Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003220
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van personeelsleden en de integratie in de Federale Overheidsdienst Financiën van : - de buitendiensten van de fiscale administraties van het Ministerie van Financiën; - de diensten van de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 januari en 1 februari 2013;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 8 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 22 februari 2013;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/80/1 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 22 april 2013;

Gelet op het advies 53.451/2 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Financiën, de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden bedoeld in de koninklijke besluiten die vermeld zijn in artikel 2, 1° en 2°, met uitzondering van de contractuele personeelsleden die aangeworven zijn als medewerker keuken.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de operationele diensten : het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van personeelsleden en de integratie in de Federale Overheidsdienst Financiën van : - de buitendiensten van de fiscale administraties van het Ministerie van Financiën; - de diensten van de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Financiën en van hun personeel; 2° het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele : het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën;3° Dienst voor alimentatievorderingen : de dienst zoals opgericht bij de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;4° entiteit : de Dienst voor alimentatievorderingen en elke entiteit zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutaire personeel;5° loopbaanexamens : de vergelijkende selectie, de vergelijkende selecties voor overgang naar het hogere niveau, de selecties voor verhoging in graad en de proeven over de beroepsbekwaamheid;6° tewerkgesteld : tewerkgesteld in de zin van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de operationele diensten en van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele. HOOFDSTUK 2. - Ambtshalve integratie van sommige personeelsleden in een entiteit

Art. 3.De personeelsleden die op vrijwillige basis een functie uitoefenen waarbij in opeenvolgende ploegen dient te worden gewerkt of die aangeworven werden voor de uitoefening van zulke functie worden ambtshalve geïntegreerd in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn.

Art. 4.§ 1. De contractuele personeelsleden die in dienst genomen zijn in uitvoering van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, worden ambtshalve geïntegreerd in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn. § 2. De contractuele personeelsleden die aangeworven zijn als medewerker schoonmaak worden ambtshalve geïntegreerd in de stafdienst Logistiek.

Art. 5.De contractuele personeelsleden niet bedoeld in de artikelen 3 en 4 worden ambtshalve geïntegreerd in een entiteit door de Voorzitter van het directiecomité, rekening houdend met de behoeften van de diensten.

Art. 6.De statutaire ambtenaren worden ambtshalve geïntegreerd in de graad waarvan ze titularis zijn of in de klasse waarin ze benoemd zijn.

De contractuele personeelsleden worden ambtshalve geïntegreerd in de graad of de klasse waarin ze in dienst werden genomen. HOOFDSTUK 3. - Integratie van sommige ambtenaren in een entiteit op grond van een kandidaatstelling

Art. 7.Dit hoofdstuk is van toepassing op de statutaire ambtenaren bedoeld in het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de operationele diensten en het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, die niet overeenkomstig artikel 3 ambtshalve worden geïntegreerd in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn.

Art. 8.De ambtenaren zullen door middel van een dienstorder uitgenodigd worden om, binnen de voor hun toegankelijke entiteiten, hun orde van voorkeur bekend te maken met het oog op hun integratie in een entiteit.

Art. 9.De dienstorder vermeldt voor elke entiteit het aantal beschikbare betrekkingen per niveau wat betreft de niveaus B, C en D en per klasse wat betreft het niveau A. Onverminderd het derde lid, worden in het niveau B, C en D de betrekkingen samengevoegd, ongeacht de hieraan verbonden graden en zonder onderscheid van graad toegekend aan de ambtenaren die titularis zijn van een graad van het betrokken niveau.

Binnen het niveau B kunnen de betrekkingen worden toegekend per graad of per groep van graden. De betrekkingen verbonden aan een groep van graden worden zonder onderscheid van graad toegekend aan ambtenaren die titularis zijn van een graad behorend tot de groep.

De betrekkingen van de klassen A1 en A2 kunnen worden samengevoegd en zonder onderscheid van klasse worden toegekend aan personeelsleden van de klasse A1 of A2 volgens de in artikel 10, § 1, 2°, bepaalde rangschikkingsregels.

