Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003213
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005 sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, vervangen bij de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005 sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Overwegende dat bij de Federale Overheidsdienst Financiën de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A benoemd worden in de gemene loopbaan, zodat het bovenvermeld koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005 sluiten dient te worden gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Financiën, gegeven op 1 februari 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Pensioenen, gegeven op 30 maart 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector, gegeven op 4 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 16 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 22 mei 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/80/2 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 22 april 2013;

Gelet op het advies 53.454/2 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de functie van hypotheekbewaarder nog wordt verleend bij wijze van interim, dit in afwachting van de hervorming van de hypotheekbewaringen en het statuut van de hypotheekbewaarders, in het bijzonder wat betreft de persoonlijke verantwoordelijkheid;

Overwegende dat slechts na een herziening van het statuut van de hypotheekbewaarder het mogelijk wordt om deze functie op te nemen in de cartografie;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Pensioenen, de Minister van Financiën, de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005 sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2007, 10 september 2009 en 3 februari 2010 wordt aangevuld met een lid, luidende : « Bij de Federale Overheidsdienst Financiën, kunnen de in het eerste lid vermelde titels behorend tot het niveau A met de hieraan verbonden weddeschalen slechts worden toegekend bij wege van overgangsmaatregel, dit met uitzondering van de titel van hypotheekbewaarder en het overeenstemmende bedrag. ».

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De financieel assistenten, de adjunct-financieel assistenten en de bestuurschefs die bij wege van overgang naar het hogere niveau worden bevorderd in de graad van fiscaal deskundige, hebben volgens de algemene regels gedurende de periode van acht jaar volgend op de aanvang van de aanpassingsperiode die gunstig werd afgesloten recht op een jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.000 EUR. In geval van bevordering van ambtswege heeft de ambtenaar, volgens de algemene regels gedurende de periode van acht jaar volgend op de bevordering recht op een jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling. »

Art. 3.Artikel 26 wordt aangevuld met een lid luidende : « Bij de Federale Overheidsdienst Financiën, kunnen de in het eerste lid bedoelde complementen slechts worden toegekend bij wege van overgangsmaatregel. »

Art. 4.In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en 3 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : « 1° attaché »;2° de paragrafen 3 en 5 worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezeg sluiten, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 30bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezeg sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2013, wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de inleidende bepaling vervangen als volgt : « Ingeval aan de betrekking die de ambtenaren, bedoeld in artikel 29 zoals dat artikel van toepassing was voor zijn opheffing, in de buitendiensten zouden kunnen bekleden, sommige bijkomstige bezoldigingen verbonden zijn die niet als dekking van werkelijke kosten bedoeld zijn, wordt er, gedurende de periode tijdens dewelke zij hun functies uitoefenen in een centrale dienst, aan hun wedde een supplement toegevoegd, dat vastgesteld is overeenkomstig de kolommen 2 en 3 : »;2° het wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3.De in paragraaf 1 bedoelde supplementen kunnen slechts worden toegekend bij wege van overgangsmaatregel. ».

Art. 10.Artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezeg sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 35quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten, wordt opgeheven.

Art. 12.Artikel 38ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezeg sluiten, wordt vervangen als volgt : « Bij de Pensioendienst voor de Overheidssector wordt de overgang van de weddeschaal A11 of A12 naar de weddeschaal A21 beschouwd als een bevordering door verhoging in weddeschaal wanneer deze wordt toegekend mits het slagen voor een proef over de beroepsbekwaamheid of een vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 en zonder dat hiertoe een vacante betrekking in deze klasse is vereist. ».

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt een artikel 41bis ingevoegd, luidende : «

Art. 41bis.§ 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 2. Binnen de limieten van het vastgestelde quotum, wordt de weddeschaal 22B toegekend aan de technisch assistenten in de volgende orde : 1° de ambtenaren die als houder van de geschrapte graad van hoofdtechnicus (22A) ambtshalve werden geïntegreerd in de weddeschaal CT3, mits ze zes jaar anciënniteit tellen sinds de toekenning van deze weddeschaal.De graadanciënniteit verworven in rang 22 wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de periode van zes jaar.

De kandidaten worden onderling als volgt gerangschikt : a) de ambtenaren met de grootste graadanciënniteit;b) bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar.2° de ambtenaren die ambtshalve werden geïntegreerd in de weddeschaal CT2, mits ze zes jaar anciënniteit tellen sinds de toekenning van de weddeschaal CT3.De kandidaten worden onderling als volgt gerangschikt : a) de ambtenaar waarvan de datum van het proces-verbaal van het examen voor verhoging in de weddeschaal 20E, de oudste is;b) bij gelijke datum van het proces-verbaal, de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit;c) bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;d) bij gelijke dienstanciënniteit, de ambtenaar die het oudst is. § 3. Binnen de limieten van het vastgestelde quotum, wordt de weddeschaal 22B toegekend aan de adjunct-financieel assistenten in de volgend orde : 1° de ambtenaren die als houder van de geschrapte graad van bestuurschef (22A) ambtshalve werden geïntegreerd in de weddeschaal CA3, mits ze zes jaar anciënniteit tellen sinds de toekenning van deze weddeschaal.De graadanciënniteit verworven in rang 22 wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de periode van zes jaar. De kandidaten worden onderling als volgt gerangschikt : a) de ambtenaren met de grootste graadanciënniteit;b) bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar;2° de ambtenaren die ambtshalve werden geïntegreerd in de weddeschaal CA2, mits ze zes jaar anciënniteit tellen sinds de toekenning van de weddeschaal CA3.De kandidaten worden onderling als volgt gerangschikt : a) de ambtenaar waarvan de datum van het proces-verbaal van het examen voor verhoging in de weddeschaal 20E, de oudste is;b) bij gelijke datum van het proces-verbaal, de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit;c) bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;d) bij gelijke dienstanciënniteit, de ambtenaar die het oudst is. Voor de toepassing van 1° wordt de graadanciënniteit beperkt tot deze die werd verworven sinds de toekenning van de weddeschaal 20E of CA2, zonder dat ze kan aanvangen vóór 1 januari 1996.

Voor de toepassing van 2° wordt, voor de ambtenaren die laureaat zijn vóór 20 december 1995 van een examen dat gelijkgesteld wordt met het examen voor verhoging in de weddeschaal 20E, de datum van 20 december 1995 geacht de datum te zijn van het proces-verbaal dat het slagen voor het examen voor verhoging in weddeschaal vaststelt. ».

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : 1° artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007;2° artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 15.De Eerste Minister, de Minister bevoegd voor de Pensioenen en de minister bevoegd voor de Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^