 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten bezoldigd worden op grond van de titel van directeur bij een fiscaal bestuur, waarmee zij geldelijk werden geassimileerd.

Art. 11.De ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, 27° tot 29° behouden hun complement ten persoonlijke titel voor de duur dat zij benoemd blijven in de klasse A3.

Art. 12.De ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, die op de datum dat zij ambtshalve drager worden van de titel van adviseur-generaal, gerechtigd zijn op een complement behouden dit ten persoonlijke titel voor de duur dat zij benoemd blijven in de klasse A4.

Art. 13.De ambtenaren bedoeld in artikel 2 die op datum van hun ambtshalve benoeming in de gemene loopbaan gerechtigd zijn op een supplement behouden dit, ten persoonlijke titel, voor de duur dat zij verder tewerkgesteld blijven in een centrale dienst en benoemd blijven in de klasse die hen overeenkomstig dat artikel werd toegekend.

De ambtenaren niet bedoeld in artikel 2 die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit of op een latere datum naar aanleiding van een lopende bevorderingsprocedure op de datum van inwerkingtreding van dit besluit als drager van een titel vermeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel gerechtigd zijn op een supplement behouden dit ten persoonlijke titel voor de duur dat zij verder tewerkgesteld blijven in een centrale dienst en benoemd blijven in dezelfde klasse.

In afwijking van het eerste en het tweede lid behouden de ambtenaren die benoemd zijn in de klasse A1 het supplement wanneer zij worden bevorderd in de klasse A2 voor de duur dat zij verder tewerkgesteld blijven in een centrale dienst en benoemd blijven in deze klasse.

Art. 14.De ambtenaren van het niveau B, C en D die gerechtigd zijn op een supplement behouden dit ten persoonlijke titel, voor de duur dat zij verder tewerkgesteld blijven in een centrale dienst en benoemd blijven in hun huidige niveau.

Art. 15.De ambtenaren die als titularis van een titel vermeld in kolom 1 van de tabel, bedoeld in artikel 2, § 1, werden bevorderd in een titel bedoeld in kolom 4 krijgen minimaal de bezoldiging die zij zouden hebben gehad, in uitvoering van hetzelfde artikel, mochten zij niet bevorderd zijn geweest in deze laatste titel.

Voor de toepassing van het eerste lid dient te worden verstaan onder bezoldiging, deze zoals gedefinieerd in artikel 10, § 1, tweede lid.

Art. 16.De ambtenaren die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit belast waren met een hoger ambt in het niveau A, behouden de toelage verbonden aan deze functie die verder wordt berekend volgens de reglementaire bepalingen die van toepassing waren.

De in het eerste lid bedoelde aanstellingen in een hoger ambt en de uitbetaling van de toelagen nemen een einde: 1° op de datum waarop de titularis van een tijdelijk niet waargenomen functie, deze functie terug uitoefent;2° op de datum waarop een ambtenaar benoemd wordt in de betrekking verbonden aan de definitief vacante functie;3° op de datum waarop de overheid de uitoefening van het hoger ambt om functionele of organisatorische redenen niet langer noodzakelijk acht. Onverminderd het tweede lid, worden de in het eerste lid bedoelde hogere functies ambtshalve beëindigd na een periode van drie jaar die ingaat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 17.Voor de ambtenaren die gerechtigd zijn op de vormingspremie, bedoeld in het ministerieel besluit van 14 september 1989Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector, op datum van hun ambtshalve benoeming in de hogere klasse, in uitvoering van artikel 2, wordt de toekenning van de premie verder geregeld volgens de bepalingen van genoemd besluit die van toepassing zijn op de ambtenaren die op 1 december 2004 ambtshalve werden benoemd in dezelfde klasse.

Art. 18.De laureaten van een vergelijkende selectie voor niveau A, die in de klasse A1 toegang verleent tot de betrekkingen waaraan de titel van attaché van financiën of inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden kunnen, op grond hiervan en volgens de regels bepaald bij de algemene statutaire beschikkingen, aangeworven worden in de betrekkingen van de klasse A1 waaraan de titel van attaché is verbonden. HOOFDSTUK 4. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 19.Wat betreft de Federale Overheidsdienst Financiën en zijn personeel wordt artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector opgeheven.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 21.De Eerste Minister en de minister bevoegd voor de Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^