Art. 10.§ 1. De betrekkingen worden toegekend in de volgende orde van voorrang : 1° in het niveau B, C en D : a) aan de kandidaat met de grootste niveauanciënniteit;b) bij gelijke niveauanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat;2° in het niveau A : a) aan de kandidaat met de grootste klasseanciënniteit;b) bij gelijke klasseanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat. § 2. Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 9, derde lid, worden in afwijking van paragraaf 1, 1°, de betrekkingen toegekend in de volgende orde van voorrang : 1° aan de kandidaat met de grootste graadanciënniteit;2° bij gelijke graadanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;3° bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat.

Art. 11.Voor de toepassing van artikel 10 wordt, in afwijking van artikel 65, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, de niveauanciënniteit in : 1° het niveau D verhoogd met de niveauanciënniteit die, in voorkomend geval, door de ambtenaar werd verworven in het voormalige niveau 4;2° het niveau C verhoogd met : a) de graadanciënniteit die, in voorkomend geval, werd verworven in de geschrapte graad van assistent bij financiën (niveau 3) terwijl de ambtenaar werd bezoldigd in de weddeschaal 30S2 of 30S3;b) de graadanciënniteit die werd verworven in de volgende geschrapte graden : - sectiechef bij financiën (rang 32); - hoofddouanebeambte (rang 34); - hoofdfinanciebeambte (rang 34); - leidend tekenaar bij het kadaster (rang 34); - sectiechef der accijnzen (rang 35); - luitenant der douane (rang 35); - adjunct-chef van de dienst der inkohieringen (rang 35); - chef van de dienst der inkohieringen (rang 35).

Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 9, vierde lid, omvat in afwijking van artikel 65, § 4, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, de klasseanciënniteit van de ambtenaren van de klasse A2 de gecumuleerde anciënniteit in de klassen A1 en A2.

Voor de toepassing van artikel 10, § 1, 2°, wordt, in afwijking van artikel 65, § 4, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, de klasseanciënniteit van de ambtenaren van de klasse A3, in voorkomend geval, verhoogd, eensdeels, met de niveauanciënniteit die zij hebben verworven als titularis van een betrekking waaraan een titel is verbonden vermeld in kolom 1, en anderdeels met de graadanciënniteit die zij verworven hebben in de graden vermeld in kolom 2, van onderstaande tabel.

kolom 1 / colonne 1

kolom 2 / colonne 2

1° eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur principal d'administration fiscale

1° hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur / contrôleur en chef d'administration fiscale

2° eerstaanwezend inspecteur - dienstchef bij een fiscaal bestuur / inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

2° ontvanger A / receveur A

3° eerste attaché van financiën / premier attaché des finances

3° adjunct-commissaris bij een aankoopcomité / commissaire adjoint dans un comité d'acquisition

4° directiecontroleur bij een aankoopcomité / contrôleur de direction dans un comité d'acquisition

5° comptabiliteitsinspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur de comptabilité d'administration fiscale

6° inspecteur bij een fiscaal bestuur (rang 12) / inspecteur d'administration fiscale (rang 12)

7° commissaris bij een aankoopcomité / commissaire dans un comité d'acquisition

8° adjunct-adviseur (rang 11) / conseiller adjoint (rang 11)

9° adjunct-auditeur / auditeur adjoint

10° speciaal rekenplichtige / comptable spécial


Art.12. De ambtenaren hebben in afwijking van artikel 10 een recht van voorrang tot integratie in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn, mits deze entiteit hun eerste voorkeur tot integratie is.

De ambtenaren die zich kandidaat hebben gesteld voor een integratie in een entiteit of meerdere entiteiten waarvoor ze geen recht van voorrang hebben en niet gunstig gerangschikt werden, worden ambtshalve geïntegreerd in een entiteit door de Voorzitter van het directiecomité, rekening houdend met de behoeften van de dienst.

De ambtenaren die niet binnen de in de dienstorder gestelde termijn hun voorkeur meedelen voor een integratie in een voor hun toegankelijke entiteit, worden ambtshalve geïntegreerd in een entiteit door de Voorzitter van het directiecomité, rekening houdend met de behoeften van de dienst.

Art. 13.Het aantal betrekkingen per entiteit wordt bepaald door de Voorzitter van het directiecomité.

