Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 01 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasse

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022398
pub.
01/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 14 van 23 oktober 1978;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 18 maart 2013;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 april 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 28 mei 2013;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op advies 53.510/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met beroepsrisico's en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1978 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juni 1984 en 22 april 2012, worden de woorden « op 4,77 pct. » vervangen door de woorden « op 4,13 pct. ».

Art. 2.Wat de verzekering betreft, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, is de vermindering van het bedrag van de bijslag op de premie bedoeld in artikel 1 toepasselijk op de premies uitgegeven vanaf 1 januari 2013 voorzover ze betrekking hebben op de dekking van risico's gelopen na 31 december 2012.

Wanneer de premie uitgegeven vanaf 1 januari 2013 een verzekeringsperiode dekt die vóór en na deze datum loopt kan het deel dat betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2013 en het deel dat betrekking heeft op de periode die op die datum aanvangt, op forfaitaire wijze vastgesteld worden, rekening houdend met de respectieve duur van deze periodes.

De driemaandelijkse aangiften vermelden afzonderlijk het bedrag van de premies die aanleiding gegeven hebben tot het toepassen van de bijslag van 4,19 pct. en het bedrag van die op welke de bijslag van 4,83 pct. werd toegepast.

Art. 3.Voor de vernietigingen of ristorno's wordt hetzelfde bedrag van de bijslag op de premie toegepast als deze van de premie waarop ze betrekking hebben.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^