Koninklijk Besluit van 19 juli 2018
gepubliceerd op 25 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 199

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013080
pub.
25/07/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013080

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; - artikel 2751, laatst gewijzigd bij de wet van 16 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten; - artikel 2753, laatst gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten; - artikel 2757, laatst gewijzigd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige type wet prom. 18/12/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017030355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 13/09/2017 numac 2017040628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten; - artikel 300, § 1, 1° ; - artikel 312;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op de akkoordbevinding van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit de formaliteiten vastlegt die ondernemingen als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing moeten vervullen in het kader van de toepassing van de nieuwe maatregel "vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderzoekers met professionele bachelor diploma's (artikel 2753, § 1, zesde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)"; - dat de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderzoekers met professionele bachelor diploma's bedoeld in artikel 71, 2°, van de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten tot hervorming van de vennootschapsbelasting van toepassing is op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend; - dat dit besluit derhalve ook van toepassing moet zijn op de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend door de betrokken ondernemingen; - dat de betrokken ondernemingen en de sociale secretariaten die desgevallend instaan voor de inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de lonen die door de betrokken ondernemingen worden betaald of toegekend, ten spoedigste in kennis moeten worden gesteld van de inhoud van dit besluit; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 952, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten2 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 27 januari 2009, 31 juli 2009, 5 december 2011, 21 februari 2014, 28 april 2015 en 23 augustus 2015 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragraaf 1, derde lid, 3°, e, worden de woorden "een in artikel 2753, § 2, vermeld diploma" vervangen door de woorden "een in artikel 2753, § 2, 1° of 2°, vermeld diploma"; 2° paragraaf 1, derde lid, 3°, wordt aangevuld met een f, luidende: "f) de ondernemingen beoogd in artikel 2753, § 1, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's en die een in artikel 2753, § 2, 3° of 4°, vermeld diploma hebben."; 3° paragraaf 1, derde lid, 3°, wordt aangevuld met een g, luidende: "g ) de ondernemingen beoogd in artikel 2753, § 1, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's en die een in artikel 2753, § 2, 3° of 4°, vermeld diploma hebben, en die op grond van artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen zijn betaald."; 4° paragraaf 3, c, 4°, opgeheven bij de wet van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten wordt hersteld als volgt: "4 ° voor de in § 1, derde lid, 3°, f, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan 40 pct.van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de belastbare bezoldigingen, evenwel beperkt tot 25 pct. van het totale bedrag van de vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing voor de ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's en die een in artikel 2753, § 2, 1° of 2°, van hetzelfde Wetboek bedoeld diploma hebben. ;"; 5° paragraaf 3, c, 5°, opgeheven bij de wet van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten wordt hersteld als volgt: "5° voor de in § 1, derde lid, 3°, g, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan 40 pct.van de ingehouden bedrijfsvoorheffingop de belastbare bezoldigingen, evenwel beperkt tot 50 pct. van het totale bedrag van de vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing voor de vennootschappen die op grond van artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen zijn betaald;".

Art. 2.In bijlage IIIbis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten2, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten5 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 2014, 28 april 2015 en 23 augustus 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de code "33 wetenschappelijk onderzoek (art.2753, § 1, 3de lid, 3°, WIB 92) diploma's art. 2753, § 2, 2°, WIB 92" en de code "41 sportbeoefenaars (art 2756, 1ste lid, WIB 92)" wordt een code ingevoegd, luidende: "34 wetenschappelijk onderzoek (art. 2753, § 1, 6de lid, WIB 92) diploma's art. 2753, § 2, 3° en 4°, WIB 92"; 2° tussen de code "54 algemene maatregel (art.2757, 4de lid, WIB 92)" en de code "60 starters (art. 27510, eerste lid, WIB 92)" worden twee codes ingevoegd, luidende: "55 Horeca (Art. 2751, 4de lid, 2de streepje, en 8ste lid, WIB 92); 56 Algemene regel (Art. 2757, derde lid, a, WIB 92)".

Art. 3.In bijlage IIIter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten2 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 31 juli 2009, 23 maart 2014, 28 april 2015 en 23 augustus 2015, worden aan punt III de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een a/1 ingevoegd, luidende: "a/1) voor de ondernemingen beoogd in artikel 952, § 1, derde lid, 3°, g, het bewijs dat zij op grond van artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen kunnen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen zijn betaald;"; 2° er wordt een f/1 ingevoegd, luidende: "f/1) voor elke in artikel 952, § 1, derde lid, 3°, f, bedoelde werknemer : - het bewijs dat de betrokken werknemer, onderzoeker is die een diploma heeft voorzien in artikel 2753, § 2, 3° of 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; - het bewijs dat hij tewerkgesteld is in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's;"; 3° er wordt een f/2 ingevoegd, luidende: "f/2) voor elke in artikel 952, § 1, derde lid, 3°, g, bedoelde werknemer: - het bewijs dat de betrokken werknemer, onderzoeker is die een diploma heeft voorzien in artikel 2753, § 2, 3° of 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; - het bewijs dat hij tewerkgesteld is in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's;".

Art. 4.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 betaalde of toegekende bezoldigingen.

Art. 5.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 16 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 november 2015.

Wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige type wet prom. 18/12/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2016 pub. 09/08/2017 numac 2017030815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017030355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 18/12/2016 pub. 13/09/2017 numac 2017040628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 december 2016 (Ed. 3).

Wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten2, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten3, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzek sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (Ed. 7).

Koninklijk besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten1, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten0, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten6, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten5, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009.

Koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten4, Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014202532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014 (Ed. 1).

Koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98ter van 24 maart 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffen sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 april 2015 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003306 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015203344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijzigingen van de statuten van het fonds v type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^