De Voorzitter van het directiecomité bepaalt op welke datum de administratieve anciënniteiten, de graad, het niveau en de klasse in aanmerking worden genomen.

Art. 14.§ 1. Onverminderd het tweede lid, kunnen de ambtenaren van de voormalige Administratie der directe belastingen, behorend tot het niveau B, C of D of de klasse A1 of A2, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;2° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;3° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;4° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;5° de Stafdienst Personeel en Organisatie;6° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;7° de Stafdienst Logistiek;8° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;9° de Dienst voor alimentatievorderingen;10° de Centrale Rechtskundige Dienst;11° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;12° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;13° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;14° de Dienst voor het Toezicht;15° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het eerste lid is niet van toepassing op de titularissen van de graad van fiscaal deskundige of de afgeschafte graad van financieel en administratief deskundige. § 2. De ambtenaren van de voormalige Administratie der directe belastingen behorend tot de klasse A3 of een hogere klasse en de houders van de graad van fiscaal deskundige of de afgeschafte graad van financieel en administratief deskundige, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;2° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;3° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;4° de Stafdienst Personeel en Organisatie;5° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;6° de Stafdienst Logistiek;7° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;8° de Dienst voor alimentatievorderingen;9° de Centrale Rechtskundige Dienst;10° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;11° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;12° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;13° de Dienst voor het Toezicht;14° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. § 3. De ambtenaren van de voormalige Administratie van de btw, registratie en domeinen, sector btw, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;2° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;3° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;4° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;5° de Stafdienst Personeel en Organisatie;6° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;7° de Stafdienst Logistiek;8° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;9° de Dienst voor alimentatievorderingen;10° de Centrale Rechtskundige Dienst;11° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;12° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;13° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;14° de Dienst voor het Toezicht;15° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Art. 15.De ambtenaren van de voormalige Administratie der douane en accijnzen, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;2° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;3° de Stafdienst Personeel en Organisatie;4° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;5° de Stafdienst Logistiek;6° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;7° de Dienst voor alimentatievorderingen;8° de Centrale Rechtskundige Dienst;9° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;10° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;11° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;12° de Dienst voor het Toezicht;13° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Art. 16.§ 1. Onverminderd het tweede lid, kunnen de ambtenaren van de voormalige Administratie der directe belastingen, behorend tot het niveau B, C of D of de klasse A1 of A2, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;2° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;3° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;4° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;5° de Stafdienst Personeel en Organisatie;6° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;7° de Stafdienst Logistiek;8° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;9° de Dienst voor alimentatievorderingen;10° de Centrale Rechtskundige Dienst;11° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;12° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;13° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;14° de Dienst voor het Toezicht;15° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het eerste lid is niet van toepassing op de titularissen van de graad van fiscaal deskundige of de afgeschafte graad van financieel en administratief deskundige. § 2. De ambtenaren van de voormalige Administratie der directe belastingen behorend tot de klasse A3 of een hogere klasse en de houders van de graad van fiscaal deskundige of de afgeschafte graad van financieel en administratief deskundige, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;2° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;3° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;4° de Stafdienst Personeel en Organisatie;5° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;6° de Stafdienst Logistiek;7° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;8° de Dienst voor alimentatievorderingen;9° de Centrale Rechtskundige Dienst;10° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;11° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;12° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;13° de Dienst voor het Toezicht;14° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. § 3. De ambtenaren van de voormalige Administratie van de btw, registratie en domeinen, sector btw, die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;2° de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;3° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;4° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;5° de Stafdienst Personeel en Organisatie;6° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;7° de Stafdienst Logistiek;8° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;9° de Dienst voor alimentatievorderingen;10° de Centrale Rechtskundige Dienst;11° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;12° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;13° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;14° de Dienst voor het Toezicht;15° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Art. 17.De ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.

