Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 25 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het programma voor chemische producten van de OESO

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024319
pub.
25/09/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het programma voor chemische producten van de OESO


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat België lid is van de OESO;

Overwegende dat de Raad van de OESO op 13 december 2012 de begroting van de OESO voor financieel boekjaar 2013 heeft goedgekeurd, en dat het Begrotingscomité van de OESO op 19 februari 2013 de omvang van de bijdragen 2013 aan de programmabegroting voor chemische producten van de OESO heeft goedgekeurd;

Overwegende dat België, als lid van de OESO, moet bijdragen tot de goede werking van het Programma chemische producten Deel II van deze internationale organisatie, dat het programma voor chemische producten omvat;

Overwegende dat het programma voor chemische producten van de OESO een ideaal kader instelt voor de uitwerking van activiteiten betreffende gevaarlijke chemische producten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 3 juin 2013;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 24.016,37 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de basisallocatie 55.11.35.40.01 (Programma 25.55.1) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt aan de OESO verleend als Belgische bijdrage voor 2013 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : J.P. Morgan AG Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt/Main Germany Code IBAN : DE95501108006161603441 BLZ : 50110800 Code SWIFT = BIC : CHASDEFX Titularishouder : OCDE Rekeningnummer : 6161603441 Referentie : Programma voor chemische producten 2013

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is, en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door de OESO.

Art. 4.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^