Koninklijk Besluit van 19 juni 2016
gepubliceerd op 13 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022297
pub.
13/07/2016
prom.
19/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022297

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


19 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2011;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2011;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 14 september 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 30 september 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 oktober 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 april 2016;

Gelet op advies 59.314/2 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18, § 2, B, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010, in de rubriek 4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 436096-436100 ingevoegd : "436376 - 436380 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) . . . . . B 400 (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)".

Art. 2.In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek 4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 548450-548461 ingevoegd: "548575 - 548586 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) .. . . . B 400 (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)"; 2° in de rubriek "Cumulregels" wordt de cumulregel "37" vervangen als volgt : "37 De verstrekkingen 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen onderling niet worden gecumuleerd."; 3° wordt de rubriek "Diagnoseregels" aangevuld luidende : "105 De verstrekkingen 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van de follow-up van een testis tumor.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^