Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 12 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011403
pub.
12/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 februari 1931 houdende goedkeuring van de Conventie betreffende de Internationale Tentoonstellingen, ondertekend te Parijs op 22 november 1928;

Gelet op artikel 13 van voornoemde Conventie waarbij aan de Regeringen der landen die officieel deelnemen aan een Internationale Tentoonstelling, ingeschreven door het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen, de verplichting wordt opgelegd een Commissaris aan te stellen om hen te vertegenwoordigen;

Gelet op de erkenning van de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 door de Algemene Vergadering van het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen op datum van 23 november 2010;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 1 maart 2013 om deel te nemen aan deze Wereldtentoonstelling;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Leo DELCROIX, wonende te 3600 Genk, wordt benoemd tot Commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015.

Art. 2.Mevr. Marie-Noëlle HIGNY, wonende te 1070 Brussel, wordt benoemd tot Adjunct-commissaris-generaal.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^