Art. 18.De ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in een andere dienst dan de Dienst voor alimentatievorderingen, kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Dienst « Multikanaal dienstverlening »;2° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;3° de Stafdienst Personeel en Organisatie;4° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;5° de Stafdienst Logistiek;6° de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning;7° de Dienst voor alimentatievorderingen;8° de Centrale Rechtskundige Dienst;9° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;10° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;11° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;12° de Dienst voor het Toezicht;13° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Art. 19.De ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de Algemene Administratie van de Thesaurie, kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in : 1° de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie;2° de Stafdienst Personeel en Organisatie;3° de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;4° de Stafdienst Logistiek;5° de Dienst voor Alimentatievorderingen;6° de Centrale Rechtskundige Dienst;7° de Dienst van de Voorzitter van het directiecomité;8° de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling;9° de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;10° de Dienst voor het Toezicht;11° de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Art. 20.De ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de Dienst voor alimentatievorderingen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, kunnen zich benevens voor deze entiteit kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling bij de Dienst voor alimentatievorderingen.

Art. 21.De ambtenaren die, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 22.De ambtenaren die, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de stafdienst Personeel en Organisatie kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de stafdienst Personeel en Organisatie.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Personeel en Organisatie, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Personeel en Organisatie, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 23.De ambtenaren die, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de stafdienst Begroting en Beheerscontrole kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de stafdienst Begroting en Beheerscontrole.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 24.De ambtenaren die, overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de stafdienst Logistiek kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de stafdienst Logistiek.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Logistiek, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst Logistiek, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 25.De ambtenaren die, overeenkomstig de artikelen 6 en 11 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité » kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité ».

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité », kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de « Dienst van de Voorzitter van het directiecomité », kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 26.De ambtenaren die, overeenkomstig de artikelen 7 en 9 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 27.De ambtenaren die, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de Centrale Rechtskundige Dienst kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de Centrale Rechtskundige Dienst.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Centrale Rechtskundige Dienst kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Centrale Rechtskundige Dienst, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 28.De ambtenaren die, overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in een algemene administratie, een stafdienst of een dienst op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun affectatie in het voormalige kabinet van de Administrateur-generaal van de belastingen en de invordering.

Art. 29.De personeelsleden die overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de Dienst « Multikanaal dienstverlening » kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de Dienst « Multikanaal dienstverlening ».

Art. 30.De personeelsleden die overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 31.De personeelsleden die overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de Dienst voor het toezicht kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de Dienst voor het toezicht De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Dienst voor het toezicht kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Dienst voor het toezicht kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 32.De personeelsleden die overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in de entiteiten waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling.

De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Dienst voor Duurzame Ontwikkeling kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 33.De personeelsleden die overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele, tewerkgesteld zijn in de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen benevens voor deze entiteit zich kandidaat stellen voor een integratie in een andere entiteit waarvoor ze, in voorkomend geval, zich kandidaat zouden kunnen stellen, uit hoofde van de dienst waarin ze zouden tewerkgesteld zijn bij ontstentenis van hun tewerkstelling in de Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk De ambtenaren van het niveau B, C of D die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking wordt genomen in die entiteit overeenkomstig het besluit van de Voorzitter van het directiecomité, genomen in uitvoering van artikel 43 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. De ambtenaren dienen ook de vereiste cursussen met vrucht te hebben gevolgd, indien dit wordt opgelegd in genoemd besluit van de Voorzitter van het directiecomité.

De ambtenaren van het niveau A die zich kandidaat stellen voor een andere entiteit dan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen dit slechts mits het laatste loopbaanexamen waarvoor ze geslaagd zijn in aanmerking zou zijn genomen voor een benoeming in de voormalige administratie of dienst, waarvan het personeel wordt tewerkgesteld in die andere entiteit.

Art. 34.De personeelsleden die worden geïntegreerd in de Dienst voor Alimentatievorderingen worden tevens geïntegreerd in de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Art. 35.De integratie heeft plaats in de graad waarvan de statutaire ambtenaren titularis zijn of in de klasse waarin ze benoemd zijn. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 36.De in dit besluit bedoelde personeelsleden worden overeenkomstig dit besluit bij beslissing van de Voorzitter van het directiecomité geïntegreerd in een entiteit.

De in het eerste lid bedoelde integratie wijzigt niet de dienst van tewerkstelling van de personeelsleden.

Art. 37.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 38.De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor de Financiën zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^